Sectie Duitse staande Langhaar :        

Gezondheid : 

Over de gezondheid van uw hond is op internet veel informatie te vinden. Wij zullen ons hier beperken tot wat algemene informatie. Wanneer het nodig is zullen we deze informatie aanvullen of wijzigen.

Het aantal voorkomende erfelijke afwijkingen bij de Langhaar is niet groter dan bij andere rassen. In het tabblad “fokadvies” kunt u extra info en advies vinden fokken met dieren met een erfelijke afwijking.

Hieronder vind je een overzicht van de huidige erfelijke afwijkingen.

A/ Heupdysplasie  (HD) 

Heupdysplasie (HD) is een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. HD kan erfelijk zijn, maar omgevingsfactoren spelen ook een rol bij de ontwikkeling. Aan de buitenkant kun je niet zien of een hond HD heeft en honden hebben er lang niet altijd last van Het gegeven dat je hond goed kan lopen en geen pijn heeft hoeft dus niet betekenen dat de heupen perfect zijn. Om echt te kunnen zien of je hond HD heeft, zijn röntgenfoto’s van de heupgewrichten nodig. Bij de Langhaar komt HD niet buitensporig veel voor maar is het aantal voorkomende gevallen beperkt. Het spreekt voor zich dat we graag willen dat dat zo blijft en bij alle ouderdieren moet daarom een onderzoek naar de heupgewrichten zijn verricht.

B/ Ogen

Meer info vind je  op de website  

C/ Schildklierkanker (SKK)       

Schildklierkanker (SKK) kan op jonge leeftijd voorkomen (via vererving via de familie) of op oude leeftijd (door veroudering). 

De laatste jaren zijn relatief veel Langharen in Nederland zeer jong aan de erfelijke vorm van deze ziekte gestorven. Na het testen bleken heel wat honden drager en lijder te zijn, net zoals ook in België en Duitsland een aantal honden positief getest zijn.

Lees meer wat SKK , hoe je het kan laten testen en wat de gevolgen zijn voor de gezondheid en het fokken. ( link naar  tabblad  “Fokadvies”)

Achtergrondinfo:

Sinds enige tijd ontdekte de Universiteit van Wageningen welk gen SKK met zich meebrengt en ze ontwikkelden een DNA-test om SKK op te sporen. Meer info over dit Nederlands onderzoek vind je hier. Deze test meet dus of jouw hond vrij van SKK is, drager van het zieke gen (en kan doorgeven aan zijn nakomelingen) of lijder is van de ziekte.

Momenteel gebeuren deze DNA-testen nog door de Universiteit van Wageningen (via de samenwerking met de Nederlandse Vereniging Langhaar).

Deelname Belgische DSL honden aan Nederlands onderzoek naar schildklierkanker

De BVDS steunt het Nederlandse onderzoek en Tijdens de Clubmatch op 21/06/2021 werden in het kader van dit onderzoek naar “schildklierkanker bij Langharen” diverse haarmonsters afgenomen bij de aanwezige Duitse Langharen. Deze werden bezorgd aan de Nederlandse Vereniging Langhaar die ze op hun beurt bezorgden aan de Universiteit van Wageningen.


Aangevulde Lijst Met SKK Uitslagen DS Langhaar BELGIE 2021 1
Excel – 59,3 KB 456 downloads
Aangevulde Lijst Met SKK Uitslagen DS Langhaar BELGIE 2021 1 2
PDF – 300,3 KB 442 downloads

Alle deelnemers werden in de week van 17/09/2021 persoonlijk via mail ingelicht van het resultaat. 

Van de 39 geteste dieren was er slechts 1 “lijder”. 7 DSL zijn vrij van SKK, 20 dieren testten als drager.  Spijtig genoeg zijn 12 DNA-testen niet gelukt en is er dus nog geen resultaat.

Op de website van de Nederlandse vereniging vind je het overzicht van in Nederland geteste DSL’s.

Resultaten worden als volgt weergegeven :

 1. AG/AR = drager : je hond is gezond.  MAAR : Je hond zal de ziekte kunnen doorgeven aan puppy's.

 2. AA = : je hond is belast met het SKK-gen.  Belangrijk is dat je hem regelmatig laat controleren bij je dierenarts, zodat je tijdig een eventuele tumor kunt laten verwijderen.

 3. RR/GG = vrij : Je hond heeft het SKK-gen niet.

 4. NA : test is niet gelukt, te weinig haar of te weinig DNA.

  Mijn hond is lijder ! Interpretatie van de uitslagen voor gezondheid en fokken.

  Geen paniek:

  Momenteel is dit project nog in onderzoeksfase. Het is niet 100% zeker dat als je hond “lijder” is, dat hij ook effectief de ziekte volledig zal ontwikkelen.. Best doe je regelmatige controles bij je dierenarts. Zo kan je de ziekte in het beginstadium behandelen en erger voorkomen.  Lees  hier  meer over wat je kan doen als je hond SKK-lijder is.

  In het belang van het fokken van gezonde D.S.L’s, is het wel belangrijk, om zoveel mogelijk nieuwe “nieuwe lijders” te voorkomen. Lees meer hierover bij “fokadvies. 

  Meer algemene info over SKK en het onderzoek kan je lezen op de website van de Nederlandse Vereniging : klik hier

   D/ Gele vachtkleur (= Niet erkende kleur - NEK)

  Bij de Langhaar komen een aantal afwijkingen in de vachtkleur voor, bv. de gele vachtkleur, volledig wit hoofd, Het gen dat specifiek de gele vachtkleur  kan “voorspellen” ,  is bekend en daarop kan een hond getest worden. Het betreft het E-Locus gen ( enkelvoudig recessieve vererving). De hond heeft hier helemaal geen last van, het betreft daarom dus een erfelijkheids- en zeker geen gezondheidsprobleem.

  FOKADVIES BIJ DUITSE LANGHAAR:

  Het aantal voorkomende erfelijke afwijkingen bij de Langhaar is niet groter dan bij andere rassen. Hieronder kunt u het advies van de vereniging aangaande de fokkerij terugvinden.

  A/ Heupdysplasie

  Indien je met je Langhaar wenst te fokken, is er momenteel van “wets-wege” slechts 1 voorwaarde : RX-test op HD (heupdysplasie.

  Advies : Met D-heupen mag je niet fokken.

  B/ Oog test -  ECVO:

  Hier bestaat momenteel geen DNA-test voor en wordt ook in Duitsland niet vereist (wel in Nederland).

  De huidige test bestaat uit een ogentest door de oogspecialist, en is enkel geldig voor 1 jaar. Nadien kan het zijn dat je hond alsnog een afwijking vertoont.

  Advies : als je hond een afwijking vertoont, verkies je best een ouderdier als partner, dat VRIJ is van alle aspecten op het ECVO onderzoek (inclusief punt 8)

  C/ Schildklierkanker:

  Aansluitend op het lopende onderzoek in Nederland naar Schildklierkanker bij de Duitse Langhaar is het aan te raden ook deze DNA-test uit te voeren.

  Advies :Hoe kan je fokken ?

  1/ AG/AR  = drager : je hond is gezond. MAAR : Je hond zal de ziekte kunnen doorgeven aan puppy's. Advies : Liefst niet voor fok gebruiken.

  Indien toch, dan enkel combineren met een SKK-vrije hond EN DNA-test voor SKK bij alle puppy's laten uitvoeren. Een drager NOOIT combineren met een andere SKK-drager !

  2/ AA =  aangetast :  je hond is belast met het SKK-gen. Advies : NIET gebruiken voor de fokkerij.

  Zeer uitzonderlijk  wanneer het om een unieke bloedlijn zou gaan en best in overleg met een expert ter zake, kan je een lijder combineren met een SKK vrije hond. Let op : ALLE pups zullen dan drager zijn ! Belangrijk is dat alle nieuwe pup-eigenaars dit weten en dat ze bij eventueel fokken ENKEL met een SKK-vrije hond fokken.

  D/ Gele vachtkleur (of e-locus)

  Het komt heel uitzonderlijk voor en is absoluut geen bedreiging voor de gezondheid.

  In België een aantal honden die het “gele GEN” in hun DNA meedragen. Het zou kunnen dat jouw hond een mooi bruin of bonte vacht heeft, maar vanbinnen op zijn DNA “geel” heeft !

  Een hond met de uitslag Ee is drager van de afwijking maar zal zelf geen kleurafwijking hebben. Een hond met de uitslag Ee heeft de kleurafwijking en is uiteraard ook drager

  Deze afwijking kan in de toekomst verdwijnen wanneer alleen nog met ouderdieren met een uitslag EE wordt gefokt. Daarom telt ook hier telt hetzelfde advies als bij SKK :

  Best check je VOOR het fokken of jouw teef en of de reu vrij of drager zijn van het “gele gen” (e-locus). Dat kan afgeleid worden uit onderzoek van de voorouders, of via een DNA-test (kost ongeveer 50 euro).

  Advies : Hoe kan je fokken :

  1/ Ee is drager : je hond is gezond. MAAR : Je hond zal de geelkleur kunnen doorgeven aan puppy's.

                                Advies : Liefst niet voor fok gebruiken.

                                Indien toch, dan enkel combineren met een geelkleur-vrije hond (EE)  EN DNA-test voor de                                      geelkleur (e-locus) bij alle puppy's laten uitvoeren. NOOIT twee geelkleur-dragers combineren !

  2/ ee  is aangetast. : je hond heeft een gele vachtkleur. Advies : NIET gebruiken voor de fokkerij !

  3/ EE is vrij : je hond heeft niet het gele gen, perfect om te fokken.

                            EXTRA : Vererving van de bonte vachtkleur.

  Deze vererving is recessief, net zoals de gele vachtkleur. Als beide ouderdieren het bont-gen “op hun DNA” hebben en/of beide bont gekleurd zijn, dan kunnen er bonte pups geboren worden.

  Meer info vererving erfelijke aandoeningen (SKK - e-locus) :

  Goedele SOHL gsm:     0473 778421

                                 email: goedele.sohl@gmail.com 


Section poils long allemand: 

SANTÉ :   

Sur l'internet, vous pouvez trouver de nombreuses informations sur la santé de votre chien. Nous nous limiterons ici à quelques informations générales. Si nécessaire, nous compléterons ou modifierons ces informations.
Le nombre de défauts héréditaires chez le poil long n'est pas plus important que dans les autres races. Dans l'onglet "conseils d'élevage", vous trouverez des informations et des conseils supplémentaires sur l'élevage d'animaux présentant un défaut héréditaire.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des défauts héréditaires actuels.

A/ Dysplasie de la hanche (HD) 

La dysplasie de la hanche (DH) est un trouble du développement de l'articulation de la hanche. La MH peut être héritée, mais des facteurs environnementaux jouent également un rôle dans son développement. De l'extérieur, on ne peut pas voir si un chien est atteint de HD et les chiens n'en souffrent pas toujours. Le fait que votre chien marche bien et n'ait pas de douleur ne signifie pas nécessairement que ses hanches sont parfaites. Afin de voir réellement si votre chien est atteint de HD, des radiographies des articulations de la hanche sont nécessaires. Chez le poil long, la DH n'est pas excessivement fréquente mais le nombre de cas est limité. Il va sans dire que nous souhaitons qu'il en soit ainsi et que tous les parents devraient faire examiner leurs articulations de la hanche.

B/ Les yeux:

Vous trouverez de plus amples informations sur le site web (aux Pays-Bas)

C/ Cancer de la thyroïde (SKK).

 Le cancer de la thyroïde (SKK) peut survenir à un jeune âge (par héritage familial) ou à un âge avancé (par vieillissement). 
Ces dernières années, un nombre relativement important de poils longs aux Pays-Bas sont morts à un très jeune âge de la forme héréditaire de cette maladie. Après les tests, de nombreux chiens se sont avérés être porteurs et malades, tout comme en Belgique et en Allemagne un certain nombre de chiens ont été testés positifs.
En savoir plus sur le SKK, comment le faire tester et quelles sont les conséquences pour la santé et l'élevage. ( lien vers l'onglet "Conseils d'élevage" )
Informations générales :
Depuis quelque temps, l'université de Wageningen a découvert le gène dont SKK est porteur et a mis au point un test ADN pour détecter SKK. Vous trouverez plus d'informations sur cette recherche néerlandaise ici. Ce test permet de déterminer si votre chien est exempt de SKK, s'il est porteur du gène affecté (et peut le transmettre à sa progéniture) ou s'il est atteint de la maladie.
Actuellement, ces tests ADN sont encore effectués par l'Université de Wageningen (en collaboration avec l'Association néerlandaise des poils longs).
 Participation de chiens belges DSL à une recherche néerlandaise sur le cancer de la thyroïde.

Le BVDS soutient la recherche néerlandaise et lors du Clubmatch du 21/06/2021, dans le cadre de cette recherche sur le "cancer de la thyroïde chez les poils longs", plusieurs échantillons de cheveux ont été prélevés sur les poils longs allemands présents. Ceux-ci ont été envoyés à l'Association néerlandaise des poils longs qui les a à son tour envoyés à l'Université de Wageningen.

 


Resultats Des Tests SKK Via Des Echantillons ADN De Cheveux Au LIS Belge Juin Et Novembre 2021 Site Web Du BVDS
Excel – 55,6 KB 428 downloads


Tous les participants ont été informés personnellement des résultats par courrier dans la semaine du 17/09/2021. 
Sur les 39 animaux testés, un seul a été "affecté". 7 DSL sont exempts de SKK, 20 animaux testés comme porteurs.  Malheureusement, 12 tests ADN n'ont pas abouti, il n'y a donc pas encore de résultat.
Sur le site web de l'association néerlandaise, vous trouverez un aperçu des DSL testés aux Pays-Bas.
Les résultats sont présentés comme suit :
AG/AR = porteur : votre chien est en bonne santé.  MAIS : votre chien pourra transmettre la maladie à ses chiots.
AA = : votre chien est porteur du gène SKK.  Il est important de le faire contrôler régulièrement par votre vétérinaire afin de pouvoir retirer à temps toute tumeur.
RR/GG = gratuit : votre chien n'est pas porteur du gène SKK.
NA : échec du test, trop peu de cheveux ou trop peu d'ADN.

Mon chien est touché ! Interprétation des résultats pour la santé et l'élevage.

Ne paniquez pas :

Actuellement, ce projet est encore en phase de recherche. Il n'est pas certain à 100 % que si votre chien est "atteint", il développera pleinement la maladie. Il est préférable d'effectuer des contrôles réguliers chez votre vétérinaire. Ainsi, vous pourrez traiter la maladie à ses débuts et éviter qu'elle ne s'aggrave.  Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire si votre chien est touché par le SKK, cliquez ici.
Dans l'intérêt de l'élevage de L.S.D. en bonne santé, il est important de prévenir autant que possible l'apparition de nouveaux "nouveaux malades". Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Conseils d'élevage". 

Des informations plus générales sur SKK et la recherche peuvent être lues sur le site de l'association néerlandaise : cliquez ici. D/ Couleur de robe jaune (= couleur non reconnue - NEK)
Le poil long présente un certain nombre de défauts de couleur de robe, par exemple la couleur jaune de la robe, la tête complètement blanche, le gène qui prédit spécifiquement la couleur jaune de la robe est connu. Le gène qui peut spécifiquement "prédire" la couleur de la robe jaune est connu et un chien peut être testé pour cela. Il s'agit du gène E-Locus (transmission récessive simple). Le chien n'est pas du tout affecté, il s'agit donc d'un problème d'hérédité et certainement pas d'un problème de santé.

 

CONSEILS D'ÉLEVAGE POUR LES POILS LONGS ALLEMANDS :

Le nombre de défauts héréditaires courants chez le poil long n'est pas plus élevé que dans les autres races. Vous trouverez ci-dessous les conseils d'élevage de l'association.

A/ Dysplasie de la hanche

Si vous voulez faire de la reproduction avec votre poil long, il n'y a actuellement qu'une seule condition de la "loi" : le RX-test sur la HD (dysplasie de la hanche).
Conseil : Avec les hanches D, vous n'êtes pas autorisé à vous reproduire.

B/ Examen de la vue - ECVO :

Il n'existe actuellement aucun test ADN à cet effet et il n'est pas non plus exigé en Allemagne (il l'est aux Pays-Bas).
Le test actuel consiste en un examen de la vue effectué par un ophtalmologue et n'est valable que pendant un an. Par la suite, il est possible que votre chien présente encore une déviation.
Conseil : si votre chien présente une anomalie quelconque, il est préférable de choisir comme partenaire un chien parent, qui est LIBRE de tous les aspects du test ECVO (y compris le point 8).

C/ Cancer de la thyroïde :

Suite aux recherches en cours aux Pays-Bas sur le cancer de la thyroïde chez le poil long allemand, il est conseillé d'effectuer également ce test ADN.

Conseil : Comment élever ?


1/ AG/AR = porteur : votre chien est en bonne santé. MAIS : votre chien pourra transmettre la maladie à ses chiots. Conseil : Ne l'utilisez pas pour la reproduction.
Si c'est le cas, ne combinez qu'avec un chien sans SKK ET faites faire un test ADN pour le SKK sur tous les chiots. Ne combinez JAMAIS un transporteur avec un autre transporteur SKK !

2/ AA = affecté : votre chien est affecté par le gène SKK. Conseil : ne pas utiliser pour la reproduction.
Très exceptionnellement s'il s'agit d'une lignée unique et au mieux en consultation avec un expert en la matière, vous pouvez combiner un chien atteint avec un chien sans SKK. Attention : TOUS les chiots seront alors porteurs ! Il est important que tous les nouveaux propriétaires de chiots le sachent et qu'ils se reproduisent UNIQUEMENT avec un chien exempt de SKK.

D/ Couleur de robe jaune (ou e-locus):

Elle est très rare et ne présente absolument aucun danger pour la santé.
En Belgique, certains chiens sont porteurs du "gène jaune" dans leur ADN. Il se peut que votre chien ait un beau pelage brun ou panaché, mais qu'à l'intérieur il ait du "jaune" dans son ADN !
Un chien présentant l'éruption de Ee est porteur du défaut mais n'aura pas lui-même de défaut de couleur. Un chien avec le résultat "Ee" présente l'anomalie de couleur et est bien sûr porteur.
Ce phénomène peut disparaître à l'avenir lorsque seuls les chiens présentant une éruption EE sont utilisés pour la reproduction. Par conséquent, les mêmes conseils que pour SKK sont valables ici :
Il est préférable de vérifier avant la reproduction si votre chienne et votre chien sont exempts ou porteurs du "gène jaune" (e-locus). Cela peut être déduit de l'examen des ancêtres ou d'un test ADN (qui coûte environ 50 euros).

Conseils : Comment élever :


1/ Ee est porteur : votre chien est en bonne santé. MAIS : votre chien pourra transmettre la couleur jaune à ses chiots.
Conseil : Ne l'utilisez pas pour la reproduction.
Si c'est le cas, ne combinez qu'avec un chien sans couleur jaune (EE) ET faites faire un test ADN pour la couleur jaune (e-locus) sur tous les chiots. Ne combinez JAMAIS deux supports de couleur jaune !
2/ ee est affecté. Votre chien a un pelage de couleur jaune. Conseil : ne l'utilisez pas pour l'élevage !
3/ EE est libre : votre chien n'a pas le gène jaune, parfait pour la reproduction.
                          EXTRA : héritage de la couleur de robe panachée.


Cette hérédité est récessive, tout comme la couleur jaune de la robe. Si les deux parents ont le gène de la fourrure "sur leur ADN" et/ou s'ils ont tous deux de la fourrure, des chiots de couleur peuvent naître.

 

Plus d'informations sur les troubles héréditaires (SKK - e-locus) :
Goedele SOHL téléphone mobile : 0473 778421
                               e-mail : goedele.sohl@gmail.com 

*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) ***


link naar : gezondheid bij de DSL/SKK”-  lien vers : la santé au DSL/SKK". 
https://www.nedverlanghaar.nl/gezondheid/skk