CORONA update !  

   Mise à jour de CORONA!


CORONA Update 25 08 2020

 

hou uzelf gezond, hou anderen gezond.
 

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 20 augustus 2020 enkele beslissingen genomen die een invloed hebben op ons kynologische clubleven. Hieronder worden de maatregelen die binnen de K.K.U.S.H. geldig zijn vanaf 1 september 2020 opgesomd.

 1. Trainingen en wedstrijden

 

 1. Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1.5 m
 2. Afstand tot de instructeur: minimaal 1.5 meter. Bij oefeningen waar dit niet kan gegarandeerd worden, zal de instructeur een mondmasker dragen.
 3. Maximaal 10 geleiders per klas. Indien de grootte van het terrein dit mogelijk maakt mogen er meerdere klassen aanwezig zijn maar er moet minimaal 10 meter tussen elke klas kunnen bewaard blijven.
 4. Elke klas wordt vergezeld door één instructeur en eventueel een stagiair instructeur
 5. Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Van deze regel mag afgeweken worden wanneer de mogelijkheid bestaat om voor de les en na de les de handen grondig te ontsmetten en dat dit ook gecontroleerd wordt.
 6. Mondmasker voor geleiders aangeraden, behalve wanneer in de regels voor de secties anders wordt vermeld.
 7. Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken.
 8. Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen tijdens die oefening.
 9. Tijdens trainingen wordt de chip gelezen door de geleider (zie hierboven voor hantering). Tijdens wedstrijden door een door de keurmeester aangeduide persoon.
 10. Maximaal mogen er 400 personen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden in de buitenlucht, en 200 bij wedstrijden binnen. Met publiek wordt verstaan IEDEREEN die op dat ogenblik niet actief traint of speelt. Publiek draagt altijd en overal een mondmasker, behalve wanneer gezeten in de kantine of rond het plein met respect voor de minimumafstand. Wat betreft het aantal personen is het de organiserende club natuurlijk toegestaan minder of zelfs geen publiek toe te laten.
 11. Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders, ontsmettingsmiddel is te voorzien door de club.
 12. Keurmeesters en helpend personeel worden aangeraden een mondmasker te dragen tijdens de keuringen. Indien zij materiaal of hulpmiddelen gebruiken, dragen ze handschoenen.

 

 1. Organisatie clubs

 

 1. zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden zal de club moeten weten wie er aanwezig is, zowel op het terrein als errond (inclusief de kantine); hiervoor zal een lijst opgemaakt worden per trainings- of wedstrijddag met naam en ofwel telefoonnummer ofwel mailadres van betrokkene (geleider, speler, keurmeester, publiek, …). Deze lijst zal 14 dagen bijgehouden worden op het secretariaat van de club en bij vaststelling van een besmetting spontaan overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.
 2. zowel bij trainingen als bij wedstrijden zal er een duidelijke in- en uitgang voorzien zijn voor de kantine en de terreinen en zal de bezoekersstroom duidelijk gestuurd worden door een afpijling.
 3. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken voorhanden.
 4. In de kantine moeten de tafels zodanig geschikt zijn dat er tussen elke tafel 1,5 meter afstand is, bovendien mogen er slechts maximaal 10 personen aan één tafel zitten, met een afstand van 1.5 meter, behalve voor de personen die tot uw sociale bubbel van 5 behoren.
 5. De club dient er over te waken dat de regels van social distancing gerespecteerd worden door de deelnemers op en buiten het terrein, de parking en in de kantine
 6. Kantines moeten ten laatste om 01:00 hr gesloten zijn

 

 1. Wedstrijdsecretariaat

 

 1. Personeel draagt mondmasker of er is een afscheiding tussen personeel en deelnemers
 2. zodanig georganiseerd dat er geen samenscholing ontstaat bij de inschrijving;
 3. Teruggeven van werkboekjes en uithangen resultaten: zodanig georganiseerd dat er geen samenscholing ontstaat.
 4. Prijsuitreikingen (zwel in open lucht als binnen) zijn enkel toegelaten wanneer dit kan met respect voor en met de regels geldig voor de kantines. Indien dit niet kan zullen de resultaten per mail of online overgemaakt worden.

 

 1. Actie te ondernemen indien er binnen de vereniging een positief geval van COVID-19 besmetting is

 
Van zodra een club melding krijgt van een lid dat hij/zij positief getest is, zal de club:
 

 1.  onmiddellijk iedereen die in de club contact heeft gehad met die persoon telefonisch of per mail verwittigen en aanraden om ofwel vrijwillig in quarantaine te gaan (14 dagen) ofwel zich te melden voor een test;
 2. de bevoegde lokale autoriteiten op de hoogte stellen;
 3. het Algemeen Secretariaat van de VdA op de hoogte stellen en houden van het vermoedelijke aantal besmettingen die in de club uiteindelijk vastgesteld worden.
 1. Vergaderingen, theoretische examens en theoretische lessen

Vergaderingen (Algemene Vergaderingen, Bestuur, lesgevers,…), theoretische examens en theoretische lessen (introducties in clubs, instructeur, pakwerker, AKK , .. ) mogen geven worden met inachtname van volgende regels:

 1. Maximum van 50 personen indien de grootte van de zaal dit toelaat gezien de andere regels;
 2. Minimumafstand van 1.5 meter tussen deelnemers moet geëerbiedigd worden;
 3. Minimum 4m² per deelnemer
 4. Mondmasker is verplicht;
 5. Slechts één persoon gelijktijdig in het toilet;
 6. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken voorhanden;
 7. Parking zodanig ingericht dat de naast elkaar geparkeerde auto’s minimaal 1.5 meter van elkaar staan;
 8. Eten en drank moet door de leerlingen en de lesgever zelf meegebracht worden.
 1. Slotopmerkingen

 

 1. Elke wedstrijd zal georganiseerd worden rekening houdend met de CORONA richtlijnen zoals vastgelegd door de VdA en de secties EN zal bovendien officieel aangevraagd/gemeld zijn aan de lokale autoriteiten.
 2. Bepaalde clubs proberen, na een weigering van de lokale autoriteiten op basis van de geldende CORONA regels, hun wedstrijd alsnog te laten doorgaan door hem te organiseren op een andere locatie. Dit is tegen de regels: u heeft van de K.K.U.S.H toelating gekregen om uw wedstrijd te organiseren op een welbepaalde datum en op een welbepaald terrein. Van zodra één van deze twee gegevens wijzigt, hebt u geen toelating meer en moet u deze terug aanvragen via de normale procedure van verplaatsen van een wedstrijd. Indien de weigering van het lokale bestuur komt en dit in het kader van de COVID 19 bestrijding, is een aanvraag om van locatie te veranderen nutteloos want deze zal altijd geweigerd worden.
 3. Keurmeesters die een wedstrijd keuren waarvan zij merken dat de regels niet opgevolgd worden, moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het keuren staken.

 
Indien een lokale autoriteit niet akkoord gaat met deze maatregelen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij u oplegt en verwittig het Algemeen Secretariaat onmiddellijk. Vraag in elk geval een schriftelijke bevestiging van de beslissing.
Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben.

CORONA Mise à jour 25 08 2020

 

Portez-vous bien, gardez les autres en bonne santé.

 
Le 20 août 2020 le Conseil national de Sécurité a pris quelques décisions qui influencent notre vie de club Cynologique. Ci-dessous, on énumère pour vous les mesures de l’U.C.R.S.H. entrant en vigueur à partir du 1 septembre 2020.

 1. Entraînements et concours

 

 1. Distance entre les conducteurs pendant les cours : au minimum 1.5 m
 2. Distance par rapport à l’instructeur : au minimum 1.5 mètres. Si on passe à des exercices pendant lesquels on ne peut pas garantir cette distance, l’instructeur devra obligatoirement porter un masque.
 3. Un maximum de 10 conducteurs par classe. Si le terrain le permet, il est possible d’accueillir plusieurs groupes en même temps, alors qu’il faut bien respecter un minimum de 10 mètres entre chaque groupe à tout instant.
 4. Chaque classe est accompagnée par un instructeur et éventuellement un instructeur en stage.
 5. L’instructeur porte des gants et il est le seul à manipuler et à déplacer des obstacles. Lorsqu’il est possible de bien se désinfecter les mains avant et après le cours et que cela soit contrôlé, cette règle n’est pas obligatoire.
 6. Les conducteurs sont conseillés de porter un masque sauf si mentionné différemment dans les règles pour les Sections.
 7. L’objet à rapporter est la propriété du conducteur et uniquement à manipuler par lui.
 8. Si un objet est manipulé par plusieurs personnes, tous les « manipulateurs » se désinfecteront les mains après chaque manipulation. Si cela n’est pas possible, ils porteront des gants pendant cet exercice.
 9. Pendant les entraînements, la puce est vérifiée par le conducteur (voir ci-dessus pour manipulations). Pendant les concours, cela se fera par une personne désignée par le juge.
 10. Un public maximal de 400 personnes est admis aux concours en plein air, et de 200 personnes aux concours à l’intérieur. Par public, on veut dire TOUT LE MONDE qui n’est pas actif sur le terrain en tant que conducteur ou participant. Le public porte toujours un masque, sauf quand les personnes s’assisent dans la cantine ou s’assisent autour du terrain avec respect pour la distance sociale. Il est évident que, concernant le nombre de public autorisé, les clubs organisateurs sont libres d’ accepter moins de personnes comme public ou même de refuser le public.
 11. Les conducteurs doivent apporter des masques et des gants, alors que le club doit prévoir du désinfectant.
 12. Les juges et les assistants sont conseillés de porter un masque lors des jugements. S’ils manipulent du matériel ou des accessoires, ils porteront des gants.

 

 1. Organisation clubs

 

 1. Tant pendant les entraînements que pendant les concours, le club devra savoir qui est présent, aussi bien sur le terrain qu’autour du terrain (inclusif la cantine). Voilà pourquoi on dressera une liste par jour d’entraînement ou jour de concours avec le nom et/ou le numéro de téléphone ou l’adresse électronique de la personne en question (conducteur, participant, juge, public…). On gardera cette liste pendant 14 jours au secrétariat du club et en cas d’une infection, elle sera volontairement envoyée aux autorités compétentes.
 2. Tant pendant les entraînements que pendant les concours, on doit prévoir une entrée et une sortie bien séparées tant pour la cantine que les terrains, alors que les visiteurs devront suivre des flèches.
 3. Les toilettes doivent être utilisables et accessibles, toujours par une personne à la fois. De plus, il faut y avoir de l’eau fraîche, du savon et des serviettes en papier.
 4. Les tables dans la cantine doivent être arrangées de telle manière qu’elles sont à 1.5 mètres l’une de l’autre. De plus, un maximum de 10 personnes peut être assis à une table, en respectant une distance de 1.5 mètres, sauf les personnes qui appartiennent à votre « Bubble sociale » de 5.
 5. Le club doit également y veiller que les participants respectent les règles de la distanciation sociale sur et à côté du terrain ainsi que dans la cantine et sur le parking
 6. Les cantines doivent être fermées au plus tard à 01h00.

 

 1. Secrétariat du concours

 

 1. Le personnel porte des masques ou il y a une séparation entre le personnel et les participants ;
 2. Est organisé de telle façon qu’il n’y a pas de rassemblement aux inscriptions;
 3. La remise des carnets de travail et la publication des résultats : organisé de telle façon afin d’éviter des rassemblements.
 4. La remise des prix (aussi bien en plein air qu’à l’intérieur) est uniquement admise lorsqu’on arrive à respecter les règles d’application pour les cantines. Si ces mesures ne peuvent pas être respectées, les résultats seront envoyés par courriel ou publiés en ligne.

 

 1. Procédure à suivre si on constate une infection de COVID-19

 
Dès qu’un club est informé d’un membre qu’il/elle a testé positif, le club:
 

 1. avertira tout de suite par téléphone ou par mail tout le monde du club qui a eu contact avec cette personne. On les conseillera ou bien d’entrer en quarantaine volontaire (pour 14 jours) ou bien de se laisser tester ;
 2. en informera les autorités locales ;
 3. en informera le Secrétariat Général de l’AdD et le tiendra à jour du nombre d’infections éventuelles qui ont finalement été constatées dans le club.
 1. Réunions, examen théorique et cours théoriques

Les réunions ( assemblée générale, Comité, instructeurs,..), les examens théoriques et les cours théoriques (introductions dans les clubs, instructeurs, assistants, AKK…) peuvent être organiser à condition que les règles suivants sont respecter :

 1. En fonction de la surface disponible tenant compte des directives ci-dessous, un maximum de 50 participants est autorisé ;
 2. Distance minimale de 1,5m entre chaque étudiant et mais aussi vis-à-vis de l’instructeur.
 3. Un minimum de 4 m² d’espace libre par étudiant.
 4. Masque obligatoire.
 5. Uniquement une personne à la fois dans les toilettes
 6. Les toilettes doivent être utilisables et accessibles. Une personne à la fois. Il faut y avoir de l’eau fraîche, du savon et des essuie-mains en papier.
 7. Le parking doit être organisé d’une telle façon que les voitures sont stationnées l’une à côté de l’autre à une distance de minimum 1,5m.
 8. Lunch et boissons sont à apporter par les étudiants mêmes ainsi que l’instructeur.

 

 1. Remarques finales

 

 1. Chaque concours se déroulera en respectant les mesures CORONA comme déterminées par l’AdD et les Sections. ET on en demandera également la permission officielle/on le rapportera officiellement aux autorités locales.
 2. Après un refus des autorités locales sur base des mesures CORONA en vigueur, certains clubs essaient, de quand même organiser leur concours sur un autre terrain. Cela est interdit : l’U.R.C.S.H. vous a donné la permission d’organiser votre concours à telle date sur tel terrain. Dès qu’un de ces deux paramètres change, la permission est retirée et il faut la redemander en suivant la procédure habituelle pour déplacer un concours.  Si les autorités locales refusent l’organisation en raison des mesures contre le COVID 19, il ne sert à rien d’envoyer une demande pour changer de terrain, car elle sera toujours refusée.
 3. Les juges qui jugent un concours où l’on ne respecte pas les mesures, doivent prendre leur responsabilité et arrêter leurs jugements.

 
Si une autorité locale n’accepte pas ces mesures, elle en a le droit. Faites donc ce qu’elle vous ordonne et en informez immédiatement le Secrétariat Général. Demandez en tout cas , une confirmation écrite de la décision.
Nous vous tiendrons au courant via ces lettres des nouvelles. Toutefois, vous pouvez toujours contacter le Secrétariat si vous avez des questions.


CORONA- Verduidelijkingen 06/08/2020


In de nieuwsbrieven “CORONA Update 28 07 2020 en CORONA Matrix werd zeer duidelijk gesteld dat wedstrijden in de provincie Antwerpen NIET toegelaten zijn. Er wordt verwacht van ALLE clubs, aangesloten bij de K.K.U.S.H., dat zij deze richtlijnen strikt toepassen, ook wanneer een lokale autoriteit er een andere mening over heeft. Dit verbod telt enkel voor de provincie Antwerpen en voor officiële wedstrijden, interne wedstrijden, proeven en testen.

Bepaalde clubs proberen, na een weigering van de lokale autoriteiten op basis van de geldende CORONA regels, hun wedstrijd alsnog te laten doorgaan door hem te organiseren op een andere locatie. Ook dit is tegen de regels: u heeft van de K.K.U.S.H toelating gekregen om uw wedstrijd te organiseren op een welbepaalde datum en op een welbepaald terrein. Van zodra één van deze twee gegevens wijzigt hebt u geen toelating meer en moet u deze terug aanvragen via de normale procedure van verplaatsen van een wedstrijd. Indien de weigering van het lokale bestuur komt en dit in het kader van de COVID 19 bestrijding, is een aanvraag om van locatie te veranderen nutteloos want deze zal altijd geweigerd worden.
Hou uzelf gezond, hou anderen gezond.

CORONA - Précisions 06/08/2020


Dans les lettres des nouvelles ‘CORONA mise à jour 28 07 2020 et CORONA Matrice’, il était explicitement mentionné que les concours dans la province d’Anvers N’étaient PAS admis. On attend de TOUS les clubs affiliés à l’U.R.C.S.H. qu’ils respectent rigoureusement ces mesures, même si une des autorités locales en pense autrement. Cette interdiction est uniquement valable pour la province d’Anvers et cela pour les concours officiels, concours internes, épreuves et tests.

Après un refus des autorités locales sur base des mesures CORONA en vigueur, certains clubs essaient, de quand même organiser leur concours sur un autre terrain. Cela est également interdit : l’U.R.C.S.H. vous a donné la permission d’organiser votre concours à telle date sur tel terrain. Dès qu’un de ces deux paramètres change, la permission est retirée et il faut la redemander en suivant la procédure habituelle pour déplacer un concours. Si les autorités locales refusent l’organisation en raison des mesures contre le COVID 19, il ne sert à rien d’envoyer une demande pour changer de terrain, car elle sera toujours refusée.

Portez-vous bien, gardez les autres en bonne santé.


CORONA Matrix 29/07/2020


Hieronder vindt u de link naar de matrix van de federale overheid. Alle clubs die een wedstrijd plannen zullen deze matrix eerst invullen en dan naargelang het resultaat volgende actie te ondernemen:
 1. Resultaat Groen: geen probleem, wedstrijd melden aan de lokale autoriteit met een kopij van de matrix
 2. Resultaat Oranje/rood: twee mogelijkheden
 1. Indien de punten naast dewelke een uitroepteken staat, aangepast kunnen worden dan krijgt men normaal groen en kan men terugkeren naar punt 1
 2. Indien de punten naast dewelke een uitroepteken staat niet kunnen aangepast worden, wordt aangeraden de wedstrijd af te schaffen.
 1. Resultaat Rood:
 1. Indien de punten naast dewelke een uitroepteken staat aangepast kunnen worden dan krijgt men normaal groen en kan men terugkeren naar punt 1
 2. Indien de punten naast dewelke een uitroepteken staat niet kan aanpassen, moet de wedstrijd afgelast worden.
 
www.covideventriskmodel.be

Keurmeesters die een wedstrijd keuren, zullen naar een kopij van deze matrix vragen alvorens het keuren te beginnen. Indien niet aanwezig wordt er niet gekeurd.
Voor de provincie Antwerpen blijft het algemeen verbod op wedstrijden voor minstens de volgende vier weken gehandhaafd.

 

CORONA Matrice 29/07/2020


Ci-dessous, vous trouvez le lien vers la matrice du gouvernement fédéral. Tous les clubs qui organisent un concours devront d’abord remplir cette matrice et selon le résultat regarder ce qu’il faut faire :

 1. Résultat Vert : aucun souci, rapporter le concours aux autorités locales accompagné d’une copie de la matrice
 2. Résultat Orange/Rouge : deux options
 1. Si les points à côté desquels il y a un point d’exclamation peuvent être modifiés, vous recevez en principe le feu vert et retournez vers point 1.
 2. Si les points à côté desquels il y a un point d’exclamation ne peuvent pas être modifiés, il est conseillé d’annuler le concours.
 1. Résultat Rouge :
 1. Si les points à côté desquels il y a un point d’exclamation peuvent être modifiés, vous recevez en principe le feu vert et vous retournez vers point 1
 2. Si les points à côté desquels il y a un point d’exclamation ne peuvent pas être modifiés, il faut annuler le concours.


www.covideventriskmodel.be

Les juges qui jugent un concours doivent d’abord demander une copie de cette matrice avant d’entamer leurs jugements. Si la matrice ne peut pas être présentée, les jugements ne peuvent pas avoir lieu.
L'interdiction d'organiser des concours reste d'aplication dans la province d'Anvers pour au moins les quatres semaines suivantes.


CORONA UPDATE 28 07 2020

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft, naar aanleiding van de stijgende besmettingen, op 27 juli 2020 enkele beslissingen genomen die een invloed hebben op ons kynologische clubleven. Hieronder worden de maatregelen die binnen de K.K.U.S.H. geldig zijn vanaf 29 juli 2020 opgesomd.

 1. Trainingen en wedstrijden

 Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1.5 m

 1. Afstand tot de instructeur: minimaal 1.5 meter. Bij oefeningen waar dit niet kan gegarandeerd worden, zal de instructeur een mondmasker dragen.
 2. Maximaal 10 geleiders per klas. Indien de grootte van het terrein dit mogelijk maakt mogen er meerdere klassen aanwezig zijn maar er moet minimaal 10 meter tussen elke klas kunnen bewaard blijven.
 3. Elke klas wordt vergezeld door één instructeur en eventueel een stagiair instructeur
 4. Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Van deze regel mag afgeweken worden wanneer de mogelijkheid bestaat om voor de les en na de les de handen grondig te ontsmetten en dat dit ook gecontroleerd wordt.
 5. Mondmasker voor geleiders aangeraden, behalve wanneer in de regels voor de secties anders wordt vermeld.
 6. Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken.
 7. Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen tijdens die oefening.
 8. Tijdens trainingen wordt de chip gelezen door de geleider (zie hierboven voor hantering). Tijdens wedstrijden door een door de keurmeester aangeduide persoon.
 9. Maximaal mogen er 200 personen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden in de buitenlucht, en 100 bij wedstrijden binnen. Met publiek wordt verstaan IEDEREEN die op dat ogenblik niet actief traint of speelt en dit zowel rond het terrein als in de kantine. Publiek draagt altijd en overal een mondmasker, behalve wanneer gezeten in de kantine.
 10. Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders, ontsmettingsmiddel is te voorzien door de club.

 Organisatie clubs

 zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden zal de club moeten weten wie er aanwezig is, zowel op het terrein als errond (inclusief de kantine); hiervoor zal een lijst opgemaakt worden per trainings- of wedstrijddag met naam en ofwel telefoonnummer ofwel mailadres van betrokkene (geleider, speler, keurmeester, publiek, …). Deze lijst zal 14 dagen bijgehouden worden op het secretariaat van de club en bij vaststelling van een besmetting spontaan overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.

 1. zowel bij trainingen als bij wedstrijden zal er een duidelijke in- en uitgang voorzien zijn voor de kantine en de terreinen en zal de bezoekersstroom duidelijk gestuurd worden door een afpijling.
 2. Vergaderingen met meer dan 10 personen zijn verboden.
 3. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken voorhanden.
 4. In de kantine moeten de tafels zodanig geschikt zijn dat er tussen elke tafel 1,5 meter afstand is, bovendien mogen er slechts maximaal 10 personen aan één tafel zitten, met een afstand van 1.5 meter.
 5. Kantines moeten ten laatste om 23:00 hr gesloten zijn

 Specifieke maatregel voor de Provincie Antwerpen

 In de provincie Antwerpen worden alle wedstrijden on hold gezet voor minstens de volgende vier weken.

 1. Mondmasker verplicht in alle omstandigheden

 Slotopmerkingen

 Elke wedstrijd zal georganiseerd worden rekening houdend met de CORONA richtlijnen zoals vastgelegd door de VdA en de secties EN zal bovendien officieel aangevraagd/gemeld zijn aan de lokale autoriteiten.

 1. Keurmeesters die een wedstrijd keuren waarvan zij merken dat de regels niet opgevolgd worden, moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het keuren staken.

 
Indien een lokale autoriteit niet akkoord gaat met deze maatregelen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij u oplegt en verwittig het Algemeen Secretariaat onmiddellijk.
Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben.

CORONA UPDATE 28 07 2020

 

Suite au nombre croissant des infections, le Conseil national de Sécurité a pris quelques décisions le 27 juillet 2020 qui influencent notre vie de club cynologique. Ci-dessous, on énumère pour vous les mesures de l’U.C.R.S.H. en vigueur à partir du 29 juillet 2020.

 1. Entraînements et concours

 Distance entre les conducteurs pendant les cours : au minimum 1.5 m

 1. Distance par rapport à l’instructeur : au minimum 1.5 mètres. Si on passe à des exercices pendant lesquels on ne peut pas garantir cette distance, l’instructeur devra obligatoirement porter un masque.
 2. Un maximum de 10 conducteurs par classe. Si le terrain le permet, il est possible d’accueillir plusieurs groupes en même temps, alors qu’il faut bien respecter un minimum de 10 mètres entre chaque groupe à tout instant.
 3. Chaque classe est accompagnée par un instructeur et éventuellement un instructeur en stage.
 4. L’instructeur porte des gants et il est le seul à manipuler et à déplacer des obstacles. Lorsqu’il est possible de bien se désinfecter les mains avant et après le cours et que cela soit contrôlé, cette règle n’est pas obligatoire.
 5. Les conducteurs sont conseillés de porter un masque sauf si mentionné différemment dans les règles pour les Sections.
 6. L’objet à rapporter est la propriété du conducteur et uniquement à manipuler par lui.
 7. Si un objet est manipulé par plusieurs personnes, tous les « manipulateurs » se désinfecteront les mains après chaque manipulation. Si cela n’est pas possible, ils porteront des gants pendant cet exercice.
 8. Pendant les entraînements, la puce est vérifiée par le conducteur (voir ci-dessus pour manipulations). Pendant les concours, cela se fera par une personne désignée par le juge.
 9. Un public maximal de 200 personnes est admis aux concours en plein air, et de 100 personnes aux concours à l’intérieur. Par public, on veut dire TOUT LE MONDE qui n’est pas actif sur le terrain en tant que conducteur ou "officiel" et ceci aussi bien autour du terrain que dans la cantine  . Le public porte toujours un masque, sauf quand les personnes s’assisent dans la cantine.
 10. Les conducteurs doivent apporter des masques et des gants, alors que le club doit prévoir du désinfectant.

 Organisation clubs

 Tant pendant les entraînements que pendant les concours, le club devra savoir qui est présent, aussi bien sur le terrain qu’autour du terrain (inclusif la cantine). Voilà pourquoi on dressera une liste par jour d’entraînement ou jour de concours avec le nom et/ou le numéro de téléphone ou l’adresse électronique de la personne en question (conducteur, participant, juge, public…). On gardera cette liste pendant 14 jours au secrétariat du club et en cas d’une infection, elle sera volontairement envoyée aux autorités compétentes.

 1. Tant pendant les entraînements que pendant les concours, on va prévoir une entrée et une sortie bien séparées tant pour la cantine que les terrains, alors que les visiteurs devront suivre des flèches.
 2. Des réunions avec plus de 10 personnes sont interdites.
 3. Les toilettes doivent être utilisables et accessibles, toujours par une personne à la fois. De plus, il faut y avoir de l’eau fraîche, du savon et des serviettes en papier.
 4. Les tables dans la cantine doivent être arrangées de telle manière qu’elles sont à 1.5 mètres l’une de l’autre. De plus, un maximum de 10 personnes peut être assis à une table, en respectant une distance de 1.5 mètres.
 5. Les cantines doivent être fermées au plus tard à 23h00.

 Mesure spécifique pour la Province d’Anvers

 Tous les concours sont mis en attente pour au moins les quatre prochaines semaines dans la province d’Anvers.

 1. Le port du masque est obligatoire à tout moment

 Remarques finales

 Chaque concours se déroulera en respectant les mesures CORONA comme déterminées par l’AdD et les Sections. ET on en demandera également la permission officielle/on le rapportera officiellement aux autorités locales.

 1. Les juges qui jugent un concours où l’on ne respecte pas les mesures, doivent prendre leur responsabilité et arrêter leurs jugements.

 
Si une autorité locale n’accepte pas ces mesures, elle en a le droit. Faites donc ce qu’elle vous ordonne et en informez immédiatement le Secrétariat Général.
Nous vous tiendrons au courant via ces lettres des nouvelles. Toutefois, vous pouvez toujours contacter le Secrétariat si vous avez des questions.
 
 Producten tegen teken en vlooien.

Veel eigenaren van honden en katten krijgen bij dierenarts geen bijsluiter mee
van teken- en vlooienmiddelen , terwijl dit wel degelijk wettelijk verplicht is

Angst voor enge beestjes verkoopt Mede door de abnormaal hoge temperaturen van de afgelopen winter, zijn er al weer de eerste meldingen van activiteit van teken. Dierenartsen, dierenwinkels en online winkels zijn zeer actief in het promoten van (giftige) teken- en vlooienmiddelen, omdat dit een aantrekkelijke extra bron van inkomsten is. En angst voor enge beestjes verkoopt nu eenmaal.

Teken en vlooienmiddelen - gifstoffen met ernstige bijwerkingen
Dat deze middelen echter helemaal niet zo onschuldig zijn als wel wordt gedacht (en zelfs door dierenartsen wordt beweerd), blijkt wel uit de serieuze bijwerkingen die een groot aantal diereneigenaren ervaren wanneer ze deze middelen bij hun viervoeter toepassen. Bloed braken, bloederige ontlasting, verlies van eetlust, misselijkheid, lusteloosheid, vergiftigingsverschijnselen, epileptische aanvallen, leverfalen, nierfalen, maag-darmontstekingen, inwendige bloedingen, veranderde bloedwaarden, en talloze andere bijwerkingen worden gemeld. Zelfs het overlijden van het huisdier wordt regelmatig gemeld. Een aantal merken teken- en vlooienmiddelen waarvan eigenaren ernstige bijwerkingen melden zijn: Bravecto, Nexgard, Simparica, Credelio, Easecto, Comfortis, Vectra 3D enzovoort....

Bloederige diarree als gevolg van darmbloedingen. Eén van de vele bijwerkingen die gemeld worden na gebruik van teken- en vlooienmiddelen die zijn gebaseerd op het vergiftigen van de teek of vlo.

Dierenarts Karin de Haas: Veel te weinig bijwerkingen worden gemeld
Feit is dat veel dierenartsen ontkennen dat deze middelen, die vreemd genoeg bij het Europees Medicijnen Agentschap geregistreerd staan als “medicatie”, zulke ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Eigenaren worden bij klachten over deze middelen vaak niet serieus genomen, en het komt regelmatig voor dat men ‘met een kluitje in het riet' wordt gestuurd.
Karin de Haas, dierenarts, erkent wel dat dit een groot probleem is. Zij vertelde in de TV-uitzending van RADAR over het omstreden teken- en vlooienmiddel Bravecto: “Je krijgt een hond op het spreekuur, en je ziet iets, wat misschien door een geneesmiddel veroorzaakt is. Ik bel ook het bureau voor registratie diergeneesmiddelen niet, ik geef de eigenaar ook niet de opdracht de bijwerking daar te gaan melden.” En ze vervolgt: “Er wordt veel te weinig geregistreerd, er wordt veel te weinig gemeld.”

Misselijkheid en braken, één van de vele gemelde bijwerkingen van teken- en vlooienmiddelen.Maar zijn die bijwerkingen wel zo 'onschuldig' als door dierenartsen wordt gesuggereerd?

EMA geeft toe: "Onderrapportage inderdaad groot probleem"Het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) in Amsterdam, dat verantwoordelijk is voor de registratie van gemelde bijwerkingen, geeft in reactie op kritische vragen van een groep hondenbezitters (op 4 oktober 2019 is een lijst met dringende vragen, samen met 100.000 handtekeningen, aangeboden aan het EMA) aan dat “onderrapportage” inderdaad een groot probleem is. De hondenbezitters benadrukten dat dierenartsen vaak bijwerkingen ontkennen, en daarom ook weigeren mee te werken aan het melden bij de autoriteiten.

Het EMA reageerde in hun schrijven als antwoord: "Om de continue controle van toegelaten geneesmiddelen mogelijk te maken, is het belangrijk dat dierenartsen vermoedelijke ongewenste gebeurtenissen (bijwerkingen) van geneesmiddelen melden. Gezien uw negatieve ervaringen in dit opzicht, zal de EMA uw bezorgdheid onder de aandacht brengen van de Federatie van Dierenartsen van Europa (FVE)".

Gemelde bijwerkingen onterecht afgedaan als "niet gerelateerd"
Of het EMA de klachten van diereneigenaren daadwerkelijk serieus neemt, is nog maar de vraag. Wij hebben diverse officiële EMA-rapporten van bijwerkingen bestudeerd. Veel van de daarin beschreven gemelde bijwerkingen worden (onterecht) afgedaan als "niet gerelateerd aan", of met "niet voldoende gegevens beschikbaar". En zo verdwijnen diverse meldingen van serieuze bijwerkingen wellicht - al dan niet bewust - in de doofpot, en blijft het percentage bijwerkingen voor de farmaceutische fabrikanten 'comfortabel laag'..... Interessant om te beseffen is dat meer dan 85 % van de inkomsten van het EMA worden betaald door de farmaceutische bedrijven. Voor ieder toegelaten medicijn ontvangt de organisatie geld. Beide partijen hebben er dus alle belang bij dat een medicatie c.q. teken- en vlooienmiddel op de markt blijft.   Kijk het gebit van de honden na , deze teek (zie foto ) gevonden.