Informatie

 Beste Vrienden,                     Beste hondenvrienden,   Beste fokkers,
 Beste leden van de KMSH,

Information:

Chers amis,                        Chers amis des chiens,  Chers éleveurs,
Chers membres du KMSH,


Geachte, 

In het kader van de samenwerking tussen de VdA en het project Breeding healthy pets , vindt u in bijlage een brief in verband met een enquete waarvan wij u vragen deze maximaal te verspreiden onder de bij u aangesloten fokkers met een expliciete vraag tot medewerking. Deze enquête is Nederlandstalig omdat ze uitgevoerd wordt door de universiteit van Leuven, maar de verzamelde gegevens zijn natuurlijk gewest overschrijdend.
Deze enquête moet u, als rasvereniging, Vlaams, Waals of Duitstalig, er ook doen over nadenken om, binnen uw vereniging , te werken aan een (update) ras fiche waarin u de gekende genetische ziektes en afwijkingen in vervat. Deze ras fiche moet de basis zijn/worden van het fokbeleid binnen uw club.

 

Breeding Healthy Pets -Vlaanderen is diervriendelijk - KU Leuven

TWEEDE ENQUÊTE BREEDING HEALTHY PETS
Aanpak van erfelijke problemen bij honden en katten: ontwikkelen van een centrale databank
en een portaalsite
Beste vereniging, fokker van rashonden,
KU Leuven en UGent verrichten wetenschappelijk onderzoek ter onderbouwing van een
duurzaam fokbeleid voor honden en katten in Vlaanderen. Dergelijk duurzaam fokbeleid
heeft als doel de erfelijke aandoeningen binnen de honden- en kattenpopulaties terug te
dringen en de genetische diversiteit te vergroten.
Eén onderdeel van dit project is het opmaken van een lijst van testen en onderzoeken voor
erfelijke aandoeningen per ras. Aan de hand van literatuur stellen we lijsten op van
verschillende aandoeningen bij rassen. Wij willen nagaan of de literatuur van toepassing is op
de huidige hondenpopulatie.
Hoe kunt u ons helpen met dit onderzoek?
Om de lijst van testen en onderzoeken per hondenras te herwerken, baseren we ons in eerste
instantie op wetenschappelijke literatuur. Deze wetenschappelijke kennis willen we echter ook
toetsen aan de kennis van fokkers en Belgische verenigingen die betrokken zijn bij de
hondenfokkerij. Daarom is uw feedback zeer waardevol. Op dit moment focussen wij ons op
15 hondenrassen.
U wordt gevraagd om de online vragenlijst in te vullen via onderstaande link. U wordt daarbij
eerst geleid naar een digitaal toestemmingsformulier (waarin u meer informatie kunt
terugvinden over het project, het gebruik en de bewaring van uw persoonsgegevens, en uw
rechten). Deze link zal toegankelijk zijn van maandag 18/03/2024 om 8 uur tot en met zondag
14/04/2024 om 23 uur.
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4TqqROSZfWTy6AC
Vragen of meer informatie?
Indien u nog vragen hebt of meer informatie wenst, kunt u steeds contact opnemen met
postdoctoraal onderzoeker Evy Beckers via breedinghealthypets@hotmail.com.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten,
Postdoctoraal onderzoeker Evy Beckers,
Promotors prof. dr. Nadine Buys, dr. Steven Janssens en prof. dr. Bart Broeckx
Oproep enquête Breeding Healthy Pets Project | 15//03/2024
Bijlage 1: Geïnformeerde toestemming
Persoonsgegevens
De gegevens die zullen worden verzameld tijdens dit onderzoek bevatten
persoonsgegevens. Daarvoor hebben we uw toestemming nodig. Als wettelijke basis voor de
verwerking van uw persoonsgegevens wordt het algemeen belang aangewend. Dit betekent
dat het onderzoek zal leiden tot een vermeerdering van kennis en inzicht die de
maatschappij (rechtstreeks of onrechtstreeks) ten goede komt. De verwerking van uw
persoonsgegevens zal gebeuren in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat
1) enkel noodzakelijke persoonsgegevens zullen worden verzameld,
2) uw persoonsgegevens zullen worden gecodeerd (‘gepseudonimiseerd’),
3) uw persoonsgegevens niet langer zullen worden bijgehouden dan noodzakelijk, gevolgd
door definitieve verwijdering uit de beveiligde opslaglocatie.
Door de AVG kunt u een aantal rechten uitoefenen. U kunt beroep doen op
1) het recht op informatie,
2) het recht van inzage,
3) het recht op verbetering,
4) het recht op gegevenswissing.
Indien u op één van deze rechten beroep wilt doen, kunt u contact opnemen met de
contactpersoon.
Toestemming
Ik begrijp wat van mij verwacht wordt tijdens dit onderzoek.
Ik weet dat ik zal deelnemen aan gegevensverzameling via online vragenlijsten.
Ik weet dat er als waardering voor mijn interesse en tijdsinvestering in het onderzoek
uitgebreide feedback over het project zal gegeven worden.
Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is. Ik heb het recht om mijn deelname
op elk moment stop te zetten. Daarvoor hoef ik geen reden te geven en ik weet dat daaruit
geen nadeel voor mij kan ontstaan. Voor de verwerking van mijn persoonsgegevens geldt het
algemeen belang als rechtsgrond volgens de AVG. Stopzetting van deelname aan de studie
houdt dus in dat de eerder verzamelde gegevens nog verder rechtsgeldig kunnen worden
betrokken in de studie en niet moeten worden verwijderd.
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke
doeleinden en mogen gepubliceerd worden. Mijn naam wordt daarbij niet gepubliceerd en de
vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk stadium van het onderzoek gewaarborgd.
Voor vragen evenals voor de uitoefening van mijn rechten (inzage persoonsgegevens,
correctie ervan,…) weet ik dat ik na mijn deelname terecht kan bij de contactpersoon,
postdoctoraal onderzoeker Evy Beckers.
Meer informatie met betrekking tot privacy in onderzoek kan ik terugvinden
op www.kuleuven.be/privacy. Voor verdere vragen over privacyaspecten kan ik mij richten tot
de functionaris voor gegevensbescherming van KU Leuven (dpo@kuleuven.be).
Voor eventuele klachten of andere bezorgdheden omtrent ethische aspecten van deze
studie kan ik contact opnemen met de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van KU
Leuven (smec@kuleuven.be).

Cher, 

Dans le cadre de la coopération entre l'AdD et le projet Breeding healthy pets, vous trouverez ci-joint une lettre relative à une enquête que nous vous demandons de diffuser le plus largement possible auprès de vos éleveurs affiliés avec une demande explicite de coopération. Cette enquête est en néerlandais car elle est menée par l'Université de Louvain, mais les données recueillies sont bien entendu interrégionales.
Cette enquête doit également vous inciter, en tant que club de race, qu'il soit flamand, wallon ou germanophone, à réfléchir à l'élaboration d'une fiche de race (mise à jour) au sein de votre club, dans laquelle vous inclurez les maladies et défauts génétiques connus. Cela devrait être la base de la politique d'élevage au sein de votre club.

 

L'élevage d'animaux de compagnie en bonne santé - La Flandre est respectueuse des animaux - KU Leuven

Chère association, éleveur de chiens de race,
La KU Leuven et l'UGent mènent des recherches scientifiques pour soutenir une politique d'élevage durable pour les chiens et les chats en Europe.
une politique d'élevage durable pour les chiens et les chats en Flandre. Une telle politique d'élevage durable
vise à réduire les maladies héréditaires au sein des populations de chiens et de chats
et d'augmenter la diversité génétique.
Une partie de ce projet consiste à dresser une liste de tests et d'examens pour les
maladies héréditaires par race. Sur la base de la littérature, nous dresserons des listes de différents troubles dans les races.
différentes maladies dans les races. Nous voulons vérifier si la littérature est applicable à la population canine actuelle.
à la population canine actuelle.
Comment pouvez-vous nous aider dans cette recherche ?
Afin de retravailler la liste des tests et des études pour chaque race de chien, nous nous basons d'abord sur la littérature scientifique.
d'abord sur la littérature scientifique. Cependant, nous souhaitons également
les confronter aux connaissances des éleveurs et des associations belges impliquées dans l'élevage des chiens.
l'élevage canin. C'est pourquoi votre retour d'information est très précieux. Pour l'instant, nous nous concentrons sur
15 races de chiens.

Il vous sera demandé de remplir le questionnaire en ligne en utilisant le lien ci-dessous. Ce faisant, vous serez
d'abord à un formulaire de consentement numérique (où vous trouverez plus d'informations sur le projet, l'utilisation et la conservation de vos données personnelles, et votre droit à l'information).
sur le projet, l'utilisation et la conservation de vos données personnelles, et vos
droits). Ce lien sera accessible du lundi 18/03/2024 à 8 heures au dimanche 14/04/2024 à 23 heures.
14/04/2024 à 23h.
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4TqqROSZfWTy6AC
Des questions ou plus d'informations ?
Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter
Evy Beckers, chercheuse postdoctorale, à l'adresse suivante : breedinghealthypets@hotmail.com.
Merci d'avance pour votre coopération !
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
Evy Beckers, chercheuse postdoctorale,
Promoteurs Prof. Dr Nadine Buys, Dr Steven Janssens et Prof. Dr Bart Broeckx
Appel à sondages Breeding Healthy Pets Project | 15//03/2024
Annexe 1 : Consentement éclairé

Données personnelles
Les données qui seront collectées dans le cadre de cette étude comprennent
des données personnelles. Pour cela, nous avons besoin de votre consentement. La base juridique pour le
traitement de vos données personnelles est l'intérêt public. Cela signifie que
que la recherche conduira à une augmentation des connaissances et de la perspicacité qui profitera à la société (directement ou indirectement).
société (directement ou indirectement). Le traitement de vos
données personnelles sera effectué conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Règlement sur la protection des données (AVG). Cela signifie que
1) seules les données personnelles nécessaires seront collectées,
2) vos données personnelles seront cryptées ("pseudonymisées"),
3) vos données à caractère personnel ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire, et seront ensuite
par une suppression permanente de l'emplacement de stockage sécurisé.
L'AVG vous permet d'exercer un certain nombre de droits. Vous pouvez invoquer
1) le droit à l'information
2) le droit d'inspection
3) le droit de rectification,
4) le droit à l'effacement des données.

Si vous souhaitez invoquer l'un de ces droits, veuillez contacter le
contact.
Consentement
Je comprends ce que l'on attend de moi dans le cadre de cette étude.
Je sais que je participerai à la collecte de données par le biais de questionnaires en ligne.
Je sais qu'en remerciement de l'intérêt que je porte à l'étude et du temps que j'y consacre
je recevrai un retour d'information détaillé sur le projet.
Je comprends que ma participation à cette étude est volontaire. J'ai le droit d'interrompre ma participation
d'interrompre ma participation à tout moment. Je n'ai pas à donner de raison pour cela et je sais qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour moi.
aucun inconvénient ne peut en résulter pour moi. Le traitement de mes données personnelles est soumis à l'intérêt public en tant que base juridique conformément à la législation européenne.
l'intérêt public comme base juridique conformément à la loi sur la protection des données. L'arrêt de la participation à l'étude implique donc que les données collectées précédemment peuvent continuer à être légalement
légalement impliquées dans l'étude et ne doivent pas être supprimées.

Les résultats de cette étude peuvent être utilisés à des fins scientifiques et peuvent être publiés.
scientifiques et peuvent être publiés. Mon nom ne sera pas publié au cours du processus et la
confidentialité des données est garantie à chaque étape de la recherche.
Pour toute question ainsi que pour l'exercice de mes droits (accès aux données personnelles,
), je sais que je peux contacter la personne de contact après ma participation,
Evy Beckers, chercheur postdoctoral.
De plus amples informations sur la protection de la vie privée dans la recherche sont disponibles
sur le site www.kuleuven.be/privacy. Pour toute autre question relative à la protection de la vie privée, je peux m'adresser à
le délégué à la protection des données de la KU Leuven (dpo@kuleuven.be).
Pour toute plainte ou autre préoccupation concernant les aspects éthiques de cette étude, je peux contacter le service d'éthique sociale de la KU Leuven.
de cette étude, je peux contacter le Comité d'éthique sociale de la KU Leuven ().
Leuven (smec@kuleuven.be).ello Jos Schabrechts,
Pour continuer à envoyer des messages, veuillez vous connecter et valider votre compte Outlook.com.
Cela nous permet d'empêcher les programmes automatisés d'envoyer des courriels indésirables.
Merci pour votre aide et votre patience !
L'équipe Outlook.com


Deelname aan jachtwedstrijden!  Licenties

Participation à des concours de chasse!  licences

 

Voor de buitenlanders !

 het is geen "offre" maar een verplichting om ofwel lid te worden van een Belgische club, ofwel een licentie via de VdA te nemen. Ik heb enkel aangehaald dat niet alles clubs al deelnemen aan de licenties, er zijn nog clubs die onder het compromis vallen.

Ik geef toe dat het misschien niet allemaal duidelijk is, maar in de nieuwsbrief die verzonden werd staat het wel degelijk in.

De te gebruiken link is :

https://www.mykkush.be/nl/licenties/aanvraag

Link invullen opslaan en klaar

Pour les étrangers,

il ne s'agit pas d'une "offre" mais d'une obligation de s'affilier à un club belge ou de prendre une licence par l'intermédiaire de l'AdD . J'ai seulement fait remarquer que tous les clubs ne participent pas déjà aux licences, il y a encore des clubs sous le compromis.
J'admets que tout n'est peut-être pas clair, mais dans la lettre d'information qui a été envoyée, il est dit que

Le lien a employé est

https://www.mykkush.be/nl/licenties/aanvraag

 

Saisir le lien et enregistrer prêt


Vergadering der Afgevaardigden vzw
Assemblée des Délégués asbl
van de/du
Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus
Union Royale Cynologique Saint-Hubert
Königlichen Kynologischen Union Sint Hubertus
Algemeen Secretaris VdA/Secrétaire-Général AdD/ Generalsekretär Dv: Laurent Johnny.
vzw VdA-AdD asbl-Wagenstraat 16,2490 Balen - BE0479.587.497-RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kkush.be - secretarisgeneraal@vda-add.be
Stichtend lid Membre Fondateur


Deelname aan jachtwedstrijden:


Tijdens de vergadering met de secties 2 is gebleken dat niet alle deelnemers aan jachtwedstrijden/-proeven lid zijn van een club aangesloten bij de VdA of, in het geval van buitenlanders, bij een club aangesloten bij de NKO. Of dit in alle jachtsecties is of niet, was niet
duidelijk. Wat wel duidelijk is,
1. is dat dit tegen het intern reglement van de secties is (artikel 8),

2. dat deze mensen niet verzekerd zijn,

3. dat het problemen geeft bij het inschrijven via MYKKUSH.

4. en tenslotte dat dit eigenlijk financieel nadelig is voor de jachtclubs.
Daarom is er op 09/10/2023 een vergadering met alle jachtsecties georganiseerd.

De voorstellen
die na deze vergadering werden overgemaakt aan het Bestuur, werden door het Bestuur aanvaard.

Vanaf 01/02/2024 zullen dan ook de volgende regels gelden voor deelname aan wedstrijden binnen de secties 2:
1. voor personen gedomicilieerd in België wordt het artikel 8 van het intern reglement gehanteerd, dit wil zeggen: ze moeten lid zijn/worden van een KKUSH-club naar keuze.

2. buitenlanders zullen bij hun eerste wedstrijd een licentie moeten kopen. Deze licentie zal jaarlijks vervallen en dus hernieuwd moeten worden. Kostprijs in 2024: 10 euro.

Om punt 2 administratief niet te zwaar te maken voor de clubs, zal er in MYKKUSH een procedure geïmplementeerd worden. De uitvoeringsdetails hiervan zullen later medegedeeld worden.

Union Royale Cynologique Saint-Hubert
Königlichen Kynologischen Union Sint Hubertus
Algemeen Secretaris VdA/Secrétaire-Général AdD/ Generalsekretär Dv: Laurent Johnny.
vzw VdA-AdD asbl-Wagenstraat 16,2490 Balen - BE0479.587.497-RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - www.kkush.be - secretarisgeneraal@vda-add.be
Stichtend lid Membre Fondateur

Participation aux concours de chasse

Lors de la réunion avec les sections 2, il est apparu que pas tous les participants aux concours de chasse sont membres d'un club affilié à l’AdD ou, dans le cas des étrangers, d'un club affilié à laNKO. Il n'a pas été possible de déterminer si cette situation s'applique à toutes les sections de chasse. Ce qui est clair,

1. c'est que cela va à l'encontre du règlement intérieur des sections (article 8),

2. que ces personnes ne sont pas assurées,

3. que cela pose des problèmes lors de l'inscription par l'intermédiaire de MYKKUSH

4. et, enfin, que cela porte un préjudice financier aux clubs de chasse.
Par conséquent, une réunion avec toutes les sections de chasse a été organisée le 09/10/2023.
Les propositions soumises au Comité après cette réunion ont été acceptées par le Comité. A

Les propositions
transmises au conseil d'administration à l'issue de cette réunion ont été acceptées par le conseil d'administration.
A partir du 01/02/2024, les règles suivantes seront donc d'application pour la participation aux concours de la section 2 :
1. pour les personnes domiciliées en Belgique, l'article 8 du règlement d'ordre intérieur sera d'application, c'est-à-dire qu'elles doivent être membres d'un club KKUSH de leur choix.
2. les étrangers devront acheter une licence lors de leur première compétition. Cette licence expirera chaque année et devra donc être renouvelée. Coût en 2024 : 10 euros.
Pour que le point 2 ne soit pas trop lourd administrativement pour les clubs, une procédure sera mise en place au sein de MYKKUSH. Les détails de sa mise en œuvre seront communiqués ultérieurement.Verplicht voor wedstrijden:

Aanvraag van een werkboekje:

Een werkboekje heb je nodig om wedstrijden te spelen. Om een werkboekje aan te vragen dienen volgende formaliteiten vervuld te worden:

 • Vul het aanvraagformulier werkboekje (pdf, 40kb) in.    (klik op  aanvraagformulier voor de link)

 • Stuur het aanvraagformulier samen met een kopie van het attest sociaal gedrag(*) op naar:

 • K.M.S.H.  - A. Giraudlaan 98, 1030 Brussel

(*) Heeft uw hond een stamboom dan kan u het werkboekje ten allen tijde aanvragen (uw hond moet echter ook een test sociaal gedrag hebben afgelegd). Voor honden zonder stamboom dient eerst een test sociaal gedrag afgelegd te worden. Het getuigschrift hiervan dient u samen met het aanvraagformulier op te sturen zoals hierboven omschreven.

Obligatoire pour les concours:

Demande d'un cahier d'exercices:

Vous avez besoin d'un cahier d'exercices pour jouer des matchs. Pour demander un carnet de travail, les formalités suivantes doivent être accomplies :
Remplir le cahier d'exercices du formulaire de demande (pdf, 40kb)                                                    (Cliquez sur la demande pour le lien)
Envoyez le formulaire de demande accompagné d'une copie du certificat de conduite sociale(*) à : K.M.S.H. -  A. Giraudlaan 98, 1030 Bruxelles

(*) Si votre chien a un pedigree, vous pouvez demander le cahier d'exercices à tout moment (cependant, votre chien doit également avoir passé un test de comportement social). Pour les chiens sans pedigree, un test de comportement social doit d'abord être effectué. Le certificat de ce test doit être envoyé avec le formulaire de demande tel que décrit ci-dessus.


09/08/2022:

Nieuwsbrief Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus
Algemeen Secretaris VdA/Secrétaire-Général AdD/Generalsekretär Dv: Laurent Johnny.
vzw VdA-AdD asbl-Wagenstraat 16,2490 Balen - BE0479.587.497-RPR Antwerpen, afdeling Turnhout-www.kkush.be-secretarisgeneraal@kkush.be
Stichtend lid Membre Fondateur

Nieuwe regelgeving in Wallonië over de aanschaf van een huisdier: 18/07/2022

Vanaf 1 juli 2022 moet iedereen die in Wallonië een dier wil kopen, adopteren of krijgen, een
vergunning kunnen voorleggen. Verkopers zijn verplicht om dit document op te vragen.
Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen. In bijlage aan deze nieuwsbrief vindt u, voor uw
informatie, de integrale tekst van de omzendbrief (bij twijfel is de Franstalige tekst van toepassing).
Zoals duidelijk uit deze omzendbrief blijkt, worden met dier ook honden en katten bedoelt.
Wat als u in niet in Wallonië woont?
Asielen, verkopers en kwekers die niet in Wallonië wonen, moeten dit document niet
opvragen, ook niet als de koper of adoptant in Wallonië woont.

Kopers die niet in Wallonië wonen en een dier willen aanschaffen in Wallonië, moeten dit
document kunnen voorleggen. Ze moeten dit vooraf aanvragen en verkrijgen bij:
Directeur Général du Service Public de Wallonie, Ressources Naturelles, Environement,
Agriculture
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes
Mail: fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be
U vermeldt steeds uw naam, adres en rijksregisternummer.

Wat als u in wel in Wallonië woont?
De tekst van de omzendbrief is voor u volledig van toepassing. Concreet:
Asielen, verkopers en kwekers moeten dit document opvragen, ook als de koper of adoptant
niet in Wallonië woont.

Kopers die in Wallonië wonen en een dier willen aanschaffen in Wallonië moeten deze
vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur van hun woonplaats.

09/08/2022:

Newsletter Kkush - Si vous souhaitez acheter un chien en Wallonie :
Union Royale Cynologique Saint-Hubert
General Secretary VdA/Secrétaire-Général AdD/Generalsekretär Dv : Laurent Johnny.

Nouvelle réglementation en Wallonie sur l'achat d'un animal de compagnie: 18/07/2022

À partir du 1er juillet 2022, toute personne souhaitant acheter, adopter ou obtenir un animal de compagnie en Wallonie devra être en mesure de présenter un permis. Les vendeurs sont tenus de demander ce document.
Vous trouverez ci-dessous les changements les plus importants. En annexe à ce bulletin, vous trouverez, à titre d'information, le texte intégral de la circulaire (en cas de doute, le texte français est applicable).
Comme il ressort de cette circulaire, le terme "animal" inclut les chiens et les chats.

Que faire si vous n'habitez pas en Wallonie ?
Les refuges, vendeurs et éleveurs qui n'habitent pas en Wallonie ne doivent pas demander ce document, même si l'acheteur ou l'adoptant habite en Wallonie.
Les acheteurs qui ne résident pas en Wallonie et qui veulent acheter un animal en Wallonie doivent être en mesure de présenter ce document. Ils doivent en faire la demande et l'obtenir au préalable auprès de :
Directeur Général du Service Public de Wallonie, Ressources Naturelles, Environnement, Agriculture
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes
Courrier : fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be
Veuillez toujours mentionner votre nom, votre adresse et votre numéro national.

Et si vous habitez en Wallonie ?
Le texte de la circulaire vous concerne dans son intégralité. Plus précisément :
Les refuges pour animaux, les vendeurs et les éleveurs doivent demander ce document, même si l'acheteur ou l'adoptant ne réside pas en Wallonie.
Les acheteurs qui résident en Wallonie et qui souhaitent acheter un animal en Wallonie doivent demander ce permis à l'administration communale de leur lieu de résidence.
Union Royale Cynologique Saint-Hubert
Königlichen Kynologischen Union Saint-Hubert
General Secretary VdA/Secrétaire-Général AdD/Generalsekretär Dv : Laurent Johnny.
*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) ***

 


Stroomhalsbanden vanaf 2027 verboden in Vlaanderen

Stroomhalsbanden met een afstandsbediening en stroomhalsbanden die honden afstraffen voor blaffen zullen vanaf 1 januari 2027 verboden zijn in Vlaanderen. Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft daarvoor een uitdoofscenario vastgelegd. "We nemen opnieuw afscheid van een achterhaalde praktijk", zegt Weyts. "Een huisdier is een deel van je gezin en een gezinslid geef je geen elektrische schok bij een natuurlijke reflex of gewoon omdat je op een knop drukt."

In de overgangsperiode tot 2027 kunnen instanties die stroomhalsbanden gebruiken bij het opleiden van dieren overschakelen naar diervriendelijke alternatieven. Er zijn voldoende van die alternatieven. "Specialisten denken al lang niet meer dat je dieren alleen maar kan opleiden of kan corrigeren met agressieve aversietechnieken", klinkt het dinsdag in een persbericht. "De wetenschappelijke literatuur waarschuwt juist veel meer voor de mogelijk negatieve gevolgen van trainingsmethodes die uitgaan van bestraffing."

Met stroomhalsbanden kunnen baasjes via een druk op de knop een elektrische schok toedienen aan een hond of kat, of een hond die blaft afstraffen. Het leger en de politie gebruiken deze banden vaak om dieren af te richten, en bepaalde gedragstherapeuten hebben zich tegen de maatregel verzet: ze beweerden dat de banden noodzakelijke instrumenten zijn voor hen. Uit een bevraging door de Raad voor Dierenwelzijn leerde echter dat een grote meerderheid van de gedragstherapeuten geen graten ziet in een verbod van de banden. Er komt dus geen uitzondering voor leger, politie of therapeuten.

Halsbanden ingesteld op onzichtbare omheining toegelaten

Halsbanden die ingesteld zijn op een onzichtbare omheining blijven toegelaten. Bij dit soort halsbanden voelt het dier alleen iets wanneer een bekende begrenzing overschreden wordt. Het dier kan met andere woorden zelf elke schok vermijden door eenvoudigweg binnen de begrenzing te blijven. Dit in tegenstelling tot trainingshalsbanden en antiblafhalsbanden, waar het gaat om een natuurlijke reflex en waar de controle helemaal niet bij het dier zelf ligt.

Weyts wijst erop dat Vlaanderen sinds 2014 verschillende praktijken, zoals onverdoofd slachten, blokstaarten zonder medische noodzaak en pelsdierkweek heeft afgevoerd.

Colliers électriques interdits en Flandre à partir de 2027

Les colliers actuels avec télécommande et les colliers actuels qui punissent les chiens pour leurs aboiements seront interdits en Flandre à partir du 1er janvier 2027. Le ministre flamand du bien-être des animaux, Ben Weyts (N-VA), a établi un scénario d'extinction à ce sujet. "Une fois de plus, nous disons adieu à une pratique dépassée", déclare M. Weyts. "Un animal de compagnie fait partie de votre famille et vous ne donnez pas un choc électrique à un membre de votre famille par réflexe naturel ou simplement parce que vous appuyez sur un bouton."
Au cours de la période de transition allant jusqu'en 2027, les organismes qui utilisent des colliers électriques pour dresser les animaux peuvent passer à des alternatives respectueuses des animaux. Il y a beaucoup de ces alternatives. "Les spécialistes ont depuis longtemps cessé de penser qu'on ne peut dresser ou corriger les animaux qu'avec des techniques d'aversion agressive", peut-on lire dans un communiqué de presse mardi. "Au contraire, la littérature scientifique met beaucoup plus en garde contre les éventuelles conséquences négatives des méthodes de formation basées sur la punition."
Avec les colliers électriques, les propriétaires peuvent administrer un choc électrique à un chien ou un chat en appuyant sur un bouton, ou punir un chien qui aboie. L'armée et la police utilisent souvent ces colliers pour dresser les animaux, et certains thérapeutes comportementaux se sont opposés à cette mesure, affirmant que ces colliers sont des outils nécessaires pour eux. Une enquête du Council for Animal Welfare a toutefois révélé qu'une grande majorité de thérapeutes comportementaux ne voient pas l'utilité d'interdire les bandes. Il n'y aura donc pas d'exception pour l'armée, la police ou les thérapeutes.
Colliers fixés sur une clôture invisible autorisés
Les colliers fixés sur une clôture invisible restent autorisés. Avec ce type de collier, l'animal ne ressent quelque chose que lorsqu'une limite connue est dépassée. En d'autres termes, l'animal peut éviter tout choc en restant simplement dans le périmètre. Contrairement aux colliers de dressage et aux colliers anti-aboiement, où il s'agit d'un réflexe naturel et où le contrôle n'appartient pas du tout à l'animal lui-même.
Weyts rappelle que depuis 2014, la Flandre a supprimé plusieurs pratiques, comme l'abattage sans anesthésie, le blocage des queues sans nécessité médicale et l'élevage des animaux à fourrure.


*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) ***

 De licenties- update 31 01 2022

Licenties -dekkingen Burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen

De verzekeringsmaatschappij vraagt ons het volgende mee te delen :
Indien een lid zich in het buitenland inschrijft voor een wedstrijd of een tentoonstelling is dit lid  ( en zijn/haar hond(en)) ook verzekerd onder het systeem van de licenties op voorwaarde dat het lid bij de inschrijving zijn/haar licentienummer heeft ingevuld (eventueel in een kader "opmerkingen"). Ook keurmeesters/pakwerkers die gevraagd worden in het buitenland te keuren of dienst te doen, worden gevraagd om hun licentienummer bij de aanvaarding te vermelden. Dit geldt natuurlijke enkel voor licentienummers die nog geldig zijn.
Deze regel is enkel bedoeld om misverstanden en misbruik te vermijden.

Nu we drie maanden bezig zijn met het project licenties is volgens ons een update aan de orde, temeer omdat wij merken dat er enerzijds nog wel wat onduidelijkheden zijn en anderzijds omdat wij ook merken dat er nogal wat foutieve informatie circuleert.
Actuele situatie
Op het ogenblik van het verschijnen van deze nieuwbrief zijn 394 clubs volledig in orde met het nieuwe systeem. Dit betekent dat 86 clubs nog problemen ondervinden om gegevens van hun leden te verzamelen of deze nog niet doorgegeven hebben.
Het Algemeen Secretariaat is altijd bereid om te helpen waar nodig en mag hieromtrent altijd gecontacteerd worden.
Verspreiding van de licentiekaarten
De enige hapering die wij bij de opstart hebben gekend, ligt in de bedeling van de licentiekaarten. Er is een probleem geweest met de firma die de kaarten maakt en per post verstuurt. Nu zijn alle problemen uit de wereld geholpen en dus zullen vanaf de week van 30 augustus de kaarten toekomen bij de leden. Vervolgens zullen dan maandelijks, voor de vijfde van de maand, de nieuwe leden hun kaart ontvangen. Er is nooit een probleem geweest met de dekking van de verzekering.

Opladen van de lijsten
Vanaf nu kan een club op elk moment nieuwe leden toevoegen aan de reeds ingevoerde lijst. Dit kan op drie manieren:
1. Via de “plus” knop voert men lid per lid toe aan de lijst;
2. Men laadt een nieuwe lijst met de bijgekomen leden op. Het systeem zal automatisch de ganse lijst
alfabetisch herschikken;
3. Men laadt de lijst die men oorspronkelijk heeft ingediend, aangevuld met de nieuwe leden, opnieuw
op, ook hier zal het systeem de ganse lijst alfabetisch herschikken.
Maandelijks wordt op de 25ste de lijst met de nieuw ingevoerde leden overgemaakt aan de verzekering en de firma die zorgt voor de kaarten. Wat betreft de dekking: men is gedekt van zodra de club de gegevens heeft ingevoerd in MYKKUSH.

GDPR(Algemene verordening gegevensbescherming)

Sommige clubs hebben gemeld dat enkele van hun leden vragen hebben in verband met het doorgeven van de gevraagde gegevens en zij verwijzen hiervoor dan naar de GDPR-wetgeving, in. Het privacy statement van de VdA vermeldt zeer duidelijk - en dit op een volledig wettelijke basis - de regels waaraan wij ons houden bij het eventueel overmaken van de gevraagde gegevens. Er is dus absoluut geen probleem inzake GDPR.
Veel voorkomende fouten bij het invullen van de lijsten
Teneinde de clubs te helpen bij het invoeren van hun lijsten, volgen hieronder enkele tips die een weigering
van het systeem om de lijst op te laden kunnen voorkomen:
1. Eerst en vooral en zeer belangrijk: men moet de opmaak van de tabel (template) behouden. Dit
betekent dat de eerste gegevens van een persoon moeten staan op de 2de rij en dat alle kolommen
moeten blijven bestaan, ook al vult men niets in,
2. De geboortedatum moet genoteerd worden als dd/mm/jjjj  en niet in een andere vorm. Wanneer
men geen geboortedatum heeft, laat men best dat lid even uit de lijst en vult men nadien, wanneer de datum gekend is, het lid dan in.
3. Huisnummer moet gescheiden zijn van de straatnaam en er moet in die kolom een nummer
ingevuld zijn. Wat wel mag zijn twee nummers gescheiden door een “/” om de “bus” te vermelden.
Wanneer de cel leeg blijft, weigert het systeem het opladen.
Indienen van een schadegeval
Wanneer een club of een lid een schadegeval wil indienen, gaat men gewoon naar de volgende link:
http://www.kkush.be/nl/licenties en klikt op “Lommels zakenkantoor licenties”.
Aanvraag voor een certificaat als bewijs van verzekering
Wanneer een club of een lid een certificaat nodig heeft als bewijs van een verzekeringsdekking, kan dit via het Algemeen Secretariaat aangevraagd worden.
Rechtsbijstand voor fokkers in hun hoedanigheid van fokker
Fokkers die lid zijn van een rasvereniging en die een licentienummer hebben via deze rasvereniging kunnen aan een zeer gunstige prijs en volledig vrijwillig inschrijven voor een rechtsbijstandverzekering als fokker. Het
volstaat hiervoor naar de volgende link te gaan : https://www.lommelszakenkantoor.be/nlbe/documenten/kkush-leden
Indien u nog vragen zou hebben of problemen ondervinden mag u altijd de Secretaris-Generaal contacteren.

Les licences –update 31 01 2022

Licences - couvertures Responsabilité civile et accidents corporels

La compagnie d'assurance nous demande de communiquer les éléments suivants :
Si un membre participe à un concours ou une exposition à l'étranger, ce membre ( et son ou ses chiens) est également assuré dans le cadre du système de licences pour autant que le membre ait indiqué son numéro de licence au moment de l'inscription (éventuellement dans une case "remarques"). Les juges/hommes d'attaque qui sont appelés à juger ou à servir à l'étranger sont également priés d'indiquer leur numéro de licence au moment de l'acceptation. Bien entendu, cela ne s'applique qu'aux numéros de licence qui sont encore valides.
Cette règle vise uniquement à éviter les malentendus et les abus.

Maintenant que nous travaillons sur le projet des licences depuis trois mois, nous pensons qu’une mise à jour est de mise, d’autant plus que nous remarquons que d’une part il y a encore quelques ambiguïtés et d’autre part parce que nous remarquons aussi qu’il y a pas mal d’informations erronées qui circulent.
Situation actuelle
À la publication de cette newsletter, 394 clubs sont complètement en ordre avec le nouveau système. Cela
signifie que 86 clubs rencontrent encore des problèmes pour collecter les données de leurs membres ou ne les ont pas encore transmises.
Le Secrétariat général est toujours disposé à aider si nécessaire et peut toujours être contacté à ce sujet.
Distribution des cartes de licence
Le seul accroc que nous avons connu au démarrage réside dans la distribution des cartes de licence. Il y a eu un problème avec l’entreprise qui fabrique les cartes et les expédie par la poste. Maintenant, tous les
problèmes ont été résolus et donc à partir de la semaine du 30 août, les cartes seront envoyées aux membres.
Ensuite, chaque mois, pour le cinquième du mois, les nouveaux membres recevront leur carte. Il n’y a jamais eu de problème avec la couverture d’assurance.


Téléchargement des listes
Désormais, un club peut ajouter de nouveaux membres à la liste déjà introduite à tout moment. Cela peut se faire de trois façons:
1. Via le bouton "plus" vous introduisez membre par membre dans la liste;
2. Une nouvelle liste des membres qui ont été ajoutés peut être téléchargée. Le système réorganisera
automatiquement la liste entière par ordre alphabétique;
3. La liste qui a été soumise à l’origine, complétée par les nouveaux membres, est à nouveau téléchargée
et ici aussi le système réorganisera toute la liste par ordre alphabétique.
Chaque mois, le 25, la liste des membres nouvellement inscrits est transférée à l’assurance et à la compagnie qui s’occupe des cartes. En ce qui concerne la couverture: on est couvert dès que le club a entré les données dans MYKKUSH.


RGDP (règlement général sur la protection des données)

Des clubs ont signalé que certains de leurs membres se posent des questions sur la transmission des données demandées et ils se réfèrent pour cela à la législation RGDP. La déclaration de confidentialité de l'AdD énonce très clairement - et ce sur une base tout à fait légale - les règles auxquelles nous nous tenons lors du transfert des données demandées. Il n’y a donc absolument aucun problème concernant le RGPD.
Erreurs courantes lors du remplissage des listes
Afin d’aider les clubs à compléter leurs listes, voici quelques conseils qui peuvent éviter un refus du système de télécharger la liste:
1. Tout d’abord et très important : il faut garder la mise en forme du tableau (modèle). Cela signifie que
les premières données d’une personne doivent se trouver sur la 2ème ligne et que toutes les colonnes
doivent subsister, même si l’on ne les remplit pas.
2. La date de naissance doit être indiquée en jj/mm/aaaa  et non sous toute autre forme. Si vous n’avez pas de date de naissance, il est préférable de laisser ce membre hors de la liste pendant un certain
temps, puis de renseigner le membre lorsque la date est connue.
3. Le numéro de maison doit être séparé du nom de la rue et un numéro doit être reseigné dans cette
colonne. Ce qui est autorisé, ce sont deux nombres séparés par un « / » pour mentionner la "boite".
Lorsque la cellule reste vide, le système refuse le téléchargement.
Déclaration d’un sinistre
Lorsqu’un club ou un membre souhaite déclarer un sinistre, il suffit de se rendre sur le lien suivant :
http://www.kkush.be/fr/licences et de cliquer sur “Lommels zakenkantoor licences”.
Demande de certificat comme preuve d’assurance
Si un club ou un membre a besoin d’un certificat comme preuve de couverture d’assurance, celui-ci peut être demandé auprès du Secrétariat général.
Assistance juridique des éleveurs en leur qualité d'éleveur
Les éleveurs membres d'un club de race et disposant d'un numéro de licence via ce club de race peuvent
s'inscrire à un prix très avantageux et de manière totalement volontaire à l'assurance assistance juridique en tant qu'éleveur. Il vous suffit d'aller sur le lien suivant: https://www.lommelszakenkantoor.be/frbe/documents/kkush-membre
Nieuw !!

Onderwerp: Honden en kanker !

Beste bestuur van de Belgische Vereniging Duitse Staande Honden:

 

Graag brengen we u op de hoogte van Oncowaf:

Een website voor hondeneigenaars met vragen rond kanker. Om antwoorden te kunnen bieden op deze vragen, verzamelden dierenartsen actief in oncologie relevante en onafhankelijke informatie op deze site.

Zo kan men ondermeer inlichtingen terugvinden over:

 • welke hondenrassen gevoeliger zijn dan andere voor het ontwikkelen van bepaalde tumortypes

  • tips over communicatie met de dierenarts

  • hoe men de hond kan ondersteunen tijdens zijn behandeling

  • wat de dierenarts voor de hond kan doen

  • lopende klinische studies

Daarenboven laat de

 Facebook-groep -

hondeneigenaars met vragen rond kanker toe onderling vragen, ervaringen en tips uit te wisselen.
De site-inhoud is louter aanvullend bedoeld en vervangt uiteraard het advies van de dierenarts niet. Zowel de site-inhoud als de Facebook-groepen zijn beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels.

Deze site werd gesponsord door het:

Belgisch KankerFonds voor Dieren

 

Met vriendelijke groeten,

Laetitia Cicchelero

 

ps: klik op de rood gekleurde woorden voor een link.

Nouveau !!

Sujet : Chiens et le cancer !

Cher comité de l'Association Belge des Chiens d'Arrêt Allemands:

 

Nous aimerions vous informer sur Oncowaf:

Un site Web pour les propriétaires de chiens avec des questions sur le cancer. Afin d'apporter des réponses à ces questions, des vétérinaires actifs en oncologie ont collecté des informations pertinentes et indépendantes sur ce site.

Par exemple, des informations peuvent être trouvées sur:
• quelles races de chiens sont plus susceptibles que d’autres de développer certains types de tumeurs
• des conseils pour communiquer avec le vétérinaire
• comment soutenir son chien pendant son traitement
• ce que le vétérinaire peut faire pour le chien
• des essais cliniques en cours

De plus,

 le groupe Facebook

permet aux propriétaires de chiens ayant des questions sur le cancer d'échanger des questions, des expériences et des conseils entre eux.

Le contenu du site est purement complémentaire et ne remplace bien entendu pas les conseils du vétérinaire. Le contenu du site et les groupes Facebook sont disponibles en néerlandais, français et anglais.

Ce site a été parrainé par:

le Fonds belge du cancer pour les animaux.  

Bien à vous,

Laetitia Cicchelero

Ps : Cliquez sur les mots colorés en rouge pour obtenir un lien.Producten tegen teken en vlooien.

Produits contre les tiques et les puces.ft. 


Veel eigenaren van honden en katten krijgen bij dierenarts geen bijsluiter mee
van teken- en vlooienmiddelen , terwijl dit wel degelijk wettelijk verplicht is

Angst voor enge beestjes verkoopt Mede door de abnormaal hoge temperaturen van de afgelopen winter, zijn er al weer de eerste meldingen van activiteit van teken. Dierenartsen, dierenwinkels en online winkels zijn zeer actief in het promoten van (giftige) teken- en vlooienmiddelen, omdat dit een aantrekkelijke extra bron van inkomsten is. En angst voor enge beestjes verkoopt nu eenmaal.

Teken en vlooienmiddelen - gifstoffen met ernstige bijwerkingen
Dat deze middelen echter helemaal niet zo onschuldig zijn als wel wordt gedacht (en zelfs door dierenartsen wordt beweerd), blijkt wel uit de serieuze bijwerkingen die een groot aantal diereneigenaren ervaren wanneer ze deze middelen bij hun viervoeter toepassen. Bloed braken, bloederige ontlasting, verlies van eetlust, misselijkheid, lusteloosheid, vergiftigingsverschijnselen, epileptische aanvallen, leverfalen, nierfalen, maag-darmontstekingen, inwendige bloedingen, veranderde bloedwaarden, en talloze andere bijwerkingen worden gemeld. Zelfs het overlijden van het huisdier wordt regelmatig gemeld. Een aantal merken teken- en vlooienmiddelen waarvan eigenaren ernstige bijwerkingen melden zijn: Bravecto, Nexgard, Simparica, Credelio, Easecto, Comfortis, Vectra 3D enzovoort....

Bloederige diarree als gevolg van darmbloedingen. Eén van de vele bijwerkingen die gemeld worden na gebruik van teken- en vlooienmiddelen die zijn gebaseerd op het vergiftigen van de teek of vlo.

Dierenarts Karin de Haas: Veel te weinig bijwerkingen worden gemeld
Feit is dat veel dierenartsen ontkennen dat deze middelen, die vreemd genoeg bij het Europees Medicijnen Agentschap geregistreerd staan als “medicatie”, zulke ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Eigenaren worden bij klachten over deze middelen vaak niet serieus genomen, en het komt regelmatig voor dat men ‘met een kluitje in het riet' wordt gestuurd.
Karin de Haas, dierenarts, erkent wel dat dit een groot probleem is. Zij vertelde in de TV-uitzending van RADAR over het omstreden teken- en vlooienmiddel Bravecto: “Je krijgt een hond op het spreekuur, en je ziet iets, wat misschien door een geneesmiddel veroorzaakt is. Ik bel ook het bureau voor registratie diergeneesmiddelen niet, ik geef de eigenaar ook niet de opdracht de bijwerking daar te gaan melden.” En ze vervolgt: “Er wordt veel te weinig geregistreerd, er wordt veel te weinig gemeld.”

Misselijkheid en braken, één van de vele gemelde bijwerkingen van teken- en vlooienmiddelen.Maar zijn die bijwerkingen wel zo 'onschuldig' als door dierenartsen wordt gesuggereerd?

EMA geeft toe: "Onderrapportage inderdaad groot probleem"Het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) in Amsterdam, dat verantwoordelijk is voor de registratie van gemelde bijwerkingen, geeft in reactie op kritische vragen van een groep hondenbezitters (op 4 oktober 2019 is een lijst met dringende vragen, samen met 100.000 handtekeningen, aangeboden aan het EMA) aan dat “onderrapportage” inderdaad een groot probleem is. De hondenbezitters benadrukten dat dierenartsen vaak bijwerkingen ontkennen, en daarom ook weigeren mee te werken aan het melden bij de autoriteiten.

Het EMA reageerde in hun schrijven als antwoord: "Om de continue controle van toegelaten geneesmiddelen mogelijk te maken, is het belangrijk dat dierenartsen vermoedelijke ongewenste gebeurtenissen (bijwerkingen) van geneesmiddelen melden. Gezien uw negatieve ervaringen in dit opzicht, zal de EMA uw bezorgdheid onder de aandacht brengen van de Federatie van Dierenartsen van Europa (FVE)".

Gemelde bijwerkingen onterecht afgedaan als "niet gerelateerd"
Of het EMA de klachten van diereneigenaren daadwerkelijk serieus neemt, is nog maar de vraag. Wij hebben diverse officiële EMA-rapporten van bijwerkingen bestudeerd. Veel van de daarin beschreven gemelde bijwerkingen worden (onterecht) afgedaan als "niet gerelateerd aan", of met "niet voldoende gegevens beschikbaar". En zo verdwijnen diverse meldingen van serieuze bijwerkingen wellicht - al dan niet bewust - in de doofpot, en blijft het percentage bijwerkingen voor de farmaceutische fabrikanten 'comfortabel laag'..... Interessant om te beseffen is dat meer dan 85 % van de inkomsten van het EMA worden betaald door de farmaceutische bedrijven. Voor ieder toegelaten medicijn ontvangt de organisatie geld. Beide partijen hebben er dus alle belang bij dat een medicatie c.q. teken- en vlooienmiddel op de markt blijft.   

De nombreux propriétaires de chiens et de chats ne reçoivent pas de notice du vétérinaire concernant les médicaments contre les tiques et les puces.
de médicaments contre les tiques et les puces, alors que la loi l'exige.


La peur des créatures effrayantes fait vendre, en partie à cause des températures anormalement élevées de l'hiver dernier, il y a déjà les premiers rapports d'activité des tiques. Les vétérinaires, les animaleries et les magasins en ligne sont très actifs dans la promotion des médicaments (toxiques) contre les tiques et les puces, car il s'agit d'une source de revenus supplémentaire intéressante. Et la peur des créatures effrayantes fait vendre.
Médicaments contre les tiques et les puces - des poisons aux effets secondaires graves
Le fait que ces produits ne sont pas aussi inoffensifs que les gens le pensent (et même que les vétérinaires le prétendent) est démontré par les graves effets secondaires que de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie ressentent lorsqu'ils utilisent ces produits sur leurs compagnons à quatre pattes. Des vomissements de sang, des selles sanglantes, une perte d'appétit, des nausées, une léthargie, un empoisonnement, des convulsions, une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, une gastro-entérite, une hémorragie interne, une altération des taux sanguins et d'innombrables autres effets secondaires ont été signalés. Même la mort de l'animal est fréquemment signalée. Voici quelques marques de médicaments contre les tiques et les puces dont les propriétaires signalent des effets secondaires graves : Bravecto, Nexgard, Simparica, Credelio, Easecto, Comfortis, Vectra 3D, etc. ....
Diarrhée sanglante due à une hémorragie intestinale. L'un des nombreux effets secondaires signalés après l'utilisation de médicaments contre les tiques et les puces qui sont basés sur l'empoisonnement de la tique ou de la puce.
Vétérinaire Karin de Haas : trop peu d'effets secondaires signalés
Le fait est que de nombreux vétérinaires nient que ces médicaments, qui sont curieusement enregistrés auprès de l'Agence européenne des médicaments en tant que "médicaments", puissent avoir des effets secondaires aussi graves. Les propriétaires ne sont souvent pas pris au sérieux lorsqu'ils se plaignent de ces médicaments, et il arrive régulièrement qu'ils soient envoyés "avec une camisole de force".
Karin de Haas, vétérinaire, reconnaît qu'il s'agit d'un problème important. Dans l'émission télévisée de RADAR, elle a parlé du médicament controversé Bravecto contre les tiques et les puces : "Vous recevez un chien en consultation et vous voyez quelque chose qui pourrait être causé par un médicament. Je n'appelle pas l'Office d'enregistrement des médicaments vétérinaires et je ne demande pas non plus au propriétaire de signaler l'effet indésirable à cet endroit." Et elle continue : "Il y a beaucoup trop peu d'enregistrements, beaucoup trop peu de rapports."
Les nausées et les vomissements sont l'un des nombreux effets secondaires signalés des médicaments contre les tiques et les puces, mais ces effets secondaires sont-ils aussi "inoffensifs" que le suggèrent les vétérinaires ?
L'EMA admet : "La sous-déclaration est en effet un gros problème "L'Agence européenne des médicaments (EMA) à Amsterdam, qui est responsable de l'enregistrement des effets secondaires signalés, déclare, en réponse aux questions critiques d'un groupe de propriétaires de chiens (une liste de questions urgentes, accompagnée de 100 000 signatures, a été présentée à l'EMA le 4 octobre 2019), que la "sous-déclaration" est en effet un gros problème. Les propriétaires de chiens ont souligné que les vétérinaires nient souvent les effets secondaires et refusent donc aussi de coopérer pour les signaler aux autorités.
Dans sa lettre, l'EMA répond : " Pour permettre une surveillance continue des médicaments autorisés, il est important que les vétérinaires signalent les effets indésirables (effets secondaires) suspectés des médicaments. Compte tenu de vos expériences négatives à cet égard, l'EMA portera vos préoccupations à l'attention de la Fédération des vétérinaires d'Europe (FVE)".
Effets secondaires signalés, considérés à tort comme "sans rapport".
Reste à savoir si l'EMA prend réellement au sérieux les plaintes des propriétaires d'animaux. Nous avons étudié les différents rapports officiels de l'EMA sur les effets indésirables. De nombreux effets secondaires qui y sont décrits sont (à tort) rejetés comme "non liés à", ou avec "pas assez de données disponibles". C'est ainsi que divers rapports sur des effets secondaires graves peuvent - consciemment ou inconsciemment - disparaître dans l'ombre, et que le pourcentage d'effets secondaires reste "confortablement bas" pour les fabricants de médicaments. ..... Il est intéressant de savoir que plus de 85 % des revenus de l'EMA sont payés par les entreprises pharmaceutiques. Pour chaque médicament autorisé, l'organisation reçoit de l'argent. Il est donc dans l'intérêt des deux parties qu'un médicament ou un produit contre les tiques et les puces reste sur le marché.   

*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) ***


Kijk het gebit van de honden na , deze teek (zie foto ) gevonden.

Vérifiez les dents du chien, j'ai trouvé cette tique (voir photo).