CORONA update !  

   Mise à jour de CORONA!


Bericht van de Voorzitter
 

 

Wuustwezel, 14/11/2020.

Zwarte tijden voor de mens en zijn hond

Het virus houdt ons in zijn greep, alle dagen komen er duizenden besmettingen bij en sterven er te veel mensen. Jawel, onlangs nog 200 doden op één dag door het Corona Virus. En toch……….
En toch zijn er nog mensen die de ernst van de situatie niet willen begrijpen, die gewoon verder gaan met het houden van feestjes, onverantwoorde bijeenkomsten organiseren, contacten leggen zonder de verplichte maatregelen te respecteren en op die manier bijdragen aan de Corona ellende die dood en drama tot gevolg heeft.
Wij prijzen ons gelukkig dat het overgrote deel van de KKUSH-verenigingen en hondensporters begrip tonen voor de situatie en dat slechts een kleine minderheid de regels opgelegd door de VdA en de overheden in twijfel trekt. Wij betreuren het dat we deze minderheid soms aan het werk zien op social media zoals F.B. en andere platforms. Aan deze mensen doe ik een oproep, sluit jullie aan bij de stille meerderheid die de regeltjes wel ernstig nemen, mensen die zich bewust zijn van de risico’s omdat ze al geliefden verloren aan deze sluipmoordenaar, mensen die misschien, ondanks dat ze hun uiterste best deden, zelf een besmetting opliepen met al dan niet dramatische afloop.
Het is voor hen dat ik een beroep doe op uw “Solidarity against Corona ”. De enige manier waarop we deze situatie onder controle krijgen is meewerken aan het groter belang. Het belang van iedereen, jong en oud, sterk en zwak.
Het is ongetwijfeld een zware opgave om te beslissen van niet te gaan trainen met je hond, om niet met je trainingsmaatjes samen te komen, om geen gezelligheid op te zoeken die zorgt voor verspreiding van de ziekte. Wij beseffen dat ten volle omdat dat het ook onze situatie is maar, wij beseffen ook dat er een einde zal komen aan deze kwelling, dat wij op een moment terug zullen kunnen naar, misschien een ander normaal maar alleszins zullen we onze geliefde hobby terug kunnen beoefenen. Vergeet echter niet dat je nog steeds individueel kan sporten/trainen met je hond en dit in gezelschap van drie andere personen maar, altijd op social distance.
Ongeveer alles wat met kynologie te maken heeft staat op een laag pitje of on hold maar, wat betekent dit in vergelijking met wat de hulpdiensten op dit ogenblik opbrengen? Wat betekent dit ten opzichte van onze hulpverleners? Wat betekent dit in verhouding tot de 200 levens die alle dagen door Covid 19 opgeëist worden.
Vandaar deze oproep, lap de regels niet aan je laars, toon begrip en respecteer de regels die levens sparen eerder dan ze naast U neer te leggen of in vraag te stellen. Door dit laatste plaats je jezelf in een positie waardoor je misschien op een harde manier tot betere inzichten zal komen.
Aan al diegenen die zich zorgvuldig houden aan de door VdA en de overheid opgelegde maatregelen, aan al diegenen die helpen levens te redden door hun solidariteit, aan al diegenen die de overgrote meerderheid uitmaken binnen de KKUSH, aan al diegenen die op een verantwoorde manier en samen zorgen dat we uitzicht hebben op versoepelingen, (hopelijk rond de feestdagen) mijn oprechte dank en respect.
Enkel samen slaan we ons erdoor.

hou uzelf gezond, hou anderen gezond.

 
Fons Van den Bosch                                                                                                                        
 Voorzitter VdA/AdD.
 

Communication du Président
 

 

Wuustwezel, 14/11/2020.

Des temps difficiles pour l'homme et son chien.

Le virus nous maintient sous son emprise, chaque jour des milliers d'infections s'ajoutent et trop de gens meurent. Oui, récemment 200 décès en un jour du Corona virus. Et pourtant….
Et pourtant, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre la gravité de la situation, qui continuent simplement à faire la fête, à organiser des réunions irresponsables, à nouer des contacts sans respecter les mesures obligatoires et ainsi contribuer à la misère Corona qui a pour conséquence la mort et le drame.
Nous nous considérons comme chanceux que la grande majorité des associations URCSH montrent une compréhension de la situation et que seule une petite minorité remette en question les règles imposées par l’AdD et les autorités.
Nous regrettons que l'on voie parfois cette minorité au travail sur les médias sociaux tels que F.B. et autres plates-formes.
J'en appelle à ces gens, rejoignez la majorité silencieuse qui prend les règles au sérieux, les gens qui sont conscients des risques car ils ont déjà perdu des êtres chers à cause de cet assassin, des gens qui peut être, malgré toutes leurs précautions , ont contracté eux-mêmes une infection, avec ou sans issue dramatique.
C'est pour eux que j'en appelle à votre «Solidarité contre le Corona». La seule façon de maîtriser cette situation est de contribuer au plus grand intérêt. L'intérêt de tous, jeunes et vieux, forts et faibles.
Sans aucun doute, c'est une décision difficile de prendre de ne pas entraîner votre chien, de ne pas se réunir avec vos amis du dressage, de ne pas rechercher cette compagnie qui cause la propagation de la maladie.
Nous nous rendons pleinement compte que parce que c'est aussi notre situation mais, nous nous rendons compte aussi qu’il y aura une fin à ce cauchemar, que nous pourrons revenir, peut-être une autre normalité, mais en tout cas nous pourrons pratiquer à nouveau notre passion , le sport canin.
Cependant, n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire du sport / entraîner votre chien individuellement et en compagnie de trois autres personnes, mais toujours avec la distanciation sociale.
À peu près tout ce qui touche à la Cynologie est en veilleuse ou en attente, mais qu'est-ce que cela signifie par rapport à ce que vivent actuellement les services d'urgence? Qu'est-ce que cela signifie par rapport à ce que font nos prestataires de soins de santé? Qu'est-ce que cela signifie par rapport aux 200 vies revendiquées par la Covid 19 chaque jour.
D'où cet appel, ne pas bafouer les règles, faire preuve de compréhension et respecter les règles qui sauvent des vies plutôt que de les ignorer ou de les remettre en question. Sinon, vous vous placez dans une position où nous devrons vous faire comprendre ces règles plus durement.
A tous ceux qui adhèrent scrupuleusement aux mesures imposées par l’AdD et le gouvernement, à tous ceux qui contribuent à sauver des vies par leur solidarité, à tous ceux qui constituent la grande majorité au sein du URCSH, à tous ceux qui agissent de manière responsable et s'assurent ensemble que nous ayons la perspective d’un assouplissement des mesures, (espérons-le pour les fêtes de fin d’année) mes sincères remerciements et respect.
Nous ne pouvons le traverser qu'ensemble.
 

Portez-vous bien, gardez les autres en bonne santé.

 

Fons Van den Bosch                                                                                                                       
 Président VdA/AdD.

 


CORONA Update 28 - 10 - 2020:

hou uzelf gezond, hou anderen gezond.De laatste dagen zijn we overspoeld geworden met federale, gewestelijke en zelfs lokale maatregelen tegen de CORONA pandemie. In een poging om coherentie te verkrijgen in deze chaos, heeft de Eerste-Minister vandaag een vergadering gehad met de Minister-presidenten van de verschillende regio’s. Hieruit is voor ons kynologischclubleven gevolgd dat alle wedstrijden en trainingen worden opgeschort tot nader order.Als VdA willen we, voor zij die daar nu plots aan zouden twijfelen, duidelijk stellen dat wij wel degelijk de hondenSPORT beoefenen. Voorlopig zijn we, als K.K.U.S.H., weliswaar (nog) niet erkend als sportfederatie noch in Wallonië, noch in Vlaanderen, noch in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar daar werken we aan. Dit laatste doet echter in niets af aan het feit dat we dus de regels die geldig zijn voor sport, naleven.Gezien het voorgaande zijn, tot nader order, enkel de richtlijnen voor vergaderingen, theoretische examens en theoretische lessen van toepassing. Voor alle duidelijkheid worden ze hieronder nog eens herhaald1.Vergaderingen, theoretische examens en theoretische lessenVergaderingen (Algemene Vergaderingen, Bestuur, lesgevers,...), theoretische examens en theoretische lessen (introducties in clubs, instructeur, pakwerker, AKK , .. ) worden in principe online gehouden. Indien dit echt onmogelijk is, kunnen ze georganiseerd worden met inachtname van volgende regels: a.Expliciete, schriftelijke toelating van de plaatselijke autor iteiten; b.Maximum van 40 personen indien de grootte van de zaal dit toelaat(= 10m²/persoon);c.Minimumafstand van 1.5 meter tussen deelnemers moet geëerbiedigd worden; d.Mondmasker is verplicht; e.Slechts één persoon gelijktij dig in het toilet; f.Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken voorhanden; g.Parking zodanig ingericht dat de naast elkaar geparkeerde auto’s minimaal 1.5 meter van elkaar staan; h.Noch voedsel noch drank mogen er genuttigd worden. i.De kantine mag enkel geopend zijn voor deze activiteit en voor de deelnemers eraan,

2.Slotopmerkingena.Elke vergadering, theoretische les of theoretisch examen in de kantine zal georganiseerd worden rekening houdend met de CORONA richtlijnen zoals vastgelegd door de in het Ministerieel Besluit, de VdA en de secties EN zal bovendien officieel aangevra agd/gemeld zijn aan de lokale autoriteiten. b.Er wordt aan herinnerd dat iedereen die in contact is geweest met iemand die positief is getest en hiervan opde hoogte is gebracht, verplicht in quarantaine moet (10 dagen) en zeker niet deelneemt, in welke hoedanigheid ook, aan een training, vergadering of eender welke andere kynologische activiteit. Behalve een eventuele interne tuchtprocedure, riskeert men een strafrechtelijke procedure voor het in gevaar brengen van mensenlevens. 3.In de provincie Waals-Brabant zal elke club, boven op deze maatregelen, een “CORONA verantwoordelijke” aanduiden die op de hoogte moet zijn van alle te nemen en genomen maatregelen. De naam van deze verantwoordelijke zal voor iedereen goed zichtbaar uitgehangen worden. Indi en een lokale autoriteit niet akkoord gaat met deze maatregelen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij u oplegt en verwittig het Algemeen Secretariaat onmiddellijk. Vraag in elk geval een schriftelijke bevestigi ng van de beslissing. De beslissing van een lokale autoriteit kan NOOIT een versoepeling van de federale of gewestelijke maatregelen betekenen. Indien dit in bepaalde gevallen toch zo zou zijn, gelden onze regels. Clubs die dan toch verkiezen om de versoepelde regels te volgen, stellen zich bloot aan tuchtrechtelijke vervolging of bewarende maatregelen. Laat het duidelijk zijn dat wij, als overkoepelende federatie, de gezondheid van iedereen als eerste prioriteit beschouwen.Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben.

CORONA Mise à jour 28 - 10 - 2020:

Portez-vous bien, gardez les autres en bonne santé.Ces derniers jours, il pleuvait des mesures fédérales, régionales et même locales contre la pandémie CORONA. Afin de pouvoir obtenir un peu de cohérence dans toutes ces mesures, le Premier Ministre s’est réuni avec tous les Ministres-présidents des différentes régions. En pratique, pour le monde cynologique les décisions prises se traduisent par une suspension de tous les concours et entraînements jusqu’à nouvel ordre. Pour ceux qui en doutent, nous voudrions bien souligner qu’en tant qu’AdD nous pratiquons le SPORT canin. Cela dit, l’U.R.C.S.H. n’est toujours pas reconnue en tant que fédération sportive en Wallonie, ni en Flandre, ni dans la Régionde Bruxelles-Capitale, mais nous sommes en train de le remédier. Toutefois, nous devons respecter les règles qui s’appliquent au sport.Vu le susmentionné, uniquement les directives pour les réunions, examens théoriques et cours théoriques restent d’application jusqu’à nouvel ordre. On les énumère encore une fois pour être clair : 1. Réunions, examens théoriques et cours théoriquesLes réunions (Assemblées générales, Comité, instructeurs...), les examens théoriques et les cours théoriques(introductions dans les clubs, instructeurs, assistants, AKK...) doivent en principe être organisés online. Si cela est vraiment impossible, ils peuvent être organisés à condition que les règles suivantes soient respectées : a. On doit avoir une autorisation explicite et écrite des autorités locales ;b. En fonction de la surface disponible (= 10 m²/personne) en tenant compte des directives ci-dessous, un maximum de 40 participants est autorisé ;c. Distance minimale de 1,5m entre chaque étudiant mais aussi vis-à-vis de l’instructeur ; d. Port de masque obligatoire ; e. Uniquement une personne à la fois dans les toilettes ; f. Les toilettes doivent être utilisables et accessibles. Une personne à la fois. Il faut y avoir de l’eau fraîche, dusavon et des essuie-mains en papier ; g. Le parking doit être organisé d’une telle façon que les voitures sont stationnées l’une à côté de l’autre à unedistance de minimum 1,5m ; h. Manger et boire sont interdits ;i. La cantine ne peut être ouverte que pour cet événe,

2. Remarques finalesa. Chaque réunion, cours théorique ou examen théorique organisé dans la cantine se déroulera en respectant les mesures CORONA comme décrites par l’Arrêté Ministériel, par l’AdD et les Sections ET on en demandera également la permission officielle/on le rapportera officiellement aux autorités locales. b. On rappelle que toute personne ayant été en contact avec une personne qui a été testée positive et en a été informée doit se mettre obligatoirement en quarantaine (10 jours) et ne peut certainement pas participer, dansn’importe quelle fonction, à un entrainement, une réunion ou une autre activité canine. Outre d'éventuellesprocédures disciplinaires internes, il existe un risque de poursuites pénales pour la mise en danger de vies humaines.3. Dans la province du Brabant-Wallon, en plus de ces mesures, chaque club désignera un « responsable CORONA » qui doit être au courant de toutes les mesures à prendre et de celles qui ont été prises. Le nom de ce responsable sera affiché dans le local du club. Si une autorité locale n’accepte pas ces mesures, elle en a le droit. Faites donc ce qu’elle vous ordonne et eninformez immédiatement le Secrétariat Général. Demandez en tout cas, une confirmation écrite de la décision.La décision d’une autorité locale NE peut JAMAIS se traduire par un assouplissement des mesures fédérales ou régionales. Si tel s’avère être le cas, les règles de l’AdD s’appliquent. Les clubs qui décident quand même de suivre les directives assouplies, r isquent d’éventuelles procédures disciplinaires ou mêmes des poursuites pénales. Soyons clair qu’en tant que fédération chapeautante, la santé de tout le monde est notre première priorité. Nous vous tiendrons au courant via ces lettres des nouvelles. Toutefois, vous pouvez toujours contacter leSecrétariat si vous avez des questions


Update 23 10 2020:

Hou uzelf gezond, hou anderen gezond.

Naar aanleiding van het overlegcomité van 22 oktober 2020 werden er enkele beslissingen genomen die een invloed hebben op ons kynologische clubleven. Hieronder worden de maatregelen die binnen de K.K.U.S.H. geldig zijn vanaf 19 oktober 2020 opgesomden worden de wijzigingen die vanaf 23 oktober 2020 geldig zijn in donkerblauwaangeduid

1.Trainingen en wedstrijden

a.Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1.5 m

b.Afstand tot de instructeur: minimaal 1.5 meter. Bij oefeningen waar dit niet kan gegarandeerd worden, zal de instructeur een mondmasker dragen.

c.Maximaal 10 geleiders per klas. Indien de grootte van het terrein dit mogelijk maakt mogen er meerdere klassen aanwezig zijn maar er moet minimaal 10 meter tussen elke klas kunnen bewaard blijven

.d.Elke klas wordt vergezeld door één instructeur en eventueel een stagiair instructeur

e.Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Van deze regel mag afgeweken worden wanneer de mogelijkheid bestaat om voor en na de les de handen grondig te ontsmetten en dat dit ook gecontroleerd wordt.

f.Mondmasker voor geleiders aangeraden, behalve wanneer in de regels voor de secties anders wordt vermeld.

g.Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken.

h.Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen tijdens die oefening.

i.Tijdens trainingen wordt de chip gelezen door de geleider (zie hierboven voor hantering). j.Tijdens trainingen is er geen publiek toegelaten, enkel 1 ouder met mondmasker indien jongere traint. k.Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders, ontsmettingsmiddel is te voorzien door de club.

l.Tot tegen bericht zijn alle wedstrijden, zowel officiële als interne, verboden.m.Dit jaar (2020) zullen er geen verplaatsingen van wedstrijden meer toegestaan worden.

2.Organisatie clubs

a.Tijdens trainingen zal de club moeten weten wie er aanwezig is, zowel op het terrein als errond; hiervoor zal een lijst opgemaakt worden per trainingsdag met naam en ofwel telefoonnummer ofwel mailadres van betrokkene (geleider, speler, keurmeester, publiek, ...). Deze lijs t zal 14 dagen bijgehouden worden op het secretariaat van de club en bij vaststelling van een besmetting spontaan overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.

b.Er zal een duidelijke in- en uitgang voorzien zij n voor de kantine (toilet) en de terreinen en de geleiders- en instructeursstroom zal duidelijk gestuurd worden door een afpijling.

c.Parking zodanig ingericht dat de naast elkaar geparkeerde auto’s minimaal 1.5 meter van elkaar staan;

d.Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken voorhanden.

e.De club dient er over te waken dat de regels van social distancing gerespecteerd worden door de deelnemersop en buiten het terrein, de parking en in de kantine indien zich daar de toiletten bevinden;

f.Kantines blijven gesloten. 3.Actie te ondernemen indien er binnen de vereniging een positief geval van COVID-19 besmetting isVan zodra een club melding krijgt van een lid dat hij/zij positief getest is, zal de club

a.onmiddellijk iedereen die in de club contact heeft gehad met die persoon telefonisch of per mail verwittigenen aanraden om ofwel vrijwillig in quarantaine te gaan (10 dagen) ofwel zich te melden voor een test;

b.de bevoegde lokale autoriteiten op de hoogte stellen;

c.het Algemeen Secretariaat van de VdA op de hoogte stellen en houden van het vermoedelijke aantal besmettingen die in de club uiteindelijk vastgesteld worden.

4.Vergaderingen, theoretische examens en theoretische lessenVergaderingen (Algemene Vergaderingen, Bestuur, lesgevers,...), theoretische examens en theoretische lessen (introducties in clubs, instructeur, pakwerker, AKK , .. ) worden in principe online gehouden. Indien dit echt onmogelijk is, kunnen ze georganiseerd worden met inachtname van volgende regels:

a.Expliciete, schriftelijke toelating van de plaatselijke autor iteiten; b.Maximum van 40 personen indien de grootte van de zaal dit toelaat(= 10m²/persoon);

c.Minimumafstand van 1.5 meter tussen deelnemers moet geëerbiedigd worden;

d.Mondmasker is verplicht;

e.Slechts één persoon gelijktij dig in het toilet;

f.Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken voorhanden;

g.Parking zodanig ingericht dat de naast elkaar geparkeerde auto’s minimaal 1.5 meter van elkaar staan;

h.Eten en drank moet door de leerlingen en de lesgever zelf meegebracht worden. Bij vergaderingen worden geen dranken geschonken.

De kantine mag enkel geopend zijn voor deze activiteit en voor de deelnemers eraan.

5.Slotopmerkingen

a.Elke vergadering, theoretische les of theoretisch examen in de kantine zal georganiseerd worden rekening houdend met de CORONA richtlijnen zoals vastgelegd door de in het Ministerieel Besluit, de VdA en de secties EN zal bovendien officieel aangevra agd/gemeld zijn aan de lokale autoriteiten.

b.Er wordt aan herinnerd dat iedereen die in contact is geweest met iemand die positief is getest en hiervan op de hoogte is gebracht, verplicht in quarantaine moet (10 dagen) en zeker niet deelneemt, in welke hoedanigheid ook, aan een training, vergadering of eender welke andere kynologische activiteit. Behalve een eventuele interne tuchtprocedure, riskeert men een strafrechtelijke procedure voor het in gevaarbrengen van mensenlevens.

6.In de provincie Waals-Brabant zal elke club, boven op deze maatregelen, een “CORONA verantwoordelijke” aanduiden die op de hoogte moet zijn van alle te nemen en genomen maatregelen. De naam van deze verantwoordelijke zal voor iedereen goed zichtbaar uitgehangen worden. Indi en een lokale autoriteit niet akkoord gaat met deze maatregelen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij u oplegt en verwittig het Algemeen Secretariaat onmiddellijk. Vraag in elk geval een schriftelijke bevestigi ng van de beslissing. Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben.


CORONA Update 23 10 2020:

Portez-vous bien, gardez les autres en bonne santé.Le Comité de concertation a pris quelques décisions le 22 octobre 2020 qui influencent notre vie de club Cynologique. Ci -dessous, Ci-dessous, on énumère pour vous les mesures de l’U. C.R.S.H. qui sont entrées en vigueur à partir du 19 octobre 2020tandis que les changements qui entre en vigueur à partir du 23 octobre 2020 sont marqués en bleu foncé.

1.Entraînements et concours

a.Distance entre les conducteurs pendant les cours : au minimum 1.5 m

b.Distance par rapport à l’instructeur : au minimum 1.5 mètres.

Si on passe à des exercices pendant lesquels on ne peut pas garantir cette distance, l’instructeur devra obligatoirement porter un masque.

c.Un maximum de 10 conducteurs par classe. Si le terrain le permet, il est possible d’accueillir plusieurs groupes en même temps, alors qu’il faut bien respecter un minimum de 10 mètres ent re chaque groupe à tout instant.

d.Chaque classe est accompagnée par un instructeur et éventuellement un instructeur en stage.

e.L’instructeur porte des gants et il est le seul à manipuler et à déplacer des obstacles. Lorsqu’il est possible de bien se désinfecter les mains avant et après le cours et que cela soit contrôlé, cette règle n’est pas obligatoire.

f.Les conducteurs sont conseillés de porter un masque sauf si mentionné différemment dans les règles pour les Sections.

g.L’o bjet à rapporter est la propriété du conducteur et uniquement à manipuler par lui.

h.Si un objet est manipulé par plusieurs personnes, tous les « manipulateurs » se désinfecteront les mains après chaque manipulation. Si cela n’est pas possible, ils por teront des gants pendant cet exercice.

i.Pendant les entraînements, la puce est vérifiée par le conducteur (voir ci-dessus pour manipulations). j.Pendant les entraînements, le public n’est pas autorisé, sauf 1 parent avec masque dans le cas où un mineur est conducteur. k.Les conducteurs doivent apporter des masques et des gants, alors que le club doit prévoir du désinfectant.

l.Jusque contrordre, tous les concours, aussi bien officielles qu’internes, sont interdits. m.Cette année(2020) on n’acceptera plus de déplacements de concours.

2.Organisation clubs

a.Pendant les entraînements, le club devra savoir qui est présent, aussi bien sur le terrain qu’autour du terrain. Voilà pourquoi on dressera une liste par jour d’e nt raînement avec le nom et/ou le numéro de téléphone ou l’adresse électronique de la personne en question (conducteur, participant, juge, public...). On gardera cette liste pendant 14 jours au secrétariat du club et en cas d’une infection, elle sera volontairement envoyée aux autorités compétentes.

b.Pendant les entraînements on doit prévoir une entrée et une sortie bien séparées tant pour la cantine (toilettes) que les terrains, alors que les conducteurs et instructeurs devront suivre des flèches.

c.Le parking doit être organisé d’une telle façon que les voitures sont stationnées l’une à côté de l’autre à une distance de minimum 1,5m.

d.Les toilettes doivent être utilisables et accessibles, toujours par une personne à la fois. De plus, il faut y avoir de l’eau fraîche, du savon et des serviettes en papier.

e.Le club doit également y veiller que les participants respectent les règles de la distanciation sociale sur et à côté du terrain ainsi que dans la cantine, si les toilettes s’y trouvent, et sur le parkingf.Les cantines restent fermées.

3.Pr océdure à suivre si on constate une infection de COVID-19 Dès qu’un club est informé d’un membre qu’il/elle a testé positif, le club a.avertira tout de suite par téléphone ou par mail tout le monde du club qui a eu contact avec cette personne. On les conseillera ou bien d’entrer en quarantaine volontaire (pour 10 jours) ou bien de se laisser tester

b.en informera les autorités locales ;

c.en informera le Secrétariat Général de l’AdD et le tiendra à jour du nombre d’infections éventuelles qui ontfinalement été constatées dans le club.

4.Réunions, examen théorique et cours théoriquesLes réunions ( assemblée générale, Comité, instructeurs...), les examens théoriques et les cours théoriques (introductions dans les clubs, instructeurs, assistants, AKK...)doivent prioritairement être organiser online. Si cela est vraiment impossible, ils peuvent être organiser à condition que les règles suivantes sont à respecter : a.On dit avoir une autorisation explicite et écrite des autorités locales ;

b.En fonction de la surface disponible (= 10 m²/personne) tenant compte des directives ci-dessous, un maximum de 40 participants est autorisé ;

c.Distance minimale de 1,5m entre chaque étudiant et mais aussi vis-à-vis de l’instructeur.

d.Masque obligatoire.e.Uniquement une personne à la fois dans les toilettesf.Les toilettes doivent être utilisables et accessibles. Une personne à la fois. Il faut y avoir de l’eau fraîche, du savon et des essuie-mains en papier. g.L

e.parking doit être organisé d’une telle façon que les voitures sont stationnées l’une à côté de l’autre à une distance de minimum 1,5m

h.Lunch et boissons sont à apporter par les étudiants mêmes ainsi que l’instructeur. Lors des réunions, les boissons alcoolisées sont défendues.

i.La cantine ne peut être ouvert que pour cet événement et que pour les participants à cet évènement .

5.Remarques finales a.Chaque réunion, leçon théorique ou examen théorique organisée dans la cantine se déroulera en respectant les mesures CORONA comme déterminées par le Arrêté Ministériel,par l’AdD et les SectionsET on en demandera également la permission officielle/on le rapportera officiellement aux autorités locales. b.Il est rappelé que toute personne ayant été en contact avec une personne qui a été testée positive et en a été informée doit se mettre en quarantaine et ne peut certainement pas participer, en n’importe quelle fonction que ce soit, à un entrainement, une réunion ou une autre activité canine. Outre d'éventuelles

Fondateurprocédures disciplinaires internes, il existe un risque de poursuites pénales pour mise en danger de vies humaines.6.Dans la province du Brabant-Wallon, en plus de ces mesures chaque club désignera un " responsable CORONA" qui doit être au courant de tous les mesures à prendre et de tous ceux qui ont été prises. Le nom de ce responsable sera affiché dans le local du club.Si une autorité locale n’accepte pas ces mesures, elle en a le droit. Faites donc ce qu’elle vous ordonne et en informez immédiatement le Secrétariat Général. Demandez en tout cas , une confirmation écrite de la décision.Nous vous tiendrons au courant via ces lettres des nouvelles. Toutefois, vous pouvez toujours contacter le Secrétariat si vous avez des questions.

 


Producten tegen teken en vlooien.

Veel eigenaren van honden en katten krijgen bij dierenarts geen bijsluiter mee
van teken- en vlooienmiddelen , terwijl dit wel degelijk wettelijk verplicht is

Angst voor enge beestjes verkoopt Mede door de abnormaal hoge temperaturen van de afgelopen winter, zijn er al weer de eerste meldingen van activiteit van teken. Dierenartsen, dierenwinkels en online winkels zijn zeer actief in het promoten van (giftige) teken- en vlooienmiddelen, omdat dit een aantrekkelijke extra bron van inkomsten is. En angst voor enge beestjes verkoopt nu eenmaal.

Teken en vlooienmiddelen - gifstoffen met ernstige bijwerkingen
Dat deze middelen echter helemaal niet zo onschuldig zijn als wel wordt gedacht (en zelfs door dierenartsen wordt beweerd), blijkt wel uit de serieuze bijwerkingen die een groot aantal diereneigenaren ervaren wanneer ze deze middelen bij hun viervoeter toepassen. Bloed braken, bloederige ontlasting, verlies van eetlust, misselijkheid, lusteloosheid, vergiftigingsverschijnselen, epileptische aanvallen, leverfalen, nierfalen, maag-darmontstekingen, inwendige bloedingen, veranderde bloedwaarden, en talloze andere bijwerkingen worden gemeld. Zelfs het overlijden van het huisdier wordt regelmatig gemeld. Een aantal merken teken- en vlooienmiddelen waarvan eigenaren ernstige bijwerkingen melden zijn: Bravecto, Nexgard, Simparica, Credelio, Easecto, Comfortis, Vectra 3D enzovoort....

Bloederige diarree als gevolg van darmbloedingen. Eén van de vele bijwerkingen die gemeld worden na gebruik van teken- en vlooienmiddelen die zijn gebaseerd op het vergiftigen van de teek of vlo.

Dierenarts Karin de Haas: Veel te weinig bijwerkingen worden gemeld
Feit is dat veel dierenartsen ontkennen dat deze middelen, die vreemd genoeg bij het Europees Medicijnen Agentschap geregistreerd staan als “medicatie”, zulke ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Eigenaren worden bij klachten over deze middelen vaak niet serieus genomen, en het komt regelmatig voor dat men ‘met een kluitje in het riet' wordt gestuurd.
Karin de Haas, dierenarts, erkent wel dat dit een groot probleem is. Zij vertelde in de TV-uitzending van RADAR over het omstreden teken- en vlooienmiddel Bravecto: “Je krijgt een hond op het spreekuur, en je ziet iets, wat misschien door een geneesmiddel veroorzaakt is. Ik bel ook het bureau voor registratie diergeneesmiddelen niet, ik geef de eigenaar ook niet de opdracht de bijwerking daar te gaan melden.” En ze vervolgt: “Er wordt veel te weinig geregistreerd, er wordt veel te weinig gemeld.”

Misselijkheid en braken, één van de vele gemelde bijwerkingen van teken- en vlooienmiddelen.Maar zijn die bijwerkingen wel zo 'onschuldig' als door dierenartsen wordt gesuggereerd?

EMA geeft toe: "Onderrapportage inderdaad groot probleem"Het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) in Amsterdam, dat verantwoordelijk is voor de registratie van gemelde bijwerkingen, geeft in reactie op kritische vragen van een groep hondenbezitters (op 4 oktober 2019 is een lijst met dringende vragen, samen met 100.000 handtekeningen, aangeboden aan het EMA) aan dat “onderrapportage” inderdaad een groot probleem is. De hondenbezitters benadrukten dat dierenartsen vaak bijwerkingen ontkennen, en daarom ook weigeren mee te werken aan het melden bij de autoriteiten.

Het EMA reageerde in hun schrijven als antwoord: "Om de continue controle van toegelaten geneesmiddelen mogelijk te maken, is het belangrijk dat dierenartsen vermoedelijke ongewenste gebeurtenissen (bijwerkingen) van geneesmiddelen melden. Gezien uw negatieve ervaringen in dit opzicht, zal de EMA uw bezorgdheid onder de aandacht brengen van de Federatie van Dierenartsen van Europa (FVE)".

Gemelde bijwerkingen onterecht afgedaan als "niet gerelateerd"
Of het EMA de klachten van diereneigenaren daadwerkelijk serieus neemt, is nog maar de vraag. Wij hebben diverse officiële EMA-rapporten van bijwerkingen bestudeerd. Veel van de daarin beschreven gemelde bijwerkingen worden (onterecht) afgedaan als "niet gerelateerd aan", of met "niet voldoende gegevens beschikbaar". En zo verdwijnen diverse meldingen van serieuze bijwerkingen wellicht - al dan niet bewust - in de doofpot, en blijft het percentage bijwerkingen voor de farmaceutische fabrikanten 'comfortabel laag'..... Interessant om te beseffen is dat meer dan 85 % van de inkomsten van het EMA worden betaald door de farmaceutische bedrijven. Voor ieder toegelaten medicijn ontvangt de organisatie geld. Beide partijen hebben er dus alle belang bij dat een medicatie c.q. teken- en vlooienmiddel op de markt blijft.   Kijk het gebit van de honden na , deze teek (zie foto ) gevonden.