Informatie

 Beste Vrienden,                     Beste hondenvrienden,   Beste fokkers,
 Beste leden van de KMSH,

Information:

Chers amis,                        Chers amis des chiens,  Chers éleveurs,
Chers membres du KMSH,


De licenties- update 03 07 2021.


Het project licenties is van start gegaan. De clubs kunnen in de module clubs vanaf nu de door hen opgegeven
leden vinden met de hun toebedeelde licentienummer (die uniek is voor elk persoon en het
identificatiemiddel bij uitstek zal worden in MYKKUSH) en een kaartnummer. Indien er leden niet hernomen
zijn, is dit omdat er een gegeven, meestal de geboortedatum, niet of verkeerd werd ingediend. De
geboortedatum moet als volgt vermeld worden dd/mm/jjjj.
Deze leden, kunnen samen met de eventuele nieuwe leden, ingediend worden in de lijst van 25 juli.
Toevoegen kan maandelijks op twee manieren: met op de + knop te drukken en de gegevens van het lid
indienen of door het lid gewoon toe te voegen aan de door u reeds ingediende lijst. Het indienen met de +
knop kan eigenlijk dagelijks.
In principe ontvangen de leden met een licentienummer einde volgende week de kaart of kaarten wanneer ze
van meerdere clubs lid zijn.
Indien u nog vragen zou hebben of problemen ondervinden mag u altijd de secretaris-generaal contacteren.

Les licences –update 03 07 2021.


Le projet "licences" a démarré. Désormais, les clubs peuvent trouver dans le module "Clubs" les membres
qu’ils ont déclarés avec le numéro de licence qui leur a été attribué (numéro qui est unique à chaque
personne et qui deviendra l’identifiant par excellence dans MYKKUSH) et un numéro de carte. Si des membres
n’ont pas été repris, c’est parce qu’une donnée, généralement la date de naissance, n’a pas été soumise ou
est erronée. La date de naissance doit être indiquée comme suit jj/mm/aaaa.
Ces membres, ainsi que tout nouveau membre, peuvent être soumis avec la liste du 25 juillet. Vous pouvez
ajouter des membres mensuellement de deux façons: en appuyant sur le bouton + et en soumettant les
données du membre ou en ajoutant simplement le membre à la liste que vous avez déjà soumise. Soumettre
avec le bouton + peut se faire quotidiennement.
En principe, les membres avec un numéro de licence recevront la ou les cartes (s'ils sont membres de
plusieurs clubs) à la fin de la semaine prochaine.
Si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez toujours contacter le Secrétaire général


CORONA Update 27 06 2021

hou uzelf gezond, hou anderen gezond.
Vanaf 27 juni 2021 de hiernavolgende regels strikt van toepassing binnen de K.K.U.S.H.

1. Algemeen
a. Het is de verantwoordelijkheid van het Bestuur van een club om alle betrokkenen (geleiders,
instructeurs, keurmeesters, clubmedewerkers, ouders, publiek,..) te informeren over de geldende
preventiemaatregelen. De club COVID-coördinator heef hier een belangrijke taak.
b. een Covid coördinator wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat de leden een geïnformeerd
contactpersoon hebben binnen de club. Bij een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 is deze persoon de contactpersoon bij uitstek met het oog op het vergemakkelijken van contact tracking;
Bij een besmetting gelden de reeds uitgevaardigde regels ivm wie te verwittigen.
c. Gebruik ruimtelijke maatregelen en organisatorische voor het toepassen van social distancing.
Voorbeelden:
(1) Fysieke barrières zoals afscheiding in plexiglas
(2) Een circulatieplan met bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer
(3) Vloermarkeringen of linten om de afstand of de weg aan te geven of om delen af te sluiten,..
(4) Gebruik shiften en/of tijdslots
(5) Spreid de bezoekers in de tijd
d. Wanneer de sociale afstand van 1,5 niet kan verzekerd worden, zijn mondmaskers op het ganse terrein van de club (inclusief parkings) verplicht, behalve:
(1) Voor de geleiders tijdens de training en tijdens de wedstrijd zelf;
(2) Voor de keurmeesters en instructeurs indien de sociale afstand van 1,5 m verzekerd is;
(3) Wanneer men zittend iets nuttigt in de kantine, op het terras of langs het terrein;
(4) Kinderen tot 12 jaar.
e. Clubs dienen te zorgen voor een goede ventilatie in alle overdekte en/of gesloten ruimtes waar mensen
aanwezig zijn.
f. Registratie (naam, telefoonnummer of mailadres zijn de minimumgegevens) bij trainingen en
wedstrijden worden aangeraden. Indien de club beslist om te registeren kunnen personen die weigeren geregistreerd te worden, geweigerd worden

2. Wedstrijden
Wedstrijden/tentoonstellingen/selecties/aankeuring enz.. , zowel officiële als interne, zijn terug toegelaten.
Volgende regels zijn bij het organiseren van wedstrijden strikt toe te passen:
a. Publiek is toegelaten. Een minimum van 10 m² per persoon moet gerespecteerd worden.
b. Douches en eventuele kleedkamers mogen geopend worden, maar moeten ofwel goed geventileerd zijn, ofwel moet de capaciteit beperkt worden (10m² /persoon)
c. Bij een indoorwedstrijd moet steeds een CERM-formulier ingevuld en overgemaakt worden aan de lokale autoriteit.
d. Bij een outdoorwedstrijd dient een CIRM-attest aangevraagd worden. Zie www.covideventriskmodel.be
e. de social distance van 1,5 m moet altijd gerespecteerd worden en dit tussen de geleiders, de
keurmeester(s) en het eventueel helpend personeel;
f. bij het wisselen van de groepen mag er op geen enkele moment een overtreding zijn van de social
distance.
h. De organiserende club dient er over te waken dat de regels van social distancing gerespecteerd worden
door de deelnemers/de helpers/de keurmeesters en het publiek buiten het terrein en in de kantine (zie
regels kantine).
i. In de komende dagen zullen er eventuele sectie specifieke richtlijnen via nieuwsbrieven verstuurd worden.
g. Wedstrijdsecretariaat:
(1) Personeel draagt mondmasker of er is een afscheiding tussen personeel en deelnemers
(2) zodanig georganiseerd dat er geen samenscholing ontstaat bij de inschrijving;
(3) Teruggeven van werkboekjes en uithangen resultaten: zodanig georganiseerd dat er geen
samenscholing ontstaat.
(4) Prijsuitreikingen (zwel in open lucht als binnen) zijn enkel toegelaten wanneer dit kan met respect
voor en met de regels geldig voor de kantines. Indien dit niet kan zullen de resultaten per mail of
online overgemaakt worden.
3. Trainingen
Volgende regels moeten strikt gevolgd worden:
a. Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
b. Tussen instructeur en geleider(s) mag er geen fysisch contact zijn;
c. Nergens en op geen enkel ogenblik mag er contact zijn tussen de lesgroepen
d. Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Bij Agility (zie regels
per sectie) is hier een uitzondering wegens te veel en te zware toestellen.

e. Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken;
f. Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, indien
mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen
tijdens die oefening.
g. Chip lezen zal gebeuren door de geleider (zie hierboven voor hantering);
h. De club stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking;
i. De club neemt de gepaste hygiënemaatregelen om het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
4. Kantines
De kantines terug openen, wel met volgende maatregelen:
a. Zowel in de kantine als op het terras moet de 1,5 meter tussen personen geëerbiedigd worden.
b. De Corona maatregelen moeten uithangen op een infobord of via een folder verspreid worden
c. Maximaal 8 personen (exclusief personen van hetzelfde huishouden en kinderen onder 12 jaar) met
onderling 1,5 meter afstand per tafel. Elke klant blijft aan zijn tafel zitten.
d. Minstens 1,5 meter tussen de tafels. Men mag plexiglas gebruiken tussen de tafels om de afstand te
verkleinen.
e. Enkel zitplaatsen aan tafels
f. Alle bestellingen en de bediening gebeuren aan tafel door mensen te voorzien door de club die verplicht
een mondmasker dragen. De toog is enkel voor het toogpersoneel.
g. Er mag eten geserveerd worden maar de bediening gebeurt, zoals voor de dranken, aan tafel, de klanten
blijven ten alle tijden zitten.
h. Sta tafels of walking lunches/diners zijn verboden.
i. Betalingen indien mogelijk liefst met de kaart
j. De kantines mogen alleen geopend worden tijdens de trainingsuren zoals voorzien in het clubreglement
maar niet voor 08:00 hr en maximaal tot 01:00 Hr.
k. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en
papieren handdoeken moeten voorhanden zijn.

5. Vergaderingen en theoretische lessen
zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:
a. Aantal deelnemers is beperkt door de oppervlakte van de ruimte, waarbij tussen elke deelnemer
minimum 1,5 meter in alle richtingen moet gerespecteerd worden;
b. Indien de vergadering georganiseerd wordt met drankgelegenheid en/of eetgelegenheid wordt dit
opgediend door personen die niet deelnemen aan de vergadering. De deelnemers blijven op hun plaats voor, tijdens en na de vergadering. Enkel om naar het toilet te gaan of het lokaal definitief te verlaten is
het verlaten van de plaats toegestaan.
In elk geval dient een club, die wenst trainingen en/of wedstrijden te organiseren, vooraf te beschikken over een schriftelijke toelating van de plaatselijke overheid wegens mogelijke politiecontrole. Wij leggen er de nadruk op dat de toelating schriftelijk dient te zijn wegens het feit dat de verschillende geraadpleegde instanties ook verschillende interpretaties geven aan de maatregelen die van hogerhand worden ter kennis gebracht via verschillende mediakanalen. De beslissing van een lokale autoriteit kan NOOIT een versoepeling van de federale of gewestelijke
maatregelen betekenen. Indien dit in bepaalde gevallen toch zo zou zijn, gelden onze regels. Clubs die dan toch verkiezen om de versoepelde regels te volgen, stellen zich bloot aan tuchtrechtelijke vervolging of bewarende maatregelen. Laat het duidelijk zijn dat wij, als overkoepelende federatie, de gezondheid van iedereen als eerste prioriteit beschouwen.
We zijn er ons van bewust dat dit zware tijden zijn voor onze clubs en u mag er dan ook van verzekerd zijn dat we alles doen om zo snel mogelijk terug ons normaal kynologisch leven te kunnen/mogen opstarten.
Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben

 

CORONA Update 27 06 2021

Règles strictement applicables au sein de l'URCSH à partir du 27 juin 2021.
1. Généralités
a. Le Comité d'un club a la responsabilité d'informer toutes personnes concernées (conducteurs,
juges, personnel du club, parents, public…) des mesures de prévention en vigueur. Le
Coordinateur Covid du club a donc une tâche importante à assumer.
b. Ce coordinateur Covid est désigné et présenté, afin que les membres aient une personne de
contact bien informée au sein du club. En cas d’infection possible par le coronavirus COVID-19,
cette personne est la personne de contact par excellence en vue de faciliter le contact tracing. En
cas d’infection, les règles déjà émises concernant le suivi seront d'application.
c. Mesures spatiales et mesures organisationnelles pour l’application de la distanciation sociale.
Exemples:
1) Barrières physiques telles que la séparation par plexiglas
2) Un plan de circulation avec, par exemple, un trafic à sens unique
3) Marquage au sol ou rubans pour indiquer la distance ou le chemin ou pour sceller des
pièces,..
4) Privilégier le travail en équipes et/ou des plages horaires
5) Répartir les visiteurs dans le temps
d. Lorsque la distance sociale de 1,5m ne peut pas être assurée, les masques buccaux sont
imposés sur tout le terrain du club (parking inclus), sauf:
1) Pour les conducteurs pendant l'entrainement et le concours
2) Pour les juges et instructeurs lorsque la distance sociale de 1.5 m est assurée
3) En prenant une consommation assis dans la cantine, en terrasse ou le long du terrain
4) Pour les enfants jusqu'à 12 ans
e. Les clubs doivent assurer une bonne ventilation dans toutes les zones couvertes et/ou fermées
où des personnes sont présentes.
f. Un enregistrement (nom, numéro de téléphone ou adresse e-mail sont les minimales) lors des entrainements et des concours est conseillé. Si le club opte pour un enregistrement, les personnes qui ne veulent pas s'y soumettre pourront être refusées.
2. Concours
Les Concours/Expositions (y compris spéciale de race et sélection) etc…, tant officiels qu'internes
sont à nouveau autorisés.
Lors de l'organisation d'un concours, les consignes suivantes doivent être strictement appliquées:
a. Public autorisé. Une surface minimale de 10m2 par personne doit être respectée.
b. Les douches et les vestiaires peuvent être ouverts, mais doivent ou bien être correctement
ventilés ou bien être limitée à une capacité 10m² /personne)
c. Pour un concours indoor il faut toujours compléter et soumettre une attestation CERM aux
autorités locales.
d. Pour un concours outdoor il faut toujours demander une attestation CERM aux autorités locales.
www.covideventriskmodel.be
e. La distanciation sociale de 1,5m doit être respectée à tout instant et cela entre les conducteurs,
le/les juge(s) et les assistants éventuels
f. Lors du changement des groupes, on évite à tout prix une violation de la distanciation sociale.
g. Secrétariat du concours:
1) Le personnel porte des masques ou il y a une séparation entre le personnel et les
participants ;
2) Est organisé de telle façon qu’il n’y a pas d'attroupement aux inscriptions;
3) La remise des carnets de travail et la publication des résultats : organisé de telle façon à éviter des attroupements.
4) La remise des prix (aussi bien en plein air qu’à l’intérieur) est uniquement admise lorsqu’on arrive à respecter les règles d’application pour les cantines. Si ces mesures ne peuvent pas être respectées, les résultats seront envoyés par courriel ou publiés en ligne
h. Le club organisateur doit également veiller à ce que les participants, juges, aidants et public
respectent les règles de distanciation sociale hors du terrain ainsi que dans la cantine (voir
mesures cantine).
i. Dans les jours à venir, on enverra éventuellement des directives spécifiques par Section par le
biais de lettres

3) Entraînements
Il y lieu de se conformer strictement aux règles suivantes:
a. Une distance d'un 1.5 m entre chaque personne doit être garantie.
b. Il ne peut y avoir de contact physique entre conducteur(s) et instructeur.
c. À aucun moment et en n'importe quel endroit il ne peut y avoir un contact entre les groupes.
d. L’instructeur porte des gants. C’est la seule personne qui touche et déplace des obstacles.
Seule exception: l’Agility puisqu’il s’agit de beaucoup trop d’obstacles qui pèsent trop lourd pour déplacer tout seul (voir les règles par section).
e. L’objet à rapporter appartient au conducteur et sera uniquement utilisé par lui.
f. Si un objet doit être utilisé par plusieurs personnes, celles qui l’utilisent désinfecteront leurs
mains après chaque usage. Si cela n’est pas possible, ils porteront des gants pendant cet exercice.
g. Le conducteur identifiera la puce de son chien
h. Le club met à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains.
i. Le club prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement le matériel
utilisé.
4. Cantines
Cantines ouvertes, selon les mesures suivantes:
a. Tant dans la cantine que sur la terrasse la distance de 1,5 m entre personnes doit être respectée.
b. Les mesures Corona doivent être affichées sur une pancarte ou distribuées sous forme de dépliant.
c. Un maximum de 8 personnes (excepté pour les personnes d'un même ménage et enfants jusqu'à
12 ans) par table avec une distance de 1,5 m entre elles. Chaque client reste à sa table.
d. Au moins 1,5 mètres entre les tables. On peut installer du plexiglas entre les tables pour réduire
la distance.
e. Uniquement des places assises à table.
f. Toutes les commandes ainsi que le service seront faits par des personnes à pourvoir par le club; elles portent obligatoirement un masque. Le bar est uniquement destiné au personnel du bar.

g. De la nourriture peut être servie mais le service se fera à table comme pour les boissons. Les
clients restent assis à table à tout moment.
h. Des tables hautes ou des repas dinatoires sont interdits.
i. Les paiements seront effectués de préférence par carte bancaire.
j. Les cantines peuvent uniquement être ouvertes pendant les heures d’entraînement comme
prévu dans le règlement du club mais au plus tôt à 08h00 et au plus tard jusque 01H.
k. Les toilettes doivent être utilisables et accessibles. Une personne à la fois. De l’eau fraîche, du
savon et des essuie-mains en papier doivent être mis à disposition.
5. Réunions et cours théoriquesAutorisés aux conditions suivantes:

a Le nombre de participants est limité par la superficie de l'espace disponible, en tenant compte
du fait qu'il faut respecter une distance minimale de 1,5 mètres en tous sens entre chaque participant.
b. Si la réunion est organisée avec service de boissons et/ou de repas, ceux-ci seront servis par des personnes extérieures à la réunion. Les participants restent assis à leur place avant, pendant et après la réunion. Quitter sa place n'est autorisé que pour se rendre aux toilettes ou pour quitter définitivement la réunion.
Dans tous les cas, un club qui souhaite organiser des entrainements ou des concours doit disposer au
préalable d'une autorisation écrite de l'autorité locale en raison d'un possible contrôle policier. Nous
insistons sur le fait que l'autorisation doit être écrite car les différentes instances consultées interprètent
de façon différente les mesures annoncées via les différents médias par les instances supérieures.
La décision d’une autorité locale NE peut JAMAIS se traduire par un assouplissement des mesures
fédérales ou régionales. Si tel s’avère être le cas, les règles de l’AdD s’appliquent. Les clubs qui décident
quand même de suivre les directives assouplies, risquent d’éventuelles procédures disciplinaires ou
mêmes des poursuites pénales. Soyons clair qu’en tant que fédération chapeautante, la santé de tout un
chacun est notre absolue priorité.
Nous sommes conscients que les temps sont durs pour nos clubs et nous pouvons vous assurer que nous
mettons tout en œuvre pour revenir le plus rapidement possible à une vie cynologique normale.
Nous vous tiendrons au courant via ces lettres des nouvelles. Toutefois, vous pouvez toujours contacter le
Secrétariat si vous avez des questions

Nieuw !!

Onderwerp: Honden en kanker !

Beste bestuur van de Belgische Vereniging Duitse Staande Honden:

 

Graag brengen we u op de hoogte van Oncowaf:

Een website voor hondeneigenaars met vragen rond kanker. Om antwoorden te kunnen bieden op deze vragen, verzamelden dierenartsen actief in oncologie relevante en onafhankelijke informatie op deze site.

Zo kan men ondermeer inlichtingen terugvinden over:

  • welke hondenrassen gevoeliger zijn dan andere voor het ontwikkelen van bepaalde tumortypes

    • tips over communicatie met de dierenarts

    • hoe men de hond kan ondersteunen tijdens zijn behandeling

    • wat de dierenarts voor de hond kan doen

    • lopende klinische studies

Daarenboven laat de

 Facebook-groep -

hondeneigenaars met vragen rond kanker toe onderling vragen, ervaringen en tips uit te wisselen.
De site-inhoud is louter aanvullend bedoeld en vervangt uiteraard het advies van de dierenarts niet. Zowel de site-inhoud als de Facebook-groepen zijn beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels.

Deze site werd gesponsord door het:

Belgisch KankerFonds voor Dieren

 

Met vriendelijke groeten,

Laetitia Cicchelero

 

ps: klik op de rood gekleurde woorden voor een link.

Nouveau !!

Sujet : Chiens et le cancer !

Cher comité de l'Association Belge des Chiens d'Arrêt Allemands:

 

Nous aimerions vous informer sur Oncowaf:

Un site Web pour les propriétaires de chiens avec des questions sur le cancer. Afin d'apporter des réponses à ces questions, des vétérinaires actifs en oncologie ont collecté des informations pertinentes et indépendantes sur ce site.

Par exemple, des informations peuvent être trouvées sur:
• quelles races de chiens sont plus susceptibles que d’autres de développer certains types de tumeurs
• des conseils pour communiquer avec le vétérinaire
• comment soutenir son chien pendant son traitement
• ce que le vétérinaire peut faire pour le chien
• des essais cliniques en cours

De plus,

 le groupe Facebook

permet aux propriétaires de chiens ayant des questions sur le cancer d'échanger des questions, des expériences et des conseils entre eux.

Le contenu du site est purement complémentaire et ne remplace bien entendu pas les conseils du vétérinaire. Le contenu du site et les groupes Facebook sont disponibles en néerlandais, français et anglais.

Ce site a été parrainé par:

le Fonds belge du cancer pour les animaux.  

Bien à vous,

Laetitia Cicchelero

Ps : Cliquez sur les mots colorés en rouge pour obtenir un lien.Producten tegen teken en vlooien.

Produits contre les tiques et les puces.ft. 


Veel eigenaren van honden en katten krijgen bij dierenarts geen bijsluiter mee
van teken- en vlooienmiddelen , terwijl dit wel degelijk wettelijk verplicht is

Angst voor enge beestjes verkoopt Mede door de abnormaal hoge temperaturen van de afgelopen winter, zijn er al weer de eerste meldingen van activiteit van teken. Dierenartsen, dierenwinkels en online winkels zijn zeer actief in het promoten van (giftige) teken- en vlooienmiddelen, omdat dit een aantrekkelijke extra bron van inkomsten is. En angst voor enge beestjes verkoopt nu eenmaal.

Teken en vlooienmiddelen - gifstoffen met ernstige bijwerkingen
Dat deze middelen echter helemaal niet zo onschuldig zijn als wel wordt gedacht (en zelfs door dierenartsen wordt beweerd), blijkt wel uit de serieuze bijwerkingen die een groot aantal diereneigenaren ervaren wanneer ze deze middelen bij hun viervoeter toepassen. Bloed braken, bloederige ontlasting, verlies van eetlust, misselijkheid, lusteloosheid, vergiftigingsverschijnselen, epileptische aanvallen, leverfalen, nierfalen, maag-darmontstekingen, inwendige bloedingen, veranderde bloedwaarden, en talloze andere bijwerkingen worden gemeld. Zelfs het overlijden van het huisdier wordt regelmatig gemeld. Een aantal merken teken- en vlooienmiddelen waarvan eigenaren ernstige bijwerkingen melden zijn: Bravecto, Nexgard, Simparica, Credelio, Easecto, Comfortis, Vectra 3D enzovoort....

Bloederige diarree als gevolg van darmbloedingen. Eén van de vele bijwerkingen die gemeld worden na gebruik van teken- en vlooienmiddelen die zijn gebaseerd op het vergiftigen van de teek of vlo.

Dierenarts Karin de Haas: Veel te weinig bijwerkingen worden gemeld
Feit is dat veel dierenartsen ontkennen dat deze middelen, die vreemd genoeg bij het Europees Medicijnen Agentschap geregistreerd staan als “medicatie”, zulke ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Eigenaren worden bij klachten over deze middelen vaak niet serieus genomen, en het komt regelmatig voor dat men ‘met een kluitje in het riet' wordt gestuurd.
Karin de Haas, dierenarts, erkent wel dat dit een groot probleem is. Zij vertelde in de TV-uitzending van RADAR over het omstreden teken- en vlooienmiddel Bravecto: “Je krijgt een hond op het spreekuur, en je ziet iets, wat misschien door een geneesmiddel veroorzaakt is. Ik bel ook het bureau voor registratie diergeneesmiddelen niet, ik geef de eigenaar ook niet de opdracht de bijwerking daar te gaan melden.” En ze vervolgt: “Er wordt veel te weinig geregistreerd, er wordt veel te weinig gemeld.”

Misselijkheid en braken, één van de vele gemelde bijwerkingen van teken- en vlooienmiddelen.Maar zijn die bijwerkingen wel zo 'onschuldig' als door dierenartsen wordt gesuggereerd?

EMA geeft toe: "Onderrapportage inderdaad groot probleem"Het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) in Amsterdam, dat verantwoordelijk is voor de registratie van gemelde bijwerkingen, geeft in reactie op kritische vragen van een groep hondenbezitters (op 4 oktober 2019 is een lijst met dringende vragen, samen met 100.000 handtekeningen, aangeboden aan het EMA) aan dat “onderrapportage” inderdaad een groot probleem is. De hondenbezitters benadrukten dat dierenartsen vaak bijwerkingen ontkennen, en daarom ook weigeren mee te werken aan het melden bij de autoriteiten.

Het EMA reageerde in hun schrijven als antwoord: "Om de continue controle van toegelaten geneesmiddelen mogelijk te maken, is het belangrijk dat dierenartsen vermoedelijke ongewenste gebeurtenissen (bijwerkingen) van geneesmiddelen melden. Gezien uw negatieve ervaringen in dit opzicht, zal de EMA uw bezorgdheid onder de aandacht brengen van de Federatie van Dierenartsen van Europa (FVE)".

Gemelde bijwerkingen onterecht afgedaan als "niet gerelateerd"
Of het EMA de klachten van diereneigenaren daadwerkelijk serieus neemt, is nog maar de vraag. Wij hebben diverse officiële EMA-rapporten van bijwerkingen bestudeerd. Veel van de daarin beschreven gemelde bijwerkingen worden (onterecht) afgedaan als "niet gerelateerd aan", of met "niet voldoende gegevens beschikbaar". En zo verdwijnen diverse meldingen van serieuze bijwerkingen wellicht - al dan niet bewust - in de doofpot, en blijft het percentage bijwerkingen voor de farmaceutische fabrikanten 'comfortabel laag'..... Interessant om te beseffen is dat meer dan 85 % van de inkomsten van het EMA worden betaald door de farmaceutische bedrijven. Voor ieder toegelaten medicijn ontvangt de organisatie geld. Beide partijen hebben er dus alle belang bij dat een medicatie c.q. teken- en vlooienmiddel op de markt blijft.   

De nombreux propriétaires de chiens et de chats ne reçoivent pas de notice du vétérinaire concernant les médicaments contre les tiques et les puces.
de médicaments contre les tiques et les puces, alors que la loi l'exige.


La peur des créatures effrayantes fait vendre, en partie à cause des températures anormalement élevées de l'hiver dernier, il y a déjà les premiers rapports d'activité des tiques. Les vétérinaires, les animaleries et les magasins en ligne sont très actifs dans la promotion des médicaments (toxiques) contre les tiques et les puces, car il s'agit d'une source de revenus supplémentaire intéressante. Et la peur des créatures effrayantes fait vendre.
Médicaments contre les tiques et les puces - des poisons aux effets secondaires graves
Le fait que ces produits ne sont pas aussi inoffensifs que les gens le pensent (et même que les vétérinaires le prétendent) est démontré par les graves effets secondaires que de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie ressentent lorsqu'ils utilisent ces produits sur leurs compagnons à quatre pattes. Des vomissements de sang, des selles sanglantes, une perte d'appétit, des nausées, une léthargie, un empoisonnement, des convulsions, une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, une gastro-entérite, une hémorragie interne, une altération des taux sanguins et d'innombrables autres effets secondaires ont été signalés. Même la mort de l'animal est fréquemment signalée. Voici quelques marques de médicaments contre les tiques et les puces dont les propriétaires signalent des effets secondaires graves : Bravecto, Nexgard, Simparica, Credelio, Easecto, Comfortis, Vectra 3D, etc. ....
Diarrhée sanglante due à une hémorragie intestinale. L'un des nombreux effets secondaires signalés après l'utilisation de médicaments contre les tiques et les puces qui sont basés sur l'empoisonnement de la tique ou de la puce.
Vétérinaire Karin de Haas : trop peu d'effets secondaires signalés
Le fait est que de nombreux vétérinaires nient que ces médicaments, qui sont curieusement enregistrés auprès de l'Agence européenne des médicaments en tant que "médicaments", puissent avoir des effets secondaires aussi graves. Les propriétaires ne sont souvent pas pris au sérieux lorsqu'ils se plaignent de ces médicaments, et il arrive régulièrement qu'ils soient envoyés "avec une camisole de force".
Karin de Haas, vétérinaire, reconnaît qu'il s'agit d'un problème important. Dans l'émission télévisée de RADAR, elle a parlé du médicament controversé Bravecto contre les tiques et les puces : "Vous recevez un chien en consultation et vous voyez quelque chose qui pourrait être causé par un médicament. Je n'appelle pas l'Office d'enregistrement des médicaments vétérinaires et je ne demande pas non plus au propriétaire de signaler l'effet indésirable à cet endroit." Et elle continue : "Il y a beaucoup trop peu d'enregistrements, beaucoup trop peu de rapports."
Les nausées et les vomissements sont l'un des nombreux effets secondaires signalés des médicaments contre les tiques et les puces, mais ces effets secondaires sont-ils aussi "inoffensifs" que le suggèrent les vétérinaires ?
L'EMA admet : "La sous-déclaration est en effet un gros problème "L'Agence européenne des médicaments (EMA) à Amsterdam, qui est responsable de l'enregistrement des effets secondaires signalés, déclare, en réponse aux questions critiques d'un groupe de propriétaires de chiens (une liste de questions urgentes, accompagnée de 100 000 signatures, a été présentée à l'EMA le 4 octobre 2019), que la "sous-déclaration" est en effet un gros problème. Les propriétaires de chiens ont souligné que les vétérinaires nient souvent les effets secondaires et refusent donc aussi de coopérer pour les signaler aux autorités.
Dans sa lettre, l'EMA répond : " Pour permettre une surveillance continue des médicaments autorisés, il est important que les vétérinaires signalent les effets indésirables (effets secondaires) suspectés des médicaments. Compte tenu de vos expériences négatives à cet égard, l'EMA portera vos préoccupations à l'attention de la Fédération des vétérinaires d'Europe (FVE)".
Effets secondaires signalés, considérés à tort comme "sans rapport".
Reste à savoir si l'EMA prend réellement au sérieux les plaintes des propriétaires d'animaux. Nous avons étudié les différents rapports officiels de l'EMA sur les effets indésirables. De nombreux effets secondaires qui y sont décrits sont (à tort) rejetés comme "non liés à", ou avec "pas assez de données disponibles". C'est ainsi que divers rapports sur des effets secondaires graves peuvent - consciemment ou inconsciemment - disparaître dans l'ombre, et que le pourcentage d'effets secondaires reste "confortablement bas" pour les fabricants de médicaments. ..... Il est intéressant de savoir que plus de 85 % des revenus de l'EMA sont payés par les entreprises pharmaceutiques. Pour chaque médicament autorisé, l'organisation reçoit de l'argent. Il est donc dans l'intérêt des deux parties qu'un médicament ou un produit contre les tiques et les puces reste sur le marché.   

*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) ***


Kijk het gebit van de honden na , deze teek (zie foto ) gevonden.

Vérifiez les dents du chien, j'ai trouvé cette tique (voir photo).


Opgelet ! het broedseizoen is begonnen -----

Attention ! la saison de reproduction a commencé -----