Informatie

 Beste Vrienden,                     Beste hondenvrienden,   Beste fokkers,
 Beste leden van de KMSH,

Information:

Chers amis,                        Chers amis des chiens,  Chers éleveurs,
Chers membres du KMSH,


Stroomhalsbanden vanaf 2027 verboden in Vlaanderen

Stroomhalsbanden met een afstandsbediening en stroomhalsbanden die honden afstraffen voor blaffen zullen vanaf 1 januari 2027 verboden zijn in Vlaanderen. Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft daarvoor een uitdoofscenario vastgelegd. "We nemen opnieuw afscheid van een achterhaalde praktijk", zegt Weyts. "Een huisdier is een deel van je gezin en een gezinslid geef je geen elektrische schok bij een natuurlijke reflex of gewoon omdat je op een knop drukt."

In de overgangsperiode tot 2027 kunnen instanties die stroomhalsbanden gebruiken bij het opleiden van dieren overschakelen naar diervriendelijke alternatieven. Er zijn voldoende van die alternatieven. "Specialisten denken al lang niet meer dat je dieren alleen maar kan opleiden of kan corrigeren met agressieve aversietechnieken", klinkt het dinsdag in een persbericht. "De wetenschappelijke literatuur waarschuwt juist veel meer voor de mogelijk negatieve gevolgen van trainingsmethodes die uitgaan van bestraffing."

Met stroomhalsbanden kunnen baasjes via een druk op de knop een elektrische schok toedienen aan een hond of kat, of een hond die blaft afstraffen. Het leger en de politie gebruiken deze banden vaak om dieren af te richten, en bepaalde gedragstherapeuten hebben zich tegen de maatregel verzet: ze beweerden dat de banden noodzakelijke instrumenten zijn voor hen. Uit een bevraging door de Raad voor Dierenwelzijn leerde echter dat een grote meerderheid van de gedragstherapeuten geen graten ziet in een verbod van de banden. Er komt dus geen uitzondering voor leger, politie of therapeuten.

Halsbanden ingesteld op onzichtbare omheining toegelaten

Halsbanden die ingesteld zijn op een onzichtbare omheining blijven toegelaten. Bij dit soort halsbanden voelt het dier alleen iets wanneer een bekende begrenzing overschreden wordt. Het dier kan met andere woorden zelf elke schok vermijden door eenvoudigweg binnen de begrenzing te blijven. Dit in tegenstelling tot trainingshalsbanden en antiblafhalsbanden, waar het gaat om een natuurlijke reflex en waar de controle helemaal niet bij het dier zelf ligt.

Weyts wijst erop dat Vlaanderen sinds 2014 verschillende praktijken, zoals onverdoofd slachten, blokstaarten zonder medische noodzaak en pelsdierkweek heeft afgevoerd.

Colliers électriques interdits en Flandre à partir de 2027

Les colliers actuels avec télécommande et les colliers actuels qui punissent les chiens pour leurs aboiements seront interdits en Flandre à partir du 1er janvier 2027. Le ministre flamand du bien-être des animaux, Ben Weyts (N-VA), a établi un scénario d'extinction à ce sujet. "Une fois de plus, nous disons adieu à une pratique dépassée", déclare M. Weyts. "Un animal de compagnie fait partie de votre famille et vous ne donnez pas un choc électrique à un membre de votre famille par réflexe naturel ou simplement parce que vous appuyez sur un bouton."
Au cours de la période de transition allant jusqu'en 2027, les organismes qui utilisent des colliers électriques pour dresser les animaux peuvent passer à des alternatives respectueuses des animaux. Il y a beaucoup de ces alternatives. "Les spécialistes ont depuis longtemps cessé de penser qu'on ne peut dresser ou corriger les animaux qu'avec des techniques d'aversion agressive", peut-on lire dans un communiqué de presse mardi. "Au contraire, la littérature scientifique met beaucoup plus en garde contre les éventuelles conséquences négatives des méthodes de formation basées sur la punition."
Avec les colliers électriques, les propriétaires peuvent administrer un choc électrique à un chien ou un chat en appuyant sur un bouton, ou punir un chien qui aboie. L'armée et la police utilisent souvent ces colliers pour dresser les animaux, et certains thérapeutes comportementaux se sont opposés à cette mesure, affirmant que ces colliers sont des outils nécessaires pour eux. Une enquête du Council for Animal Welfare a toutefois révélé qu'une grande majorité de thérapeutes comportementaux ne voient pas l'utilité d'interdire les bandes. Il n'y aura donc pas d'exception pour l'armée, la police ou les thérapeutes.
Colliers fixés sur une clôture invisible autorisés
Les colliers fixés sur une clôture invisible restent autorisés. Avec ce type de collier, l'animal ne ressent quelque chose que lorsqu'une limite connue est dépassée. En d'autres termes, l'animal peut éviter tout choc en restant simplement dans le périmètre. Contrairement aux colliers de dressage et aux colliers anti-aboiement, où il s'agit d'un réflexe naturel et où le contrôle n'appartient pas du tout à l'animal lui-même.
Weyts rappelle que depuis 2014, la Flandre a supprimé plusieurs pratiques, comme l'abattage sans anesthésie, le blocage des queues sans nécessité médicale et l'élevage des animaux à fourrure.


*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) ***

 


CORONA Update 21 09 2021


hou uzelf gezond, hou anderen gezond.
Vanaf 1 oktober 2021 de hiernavolgende regels strikt van toepassing binnen de K.K.U.S.H.
1. Algemeen
a. Het is de verantwoordelijkheid van het Bestuur van een club om alle betrokkenen (geleiders, instructeurs, keurmeesters, clubmedewerkers, ouders, publiek,..) te informeren over de geldende preventiemaatregelen. De club COVID-coördinator heef hier een belangrijke taak.

b. een Covid coördinator wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat de leden een geïnformeerd
contactpersoon hebben binnen de club. Bij een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 is deze persoon de contactpersoon bij uitstek met het oog op het vergemakkelijken van contact tracking;
Bij een besmetting gelden de reeds uitgevaardigde regels i.v.m. wie te verwittigen.

c. Clubs dienen te zorgen voor een goede ventilatie in alle overdekte en/of gesloten ruimtes waar mensen
aanwezig zijn.

d. De club stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking;

e. De club neemt de gepaste hygiënemaatregelen om het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.


2. Wedstrijden en trainingen
Wedstrijden/tentoonstellingen/selecties/aankeuring enz.. , zowel officiële als interne, evenals trainingen zijn toegelaten. Volgende regels zijn bij het organiseren van wedstrijden strikt toe te passen:

a. Publiek is toegelaten.

b. Douches en eventuele kleedkamers mogen geopend worden.

c. Voor wedstrijden/tentoonstellingen met meer dan 500 toeschouwers binnen of 750 toeschouwers
buiten, geldt het volgende:

(1) Wanneer de organisator gebruik maakt van het Covid Safe Ticket ( = bewijs van volledige vaccinatie,
van een recente PCR-Test of van een herstelcertificaat) om alle deelnemers en aanwezigen te controleren bij de ingang:
(a) De CIRM/CERM verplichting valt weg
(b) Het mondmasker en de social distance zijn niet verplicht
(c) Er moet wel op voorhand een toelating verkregen worden bij de lokale overheid.

(2) De organisator maakt geen gebruik van het Covid Safe Ticket om de deelnemers en aanwezigen te
controleren bij de ingang:

(a) Bij een indooractiviteit moet steeds een CERM-formulier ingevuld en overgemaakt worden aan
de lokale autoriteit.

(b) Bij een outdoor activiteit dient een CIRM-attest aangevraagd worden. Zie www.covideventriskmodel.be

(c) de social distance van 1,5 m moet altijd gerespecteerd worden en dit tussen de geleiders, de
keurmeester(s) en het eventueel helpend personeel;

(d) het mondmasker dient gedragen te worden binnen wanneer men zich verplaatst.


3. Kantines
a. De Corona maatregelen moeten uithangen op een infobord of via een folder verspreid worden
b. Betalingen indien mogelijk liefst met de kaart
c. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, vers water, zeep en papieren handdoeken moeten
voorhanden zijn.

4. Vergaderingen en theoretische lessen
Dezelfde richtlijnen als deze voor de kantines gelden.
In elk geval dient een club, die wenst trainingen en/of wedstrijden te organiseren, vooraf te beschikken over een schriftelijke toelating van de plaatselijke overheid wegens mogelijke politiecontrole. Wij leggen er de nadruk op dat de toelating schriftelijk dient te zijn wegens het feit dat de verschillende geraadpleegde instanties ook verschillende interpretaties geven aan de maatregelen die van hogerhand worden ter kennis gebracht via verschillende mediakanalen. De beslissing van een lokale autoriteit kan NOOIT een versoepeling van de federale of gewestelijke
maatregelen betekenen. Indien dit in bepaalde gevallen toch zo zou zijn, gelden onze regels. Clubs die dan toch verkiezen om de versoepelde regels te volgen, stellen zich bloot aan tuchtrechtelijke vervolging of bewarende maatregelen. Laat het duidelijk zijn dat wij, als overkoepelende federatie, de gezondheid van iedereen als eerste  prioriteit beschouwen.
Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben.

Corona - Mise à jour 21 09 2021


Prenez soin de vous et des autres .
À partir du 1er octobre 2021, les règles suivantes seront strictement appliquées au sein de l'URCSH.
1. Généralités
a. Il est de la responsabilité de la direction d'un club d'informer toutes les personnes concernées
(conducteurs, instructeurs, juges, personnel du club, parents, public, etc.) des mesures préventives
applicables. Le coordinateur COVID du club a un rôle important à jouer ici.

b. Un coordinateur Covid est nommé et présenté afin que les membres disposent d'une personne de
contact informée au sein du club. En cas d'une éventuelle infection par le coronavirus COVID-19,
cette personne est la personne de contact par excellence en vue de faciliter le suivi des contacts. En
cas d'infection, les règles déjà publiées concernant les personnes à prévenir s'appliquent.

c. Les clubs doivent assurer une ventilation adéquate dans tous les espaces intérieurs et/ou fermés où
des personnes sont présentes.

d. Le club doit fournir les moyens nécessaires à l'hygiène des mains ;

e. Le club doit prendre les mesures d'hygiène appropriées pour désinfecter régulièrement le matériel utilisé.


2. Concours et séances d'entraînement
Concours/expositions/sélections/, etc… tant officielles qu'internes ainsi que les séances d'entraînement
sont autorisées. Les règles suivantes doivent être strictement appliquées lors de l'organisation de
compétitions :

a. Le public est autorisé.

b. Les douches et les vestiaires peuvent être ouverts.

c. Pour les concours/expositions avec plus de 500 spectateurs à l'intérieur ou 750 spectateurs à
l'extérieur, les dispositions suivantes s'appliquent :
(1) Lorsque l'organisateur utilise le Covid Safe Ticket (= preuve de vaccination complète, test PCR
récent ou certificat de guérison) pour contrôler tous les participants et les personnes présentes à l'entrée:
(a) L'obligation CIRM/CERM tombe
(b) Le masque buccal et la distance sociale ne sont pas obligatoires.
(c) Toutefois, une autorisation doit être obtenue au préalable auprès des autorités locales.


(2) L'organisateur n'utilise pas le Covid Safe Ticket pour contrôler les participants et les invités à l'entrée:

(a) Un formulaire CERM doit toujours être rempli et soumis à l'autorité locale pour une activité en intérieur.

(b) Dans le cas d'une activité de plein air, un certificat CIRM est requis.  Voir www.covideventriskmodel.be

(c) La distance sociale de 1,5 m doit toujours être respectée entre les conducteurs, le(s) juge(s) et
tout personnel d'assistance ;

(d) Le masque buccal doit être porté à l'intérieur lors des déplacements.


3. Cantines
a. Les mesures Corona doivent être affichées sur un panneau d'information ou distribuées au moyen
d'un dépliant.
b. Paiements de préférence par carte.
c. Les toilettes doivent être utilisables et accessibles, de l'eau fraîche, du savon et des serviettes en
papier doivent être disponibles.


4. Réunions et cours théoriques
Les mêmes directives s'appliquent que celles pour les cantines. Dans tous les cas, un club souhaitant organiser des entraînements et/ou des compétitions doit obtenir une autorisation écrite préalable des autorités locales en raison d'éventuels contrôles de police. Nous insistons sur le fait que l'autorisation doit être écrite car les différentes autorités consultées interprètent de façon différente les mesures annoncées via les différents médias par les instances supérieures. La décision d'une autorité locale ne
peut JAMAIS signifier un assouplissement des mesures fédérales ou régionales. . Si tel s’avère être le cas,, nos règles s'appliquent. Les clubs qui choisissent de suivre les règles assouplies s'exposent à des procédures disciplinaires ou à des mesures conservatoires. Qu'il soit clair que nous, en tant que fédération chapeautante, considérons la santé de chacun comme notre priorité absolue.
Nous vous tiendrons informés par le biais de ces bulletins d'information. Vous pouvez toujours contacter le Secrétariat général si vous avez des questions


De licenties- update 01 09 2021.


Nu we drie maanden bezig zijn met het project licenties is volgens ons een update aan de orde, temeer omdat wij merken dat er enerzijds nog wel wat onduidelijkheden zijn en anderzijds omdat wij ook merken dat er nogal wat foutieve informatie circuleert.
Actuele situatie
Op het ogenblik van het verschijnen van deze nieuwbrief zijn 394 clubs volledig in orde met het nieuwe systeem. Dit betekent dat 86 clubs nog problemen ondervinden om gegevens van hun leden te verzamelen of deze nog niet doorgegeven hebben.
Het Algemeen Secretariaat is altijd bereid om te helpen waar nodig en mag hieromtrent altijd gecontacteerd worden.
Verspreiding van de licentiekaarten
De enige hapering die wij bij de opstart hebben gekend, ligt in de bedeling van de licentiekaarten. Er is een probleem geweest met de firma die de kaarten maakt en per post verstuurt. Nu zijn alle problemen uit de wereld geholpen en dus zullen vanaf de week van 30 augustus de kaarten toekomen bij de leden. Vervolgens zullen dan maandelijks, voor de vijfde van de maand, de nieuwe leden hun kaart ontvangen. Er is nooit een probleem geweest met de dekking van de verzekering.

Opladen van de lijsten
Vanaf nu kan een club op elk moment nieuwe leden toevoegen aan de reeds ingevoerde lijst. Dit kan op drie manieren:
1. Via de “plus” knop voert men lid per lid toe aan de lijst;
2. Men laadt een nieuwe lijst met de bijgekomen leden op. Het systeem zal automatisch de ganse lijst
alfabetisch herschikken;
3. Men laadt de lijst die men oorspronkelijk heeft ingediend, aangevuld met de nieuwe leden, opnieuw
op, ook hier zal het systeem de ganse lijst alfabetisch herschikken.
Maandelijks wordt op de 25ste de lijst met de nieuw ingevoerde leden overgemaakt aan de verzekering en de firma die zorgt voor de kaarten. Wat betreft de dekking: men is gedekt van zodra de club de gegevens heeft ingevoerd in MYKKUSH.

GDPR(Algemene verordening gegevensbescherming)

Sommige clubs hebben gemeld dat enkele van hun leden vragen hebben in verband met het doorgeven van de gevraagde gegevens en zij verwijzen hiervoor dan naar de GDPR-wetgeving, in. Het privacy statement van de VdA vermeldt zeer duidelijk - en dit op een volledig wettelijke basis - de regels waaraan wij ons houden bij het eventueel overmaken van de gevraagde gegevens. Er is dus absoluut geen probleem inzake GDPR.
Veel voorkomende fouten bij het invullen van de lijsten
Teneinde de clubs te helpen bij het invoeren van hun lijsten, volgen hieronder enkele tips die een weigering
van het systeem om de lijst op te laden kunnen voorkomen:
1. Eerst en vooral en zeer belangrijk: men moet de opmaak van de tabel (template) behouden. Dit
betekent dat de eerste gegevens van een persoon moeten staan op de 2de rij en dat alle kolommen
moeten blijven bestaan, ook al vult men niets in,
2. De geboortedatum moet genoteerd worden als dd/mm/jjjj  en niet in een andere vorm. Wanneer
men geen geboortedatum heeft, laat men best dat lid even uit de lijst en vult men nadien,wanneer de datum gekend is, het lid dan in.
3. Huisnummer moet gescheiden zijn van de straatnaam en er moet in die kolom een nummer
ingevuld zijn. Wat wel mag zijn twee nummers gescheiden door een “/” om de “bus” te vermelden.
Wanneer de cel leeg blijft, weigert het systeem het opladen.
Indienen van een schadegeval
Wanneer een club of een lid een schadegeval wil indienen, gaat men gewoon naar de volgende link:
http://www.kkush.be/nl/licenties en klikt op “Lommels zakenkantoor licenties”.
Aanvraag voor een certificaat als bewijs van verzekering
Wanneer een club of een lid een certificaat nodig heeft als bewijs van een verzekeringsdekking, kan dit via het Algemeen Secretariaat aangevraagd worden.
Rechtsbijstand voor fokkers in hun hoedanigheid van fokker
Fokkers die lid zijn van een rasvereniging en die een licentienummer hebben via deze rasvereniging kunnen aan een zeer gunstige prijs en volledig vrijwillig inschrijven voor een rechtsbijstandverzekering als fokker. Het
volstaat hiervoor naar de volgende link te gaan : https://www.lommelszakenkantoor.be/nlbe/documenten/kkush-leden
Indien u nog vragen zou hebben of problemen ondervinden mag u altijd de Secretaris-Generaal contacteren.

Les licences –update 01 09 2021.


Les Licences :
Maintenant que nous travaillons sur le projet des licences depuis trois mois, nous pensons qu’une mise à jour est de mise, d’autant plus que nous remarquons que d’une part il y a encore quelques ambiguïtés et d’autre part parce que nous remarquons aussi qu’il y a pas mal d’informations erronées qui circulent.
Situation actuelle
À la publication de cette newsletter, 394 clubs sont complètement en ordre avec le nouveau système. Cela
signifie que 86 clubs rencontrent encore des problèmes pour collecter les données de leurs membres ou ne les ont pas encore transmises.
Le Secrétariat général est toujours disposé à aider si nécessaire et peut toujours être contacté à ce sujet.
Distribution des cartes de licence
Le seul accroc que nous avons connu au démarrage réside dans la distribution des cartes de licence. Il y a eu un problème avec l’entreprise qui fabrique les cartes et les expédie par la poste. Maintenant, tous les
problèmes ont été résolus et donc à partir de la semaine du 30 août, les cartes seront envoyées aux membres.
Ensuite, chaque mois, pour le cinquième du mois, les nouveaux membres recevront leur carte. Il n’y a jamais eu de problème avec la couverture d’assurance.


Téléchargement des listes
Désormais, un club peut ajouter de nouveaux membres à la liste déjà introduite à tout moment. Cela peut se faire de trois façons:
1. Via le bouton "plus" vous introduisez membre par membre dans la liste;
2. Une nouvelle liste des membres qui ont été ajoutés peut être téléchargée. Le système réorganisera
automatiquement la liste entière par ordre alphabétique;
3. La liste qui a été soumise à l’origine, complétée par les nouveaux membres, est à nouveau téléchargée
et ici aussi le système réorganisera toute la liste par ordre alphabétique.
Chaque mois, le 25, la liste des membres nouvellement inscrits est transférée à l’assurance et à la compagnie qui s’occupe des cartes. En ce qui concerne la couverture: on est couvert dès que le club a entré les données dans MYKKUSH.


RGDP (règlement général sur la protection des données)

Des clubs ont signalé que certains de leurs membres se posent des questions sur la transmission des données demandées et ils se réfèrent pour cela à la législation RGDP. La déclaration de confidentialité de l'AdD énonce très clairement - et ce sur une base tout à fait légale - les règles auxquelles nous nous tenons lors du transfert des données demandées. Il n’y a donc absolument aucun problème concernant le RGPD.
Erreurs courantes lors du remplissage des listes
Afin d’aider les clubs à compléter leurs listes, voici quelques conseils qui peuvent éviter un refus du système de télécharger la liste:
1. Tout d’abord et très important : il faut garder la mise en forme du tableau (modèle). Cela signifie que
les premières données d’une personne doivent se trouver sur la 2ème ligne et que toutes les colonnes
doivent subsister, même si l’on ne les remplit pas.
2. La date de naissance doit être indiquée en jj/mm/aaaa  et non sous toute autre forme. Si vous n’avez pas de date de naissance, il est préférable de laisser ce membre hors de la liste pendant un certain
temps, puis de renseigner le membre lorsque la date est connue.
3. Le numéro de maison doit être séparé du nom de la rue et un numéro doit être reseigné dans cette
colonne. Ce qui est autorisé, ce sont deux nombres séparés par un « / » pour mentionner la "boite".
Lorsque la cellule reste vide, le système refuse le téléchargement.
Déclaration d’un sinistre
Lorsqu’un club ou un membre souhaite déclarer un sinistre, il suffit de se rendre sur le lien suivant :
http://www.kkush.be/fr/licences et de cliquer sur “Lommels zakenkantoor licences”.
Demande de certificat comme preuve d’assurance
Si un club ou un membre a besoin d’un certificat comme preuve de couverture d’assurance, celui-ci peut être demandé auprès du Secrétariat général.
Assistance juridique des éleveurs en leur qualité d'éleveur
Les éleveurs membres d'un club de race et disposant d'un numéro de licence via ce club de race peuvent
s'inscrire à un prix très avantageux et de manière totalement volontaire à l'assurance assistance juridique en tant qu'éleveur. Il vous suffit d'aller sur le lien suivant: https://www.lommelszakenkantoor.be/frbe/documents/kkush-membre
Nieuw !!

Onderwerp: Honden en kanker !

Beste bestuur van de Belgische Vereniging Duitse Staande Honden:

 

Graag brengen we u op de hoogte van Oncowaf:

Een website voor hondeneigenaars met vragen rond kanker. Om antwoorden te kunnen bieden op deze vragen, verzamelden dierenartsen actief in oncologie relevante en onafhankelijke informatie op deze site.

Zo kan men ondermeer inlichtingen terugvinden over:

  • welke hondenrassen gevoeliger zijn dan andere voor het ontwikkelen van bepaalde tumortypes

    • tips over communicatie met de dierenarts

    • hoe men de hond kan ondersteunen tijdens zijn behandeling

    • wat de dierenarts voor de hond kan doen

    • lopende klinische studies

Daarenboven laat de

 Facebook-groep -

hondeneigenaars met vragen rond kanker toe onderling vragen, ervaringen en tips uit te wisselen.
De site-inhoud is louter aanvullend bedoeld en vervangt uiteraard het advies van de dierenarts niet. Zowel de site-inhoud als de Facebook-groepen zijn beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels.

Deze site werd gesponsord door het:

Belgisch KankerFonds voor Dieren

 

Met vriendelijke groeten,

Laetitia Cicchelero

 

ps: klik op de rood gekleurde woorden voor een link.

Nouveau !!

Sujet : Chiens et le cancer !

Cher comité de l'Association Belge des Chiens d'Arrêt Allemands:

 

Nous aimerions vous informer sur Oncowaf:

Un site Web pour les propriétaires de chiens avec des questions sur le cancer. Afin d'apporter des réponses à ces questions, des vétérinaires actifs en oncologie ont collecté des informations pertinentes et indépendantes sur ce site.

Par exemple, des informations peuvent être trouvées sur:
• quelles races de chiens sont plus susceptibles que d’autres de développer certains types de tumeurs
• des conseils pour communiquer avec le vétérinaire
• comment soutenir son chien pendant son traitement
• ce que le vétérinaire peut faire pour le chien
• des essais cliniques en cours

De plus,

 le groupe Facebook

permet aux propriétaires de chiens ayant des questions sur le cancer d'échanger des questions, des expériences et des conseils entre eux.

Le contenu du site est purement complémentaire et ne remplace bien entendu pas les conseils du vétérinaire. Le contenu du site et les groupes Facebook sont disponibles en néerlandais, français et anglais.

Ce site a été parrainé par:

le Fonds belge du cancer pour les animaux.  

Bien à vous,

Laetitia Cicchelero

Ps : Cliquez sur les mots colorés en rouge pour obtenir un lien.Producten tegen teken en vlooien.

Produits contre les tiques et les puces.ft. 


Veel eigenaren van honden en katten krijgen bij dierenarts geen bijsluiter mee
van teken- en vlooienmiddelen , terwijl dit wel degelijk wettelijk verplicht is

Angst voor enge beestjes verkoopt Mede door de abnormaal hoge temperaturen van de afgelopen winter, zijn er al weer de eerste meldingen van activiteit van teken. Dierenartsen, dierenwinkels en online winkels zijn zeer actief in het promoten van (giftige) teken- en vlooienmiddelen, omdat dit een aantrekkelijke extra bron van inkomsten is. En angst voor enge beestjes verkoopt nu eenmaal.

Teken en vlooienmiddelen - gifstoffen met ernstige bijwerkingen
Dat deze middelen echter helemaal niet zo onschuldig zijn als wel wordt gedacht (en zelfs door dierenartsen wordt beweerd), blijkt wel uit de serieuze bijwerkingen die een groot aantal diereneigenaren ervaren wanneer ze deze middelen bij hun viervoeter toepassen. Bloed braken, bloederige ontlasting, verlies van eetlust, misselijkheid, lusteloosheid, vergiftigingsverschijnselen, epileptische aanvallen, leverfalen, nierfalen, maag-darmontstekingen, inwendige bloedingen, veranderde bloedwaarden, en talloze andere bijwerkingen worden gemeld. Zelfs het overlijden van het huisdier wordt regelmatig gemeld. Een aantal merken teken- en vlooienmiddelen waarvan eigenaren ernstige bijwerkingen melden zijn: Bravecto, Nexgard, Simparica, Credelio, Easecto, Comfortis, Vectra 3D enzovoort....

Bloederige diarree als gevolg van darmbloedingen. Eén van de vele bijwerkingen die gemeld worden na gebruik van teken- en vlooienmiddelen die zijn gebaseerd op het vergiftigen van de teek of vlo.

Dierenarts Karin de Haas: Veel te weinig bijwerkingen worden gemeld
Feit is dat veel dierenartsen ontkennen dat deze middelen, die vreemd genoeg bij het Europees Medicijnen Agentschap geregistreerd staan als “medicatie”, zulke ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Eigenaren worden bij klachten over deze middelen vaak niet serieus genomen, en het komt regelmatig voor dat men ‘met een kluitje in het riet' wordt gestuurd.
Karin de Haas, dierenarts, erkent wel dat dit een groot probleem is. Zij vertelde in de TV-uitzending van RADAR over het omstreden teken- en vlooienmiddel Bravecto: “Je krijgt een hond op het spreekuur, en je ziet iets, wat misschien door een geneesmiddel veroorzaakt is. Ik bel ook het bureau voor registratie diergeneesmiddelen niet, ik geef de eigenaar ook niet de opdracht de bijwerking daar te gaan melden.” En ze vervolgt: “Er wordt veel te weinig geregistreerd, er wordt veel te weinig gemeld.”

Misselijkheid en braken, één van de vele gemelde bijwerkingen van teken- en vlooienmiddelen.Maar zijn die bijwerkingen wel zo 'onschuldig' als door dierenartsen wordt gesuggereerd?

EMA geeft toe: "Onderrapportage inderdaad groot probleem"Het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) in Amsterdam, dat verantwoordelijk is voor de registratie van gemelde bijwerkingen, geeft in reactie op kritische vragen van een groep hondenbezitters (op 4 oktober 2019 is een lijst met dringende vragen, samen met 100.000 handtekeningen, aangeboden aan het EMA) aan dat “onderrapportage” inderdaad een groot probleem is. De hondenbezitters benadrukten dat dierenartsen vaak bijwerkingen ontkennen, en daarom ook weigeren mee te werken aan het melden bij de autoriteiten.

Het EMA reageerde in hun schrijven als antwoord: "Om de continue controle van toegelaten geneesmiddelen mogelijk te maken, is het belangrijk dat dierenartsen vermoedelijke ongewenste gebeurtenissen (bijwerkingen) van geneesmiddelen melden. Gezien uw negatieve ervaringen in dit opzicht, zal de EMA uw bezorgdheid onder de aandacht brengen van de Federatie van Dierenartsen van Europa (FVE)".

Gemelde bijwerkingen onterecht afgedaan als "niet gerelateerd"
Of het EMA de klachten van diereneigenaren daadwerkelijk serieus neemt, is nog maar de vraag. Wij hebben diverse officiële EMA-rapporten van bijwerkingen bestudeerd. Veel van de daarin beschreven gemelde bijwerkingen worden (onterecht) afgedaan als "niet gerelateerd aan", of met "niet voldoende gegevens beschikbaar". En zo verdwijnen diverse meldingen van serieuze bijwerkingen wellicht - al dan niet bewust - in de doofpot, en blijft het percentage bijwerkingen voor de farmaceutische fabrikanten 'comfortabel laag'..... Interessant om te beseffen is dat meer dan 85 % van de inkomsten van het EMA worden betaald door de farmaceutische bedrijven. Voor ieder toegelaten medicijn ontvangt de organisatie geld. Beide partijen hebben er dus alle belang bij dat een medicatie c.q. teken- en vlooienmiddel op de markt blijft.   

De nombreux propriétaires de chiens et de chats ne reçoivent pas de notice du vétérinaire concernant les médicaments contre les tiques et les puces.
de médicaments contre les tiques et les puces, alors que la loi l'exige.


La peur des créatures effrayantes fait vendre, en partie à cause des températures anormalement élevées de l'hiver dernier, il y a déjà les premiers rapports d'activité des tiques. Les vétérinaires, les animaleries et les magasins en ligne sont très actifs dans la promotion des médicaments (toxiques) contre les tiques et les puces, car il s'agit d'une source de revenus supplémentaire intéressante. Et la peur des créatures effrayantes fait vendre.
Médicaments contre les tiques et les puces - des poisons aux effets secondaires graves
Le fait que ces produits ne sont pas aussi inoffensifs que les gens le pensent (et même que les vétérinaires le prétendent) est démontré par les graves effets secondaires que de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie ressentent lorsqu'ils utilisent ces produits sur leurs compagnons à quatre pattes. Des vomissements de sang, des selles sanglantes, une perte d'appétit, des nausées, une léthargie, un empoisonnement, des convulsions, une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, une gastro-entérite, une hémorragie interne, une altération des taux sanguins et d'innombrables autres effets secondaires ont été signalés. Même la mort de l'animal est fréquemment signalée. Voici quelques marques de médicaments contre les tiques et les puces dont les propriétaires signalent des effets secondaires graves : Bravecto, Nexgard, Simparica, Credelio, Easecto, Comfortis, Vectra 3D, etc. ....
Diarrhée sanglante due à une hémorragie intestinale. L'un des nombreux effets secondaires signalés après l'utilisation de médicaments contre les tiques et les puces qui sont basés sur l'empoisonnement de la tique ou de la puce.
Vétérinaire Karin de Haas : trop peu d'effets secondaires signalés
Le fait est que de nombreux vétérinaires nient que ces médicaments, qui sont curieusement enregistrés auprès de l'Agence européenne des médicaments en tant que "médicaments", puissent avoir des effets secondaires aussi graves. Les propriétaires ne sont souvent pas pris au sérieux lorsqu'ils se plaignent de ces médicaments, et il arrive régulièrement qu'ils soient envoyés "avec une camisole de force".
Karin de Haas, vétérinaire, reconnaît qu'il s'agit d'un problème important. Dans l'émission télévisée de RADAR, elle a parlé du médicament controversé Bravecto contre les tiques et les puces : "Vous recevez un chien en consultation et vous voyez quelque chose qui pourrait être causé par un médicament. Je n'appelle pas l'Office d'enregistrement des médicaments vétérinaires et je ne demande pas non plus au propriétaire de signaler l'effet indésirable à cet endroit." Et elle continue : "Il y a beaucoup trop peu d'enregistrements, beaucoup trop peu de rapports."
Les nausées et les vomissements sont l'un des nombreux effets secondaires signalés des médicaments contre les tiques et les puces, mais ces effets secondaires sont-ils aussi "inoffensifs" que le suggèrent les vétérinaires ?
L'EMA admet : "La sous-déclaration est en effet un gros problème "L'Agence européenne des médicaments (EMA) à Amsterdam, qui est responsable de l'enregistrement des effets secondaires signalés, déclare, en réponse aux questions critiques d'un groupe de propriétaires de chiens (une liste de questions urgentes, accompagnée de 100 000 signatures, a été présentée à l'EMA le 4 octobre 2019), que la "sous-déclaration" est en effet un gros problème. Les propriétaires de chiens ont souligné que les vétérinaires nient souvent les effets secondaires et refusent donc aussi de coopérer pour les signaler aux autorités.
Dans sa lettre, l'EMA répond : " Pour permettre une surveillance continue des médicaments autorisés, il est important que les vétérinaires signalent les effets indésirables (effets secondaires) suspectés des médicaments. Compte tenu de vos expériences négatives à cet égard, l'EMA portera vos préoccupations à l'attention de la Fédération des vétérinaires d'Europe (FVE)".
Effets secondaires signalés, considérés à tort comme "sans rapport".
Reste à savoir si l'EMA prend réellement au sérieux les plaintes des propriétaires d'animaux. Nous avons étudié les différents rapports officiels de l'EMA sur les effets indésirables. De nombreux effets secondaires qui y sont décrits sont (à tort) rejetés comme "non liés à", ou avec "pas assez de données disponibles". C'est ainsi que divers rapports sur des effets secondaires graves peuvent - consciemment ou inconsciemment - disparaître dans l'ombre, et que le pourcentage d'effets secondaires reste "confortablement bas" pour les fabricants de médicaments. ..... Il est intéressant de savoir que plus de 85 % des revenus de l'EMA sont payés par les entreprises pharmaceutiques. Pour chaque médicament autorisé, l'organisation reçoit de l'argent. Il est donc dans l'intérêt des deux parties qu'un médicament ou un produit contre les tiques et les puces reste sur le marché.   

*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) ***


Kijk het gebit van de honden na , deze teek (zie foto ) gevonden.

Vérifiez les dents du chien, j'ai trouvé cette tique (voir photo).


Opgelet ! het broedseizoen is begonnen -----

Attention ! la saison de reproduction a commencé -----