Onderwerp: CORONA update !24/05/2020.

Versoepeling: VdA/ AdD Nieuwsbrief

 
Vergadering der Afgevaardigden
Assemblée des Délégués
KKUSH – URCSH
OPSTART TRAININGEN-versoepelingen
Het Crisiscentrum heeft bepaalde richtlijnen aangepast, waardoor er enkele versoepelingen zijn die wel van belang zijn voor onze hondensport:
De regel van maximaal 20 personen gelijktijdig op het terrein wordt versoepeld in die zin dat, in functie van de grootte van het terrein er meer mensen mogen les krijgen op voorwaarde dat:
de social distance van 1,5 m altijd gerespecteerd wordt, tussen de geleiders en tot de instructeur;
de parking groot genoeg is om de voor de parking geldende richtlijnen te respecteren (3 meter indien zij aan zij geparkeerd);
bij het wisselen van de groepen er op geen enkele moment een overtreding is van de social distance.
Het terrein fysisch wordt/is opgedeeld in stukken waar telkens maximaal 20 personen les krijgen;
Maximaal 10 geleiders per klas, Minimaal 10 meter tussen elke klas indien meerder klassen op hetzelfde terrein
Elke groep van maximaal 10 moet vergezeld zijn van een instructeur. Een eventueel stagelopende instructeur mag de instructeur vergezellen.
Indien een lokale autoriteit niet akkoord gaat met deze versoepelingen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij u oplegt en verwittig het Algemeen Secretariaat onmiddellijk.
Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben.

 

24/05/2020.

REPRISE DES ENTRAINEMENTS-assouplissements

Le Centre de crise a modifié certaines directives. Certains assouplissements sont importants pour notre sport canin :

Le règle d’un maximum de 20 personnes en même temps sur le terrain est assoupli dans le sens où plus de personnes peuvent suivre des cours en fonction de la taille du terrain, à condition que :
la distanciation sociale de 1,5m soit toujours respectée entre les conducteurs et à l’instructeur ;
le parking soit assez grand pour respecter les directives de stationnement (3 m si garé l’une à côté de l’autre);
il n’y ait pas de violation de la distanciation sociale lors du changement des groupes.
le terrain soit divisé physiquement dans des parties accueillant un maximum de 20 personnes pour les cours ;
Un maximum de 10 conducteurs par classe, avec au moins 10 mètres entre chaque classe en cas de plusieurs classes sur le même terrain.
Chaque groupe de maximum 10 personnes doit être accompagné d’un instructeur. Celui-là peut éventuellement être accompagné d’un instructeur en stage.
Si les autorités locales ne sont pas d’accord avec ces assouplissements, elles en ont le droit. Respectez ce qu’elles exigent et en informez immédiatement le Secrétariat Général.
Nous vous tiendrons volontiers au courant à l’aide de nos lettres des nouvelles. Toutefois, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat Général si vous avez des questions.
vzw VdA-AdD asbl
Voorzitter / Président
Dhr Alfons Vandenbosch - Hertendreef 6 - 2990 Wuustwezel - tel. 0475/95.90.94
Email: voorzitter@kkush.be
Algemeen Secr. / Secr. Général -Secr. Penningmeester a.i. / Secr. Trésorier a.i.
Johnny Laurent - Wagenstraat 16 - 2490 Balen - Tel: +32 (0) 499 84 05 87
BE0479.587.497 - RPR Antwerpen,Afdeling Turnhout
Email: secretarisgeneraal@kkush.be
BE48 7330 5759 8327
 

 


18/05/2020

De Nationale veiligheidsraad heeft vandaag groen licht gegeven om vanaf 18 mei 2020 terug te mogen opstarten met trainingen mits het respecteren van beperkende maatregelen. Hieronder vindt u de maatregelen die van toepassing zijn voor alle clubs, ongeacht de discipline die ze beoefenen.

a.      Organisatie trainingen

(1)   Prioriteiten wat betreft de inhoud van de training:

Prio 1: Veiligheid en hygiëne

Prio 2 : Socialisatie

Prio 3: gehoorzaamheid

(2)   Alle lessen in open lucht

(3)   Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1.5 m

(4)   Afstand tot de instructeur: minimaal 1.5 meter

(5)   Maximaal 10 geleiders per klas indien de grootte van het terrein dit mogelijk maakt, minimaal 10 meter tussen elke klas indien meerdere klassen op hetzelfde terrein mogelijk zijn. Op het terrein van een club mogen maximaal 20 geleiders (+ 1 instructeur per klas) gelijktijdig aanwezig zijn.

(6)   Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Bij Agility (zie regels per sectie) is hier een uitzondering wegens te veel en te zware toestellen.

(7)   Mondmasker voor geleiders aangeraden, behalve wanneer in de regels voor de secties anders wordt vermeld.

(8)   Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken.

(9) Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen tijdens die oefening.

 (10) Chip lezen zal gebeuren door de geleider (zie hierboven voor hantering)

(11) Wanneer bij een oefening de minimumafstand van 1,5 m tussen de geleiders en/of de instructeur niet kan gerespecteerd worden, zullen handschoenen en mondmaskers gedragen worden.

(12) Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders, ontsmettingsmiddel is te voorzien door de club.

b.      Organisatie clubs

Voorafgaandelijke opmerking: indien de sanitaire installaties zich in het clublokaal bevinden mag dit geen excuus zijn om het gedeelte cafetaria te openen (= dranken te schenken, samen te zitten...) ook niet aan één persoon tegelijk. In dit geval, zal er één en slechts één verantwoordelijke aanwezig zijn. Deze opzichter zal een mondmasker en handschoenen dragen. Indien de club niet kan voldoen aan de vermelde voorwaarden, kan ze geen trainingen organiseren

(1)   Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken voorhanden. Indien toiletten zich in het clublokaal bevinden zal enkel het te gebruiken deel opengesteld worden. De opzichter zal indien nodig voorzien in zeep, papieren handdoeken, enz... Betekent dus dat er dan maximaal twee personen mogen aanwezig zijn.

(2)   Parking zodanig ingericht dat naast elkaar geparkeerde auto’s minimaal 3 meter van elkaar staan. Eventueel aantal auto’s (dus geleiders, instructeurs,.) beperken zodat dit mogelijk is.

(3)   Te vroeg aangekomen geleiders wachten in de auto, na de les verlaat men onmiddellijk het veld en keert huiswaarts. Uitlaten van de hond is toegelaten mits de minimumafstand kan gerespecteerd worden, ook op de plasweide.

(4)   Publiek is niet toegelaten tijdens de trainingen.

(5) Vergaderingen (bestuur, instructeurs,.. ) zijn nog altijd verboden, ze mogen enkel online gebeuren.

De Clubs zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar hun leden, zeker voor wat betreft de praktische, plaatselijke invulling van de hierboven vermelde maatregelen.

Indien u vragen hebt, mag u altijd de Secretaris-Generaal contacteren.

 

 

18/05/2020

 1. Organisation entraînement
 1. Priorités au niveau du contenu de l’entraînement :

         Priorité 1 : Hygiene et sécurité

         Priorité 2: Socialisaton

        Priorité 3 : obéissance

(2) Tous les cours sont à donner en plein air

(3) Distance entre les conducteurs pendant le cours : au moins 1.5 m

(4) Distance à l’instructeur : au moins 1.5 m

(5) Un maximum de 10 conducteurs par classe si la taille du terrain le permet, avec au moins 10 mètres entre chaque classe dans le cas ou plusieurs classes sur le même terrain sont possible. Sur le terrain d’un club un maximum de 20 personnes (+ par classe 1 instructeur) en même temps est autorisé.

(6) L’instructeur porte des gants. C’est la seule personne qui touche et déplace des obstacles. Seule exception étant l’Agility (voir directives par Section ci-dessous) puisqu’il s’agit de beaucoup trop d’obstacles qui pèsent trop lourd pour déplacer tout seul.

(7) Masque conseillé pour les conducteurs, sauf si stipulé différemment dans les directives pour les Sections.

(8) L’objet à rapporter appartient au conducteur et sera uniquement utilisé par lui.

(9) S’il s’agit d’un objet à utiliser par plusieurs personnes, celles qui l’utilisent désinfecteront leurs mains après chaque usage. Si cela n’est pas possible, ils porteront des gants pendant cet exercice.

(10) Le conducteur identifiera la puce de son chien (voir aussi point 9 ci-dessus)

(11) En cas d’un exercice lors duquel on ne peut pas garantir la distance minimale de 1,5 m entre les conducteurs et/ou l’instructeur, les personnes porteront des gants et des masques.

(12) Les conducteurs doivent prévoir des masques et des gants, tandis que le club doit prévoir du désinfectant.

 1. Organisation clubs

Remarque auparavant : si la cantine est utilisée pour les toilettes ou pour l’administration nécessaire, cela ne peut aucunement servir d’excuse pour ouvrir le cafétaria (= servir des boissons, se réunir…), même pas en servant une seule personne à la fois. Voilà pourquoi, il y aura toujours un seul – et pas plus – responsable présent. Ce superviseur portera un masque et des gants. Si le club ne peut pas remplir les conditions mentionnées, il ne peut pas organiser l’entrainement.

(1) Les toilettes doivent être accessibles et utilisables. On ne laisse entrer qu’une seule personne à la fois. Il faut prévoir du savon, de l’eau fraîche et des serviettes en papier. Si les toilettes se situent dans la cantine, on ouvrira uniquement cette partie-là au public. Le superviseur renouvellera le savon, les serviettes en papier,… Ce qui veut dire que maximum deux personnes peuvent être présentes dans les toilettes. 

(2) Le parking doit être divisé d’une telle façon qu’il y ait au moins 3 mètres entre chaque voiture garée. Il vaut peut-être mieux limiter le nombre de voitures (c’est-à-dire conducteurs, instructeurs) pour que cette distance soit respectée.

(3) Les conducteurs qui sont trop tôt attendent dans leur voiture. Après le cours, ils quittent immédiatement le terrain et rentrent à la maison. Promener son chien pour lui laisser faire ses besoins est possible à moins que la distance minimale soit respectée. Cela vaut également sur le terrain réservé pour sortir son chien.

(4) Il n’y a pas de public admis lors des entraînements.

(5) Les réunions (Comité, instructeurs,) sont défendues, elles ne peuvent être organiser qu’online.

Les clubs sont chargés de communiquer avec leurs membres, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre locale et pratique des mesures énumérées ci-dessus .

Si vous auriez des questions, vous pouvez toujours contacter le Secrétaire-Général.
CORONAVIRUS-UPDATE 13 mei 2020
De Nationale veiligheidsraad heeft vandaag groen licht gegeven om vanaf 18 mei 2020 terug te mogen opstarten met trainingen mits het respecteren van beperkende maatregelen. Hieronder (zie link) vindt u de maatregelen die van toepassing zijn voor alle clubs en die hen, per sectie, werden overgemaakt. Wanneer de richtlijnen van de sectie strenger zijn dan de algemene, hebben de richtlijnen van de secties voorrang. De clubs van de secties 1A,3 en 4A hebben deze richtlijnen niet ontvangen omdat zij niet betrokken zijn bij de trainingen.
Indien u nog vragen heeft, mag u altijd het Algemeen Secretariaat contacteren.
Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben.
Voorzitter / Président
Dhr Alfons Vandenbosch - Hertendreef 6 - 2990 Wuustwezel - tel. 0475/95.90.94
Email: voorzitter@kkush.be
Algemeen Secr. / Secr. Général -Secr. Penningmeester a.i. / Secr. Trésorier a.i.
Johnny Laurent - Wagenstraat 16 - 2490 Balen - Tel: +32 (0) 499 84 05 87
BE0479.587.497 - RPR Antwerpen,Afdeling Turnhout
Email: secretarisgeneraal@kkush.be
BE48 7330 5759 8327
Copyright © *|2019|* VdA-AdD, All rights reserved.Disclaimer
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this lis

 

CORONAVIRUS-UPDATE 13
CORONAVIRUS-UPDATE 13 mei 2020
Le Conseil de sécurité nationale a donné aujourd'hui son feu vert pour pouvoir reprendre l’entrainement à partir du 18 mai 2020, sous réserve du respect des mesures restrictives. Ci-dessous (voir link) vous trouverez les mesures qui s'appliquent à tous les clubs et qui leur ont été transférées, par section. Lorsque les directives de section sont plus strictes que les directives générales, les directives de section ont priorité. Les clubs des sections 1A, 3 et 4A n'ont pas reçu ces directives car ils ne participent pas à l’entrainement.
Nous vous tiendrons volontiers au courant à l’aide de nos lettres des nouvelles. Toutefois, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat Général si vous avez des questions.

 


Update: 8 mei 2020 / VdA/ AdD Nieuwsbrief nr:39

Vergadering der Afgevaardigden

KKUSH – URCSH

www.kkush.be - www.mykkush.be

CORONAVIRUS-UPDATE 08 mei 2020
De vergadering van de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei heeft, voor wat betreft onze kynologische activiteiten, geen veranderingen gebracht, behalve dat er nu gezegd werd dat alle sportwedstrijden, professioneel en amateur, tot 31 juli verboden zijn. Daarenboven is er in de pers een voorstel van de Vlaamse minister voor sport, Dhr B.Weyts, verschenen waarin allerlei data naar voor worden geschoven op dewelke bepaalde trainingsactiviteiten terug zouden kunnen. Laat het duidelijk zijn dat dit slechts een voorstel is, dat de data absoluut niet vastliggen en dat uiteindelijk de Nationale Veiligheidsraad de beslissingen zal nemen.
Eveneens voor alle duidelijkheid: tot op heden worden onze kynologische activiteiten niet officieel erkend als sport, alhoewel bepaalde ziekenfondsen onze leden wel de voorziene toelage uitbetalen, dus zijn we eigenlijk geen betrokken partij in deze problematiek. Dit gesteld, hebben wij wel besloten om alle wedstrijden van de maand juli eveneens ON HOLD te zetten en dit om verwarring met de verschillende in de pers verschenen data te vermijden.
Voor de clubs aangehecht aan de KKUSH blijven dus de maatregelen die in de vorige updates zijn opgelegd van kracht. Wij blijven in contact met de Nationale Veiligheidsraad en de verschillende ministers voor dierenwelzijn teneinde onze activiteiten zo snel mogelijk, wanneer het voor de Volksgezondheid mogelijk is, terug te kunnen aanvatten.
Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben.
vzw VdA-AdD asbl
Voorzitter / Président
Dhr Alfons Vandenbosch - Hertendreef 6 - 2990 Wuustwezel - tel. 0475/95.90.94
Email: voorzitter@kkush.be
Algemeen Secr. / Secr. Général -Secr. Penningmeester a.i. / Secr. Trésorier a.i.
Johnny Laurent - Wagenstraat 16 - 2490 Balen - Tel: +32 (0) 499 84 05 87
BE0479.587.497 - RPR Antwerpen,Afdeling Turnhout
Email: secretarisgeneraal@kkush.be
BE48 7330 5759 8327
Copyright © *|2019|* VdA-AdD, All rights reserved.Disclaimer
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Email Marketing Powered by Mailchimp

 

 

8 mai 2020 /Lettre d'Information No 39

Assemblée des Délégués 

KKUSH – URCSH

www.kkush.be - www.mykkush.be

MISE A JOUR CORONAVIRUS 08 mai 2020Les décisions du Conseil national de Sécurité du 6 mai n’ont rien changé au niveau de nos activités cynologiques, sauf que tous les concours sportifs, professionnel et pour amateurs, sont interdits jusqu’au 31 juillet. De plus, une proposition du Ministre flamand des sports, Mr B. Weyts, a été publiée dans la presse en proposant nombre de dates auxquelles certaines activités sportives pourraient recommencer. Soyons clair qu’il ne s’agit que d’une proposition, que ces dates ne sont absolument pas fixes et que finalement le Conseil national de Sécurité prendra ces décisions.Restons également clair sur ce point : jusqu’à présent nos activités cynologiques ne sont officiellement pas reconnues en tant que sport, alors que certaines mutuelles paient nos membres la contribution prévue. Cela dit, cette problématique ne nous concerne en principe pas, mais nous avons cependant décidé de mettre EN ATTENTE tous les concours du mois juillet afin d’éviter toute confusion avec les dates parues dans la presse.Pour les clubs associés à l’URCSH, resteront donc d’application toutes les mesures annoncées dans les précédentes mises à jour. Nous restons en contact avec le Conseil national de Sécurité et les différents ministres pour le Bien-être des Animaux afin de pouvoir reprendre nos activités le plus vite que possible, dès que cela est possible pour la Santé publique.Nous vous tiendrons volontiers au courant à l’aide de nos lettres des nouvelles. Toutefois, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat Général si vous avez des questions.


nieuwe mededeling:

Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus
Union Royale Cynologique Saint-Hubert

Algemeen Secretaris VdA/Secrétaire-Général AdD: Laurent Johnny

De laatste rechte lijn!?

Vandaag starten een aantal zaken terug op, heel wat mensen kunnen de verveling ontvluchten en mogen terug aan het werk mits het naleven van een aantal welbepaalde regels.

Voor de vrijetijdsbeleving is het nog even wachten of en wanneer we terug aan de slag kunnen. Vanaf 4 mei worden de banden iets minder aangespannen en de vraag is maar, wat kunnen we ermee? Voor onze pups opent het in ieder geval al een aantal mogelijkheden. Beperkte verplaatsingen met de auto zijn mogelijk in functie van vrijetijdsbeleving dus kunnen we met de kleine rakkers al iets verder van huis allerlei afleidingen en interessante zaken opzoeken. Het is nog niet “wow” maar uit ons kot mogen komen is toch al een start.

Voor andere kynologische activiteiten is de deur nog gesloten, al kunnen we met de volwassen honden met een gerust hart het bos intrekken, in de stad wandelen of met twee vrienden (steeds dezelfde) oefeningen doen. Tentoonstellingen en wedstrijden lijken op dit moment nog heel veraf en de vraag is maar of het dit jaar nog wel zal kunnen. 

Als ik deze bedenking maak, is er direct ook de gedachte; hoe zullen de kynologie en de daarbij horende activiteiten na de corona crisis beleefd worden? Hoe zullen de trainingen eruitzien? Wanneer en hoe en zal de competitie terug kunnen aanvatten? Vandaag allemaal nog koffiedik kijken en daarom spitsen wij op dit ogenblik onze inspanningen toe op de herstart van de trainingen op het ogenblik dat deze terug worden toegestaan. Daartoe is er door de VdA een scenario opgemaakt dat alle disciplines en alle secties omvat.

Het zijn de leden van het bestuur van de secties die zelf de regeltjes hebben bepaald hoe en onder welke omstandigheden een opstart van de trainingen mogelijk is. Met deze regeltjes trekken we naar de betrokken overheden die zullen moeten bepalen wat kan en wat niet. Hopelijk neemt de overheid onze clubs met hun problemen ernstig en houdt men rekening met onze voorstellen die uit de basis komen en door ervaringsdeskundigen en experten op papier gezet.

De politiek mag niet uit het oog verliezen dat de opvoeding en socialisatie van onze pups niet alleen belangrijk is voor eigenaars en pups maar in niet mindere mate voor de mensenmaatschappij waar al deze pups zullen moeten kunnen functioneren op een gezonde hondenmanier.

Wij kijken samen met U uit naar de volgende fase, 11 mei, op die datum zullen, hopelijk, alweer nieuwe maatregelen van kracht worden welke alweer de banden iets losser zullen maken en mogelijkheden bieden om op een verantwoorde manier terug te keren naar een maatschappij waar de beleving van de kynologische activiteiten weer aan de orde is.

Wij houden iedereen die dat wenst op de hoogte van de ontwikkelingen die zich voordoen via onze nieuwsbrieven waarop eenieder zich kan abonneren via onderstaande link.

Klik op de link, scrol naar beneden en schrijf je in voor de nieuwsbrief: http://www.kkush.be/nl/home

Je kunt ook de ontwikkelingen volgen op: http://www.kkush.be/nl/nieuws

De laatste rechte lijn daar zijn we misschien nog niet aan toe maar, we blijven optimist en weten dat aan deze beproeving een einde zal komen en dat we op een bepaald ogenblik terug zullen kunnen vertoeven in het gezelschap van gelijkgezinden samen met onze viervoeters waar het allemaal om draait ongeacht welke discipline we beoefenen.

 

 

nouvelle communication:

La dernière ligne droite !?

Aujourd'hui, un certain nombre de choses recommencent, beaucoup de gens peuvent échapper à l'ennui et sont désormais autorisés à retourner au travail à condition qu'ils suivent un certain nombre de règles spécifiques.

Pour la pratique des loisirs, nous devons attendre un peu plus longtemps pour voir si et quand nous pouvons les reprendre. À partir du 4 mai, les règles deviendront moins strictes et la question est, que pouvons-nous en faire ? En tout cas, cela ouvre un certain nombre de possibilités pour nos chiots. Des déplacements limités en voiture sont possibles en fonction des loisirs, nous pouvons donc partir à la recherche de toutes sortes de distractions et de choses intéressantes avec les petits coquins un peu plus loin de chez eux. Ce n'est pas encore « wow » mais sortir de notre kot est déjà un premier pas.

Pour les autres activités cynologiques, la porte reste toujours fermée, bien qu'on puisse aller en toute confiance dans la forêt avec les chiens adultes, se promener en ville ou s’entraîner avec deux amis (toujours les mêmes amis). Les expositions et les concours semblent actuellement encore très loin et il reste à savoir si cela sera encore possible cette année.

Quand je fais cette remarque, il y a immédiatement la pensée ; comment la Cynologie et les activités associées seront-elles vécues après la crise corona ? À quoi ressembleront les entraînements ? Quand et comment la compétition pourra-t-elle recommencer ?

Aujourd'hui, tout est très incertain et c'est pourquoi nous concentrons actuellement nos efforts sur le redémarrage des entraînements dès qu’il est possible de les reprendre. À cette fin, l’AdD a élaboré un scénario qui englobe toutes les disciplines et toutes les sections.

Ce sont les membres des bureaux des sections qui ont eux-mêmes déterminé les règles sur la manière et les circonstances dans lesquelles un relancement des entraînements sera possible. Nous présenterons ces règles aux autorités compétentes qui devront déterminer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Espérons que le gouvernement prendra nos clubs au sérieux avec leurs problèmes et tiendra compte de nos propositions de fond en comble et formulées par des experts.

La politique ne doit pas oublier que l'éducation et la socialisation de nos chiots sont non seulement importantes pour les propriétaires et les chiots, mais certainement aussi pour la société humaine où tous ces chiots devront fonctionner de manière saine pour les chiens et le peuple.

Nous attendons avec impatience la prochaine phase, le 11 mai, date à laquelle, j'espère, de nouvelles mesures entreront en vigueur, qui, à leur tour assoupliront un peu les règles et offriront des opportunités pour un retour responsable vers une société où les activités cynologiques sont à nouveau à l’ordre du jour.

Nous tenons tous ceux qui le souhaitent informés des développements qui se produisent grâce à nos newsletters auxquelles chacun peut s'abonner via le lien ci-dessous.

Cliquez sur le lien, allez en bas de la page et inscrivez-vous à la newsletter  : http://www.kkush.be/nl/home

Vous pouvez également suivre les développements sur  : http://www.kkush.be/nl/nieuws

Nous ne sommes peut-être pas encore sur la dernière ligne droite mais, nous restons optimistes et nous savons qu’il y a une fin à cette misère et qu'à un certain moment donné, nous pourrons être de nouveau en compagnie de personnes qui partagent les mêmes points de vue lorsqu’il s’agit de nos amis à quatre pattes, quelle que soit la discipline que nous pratiquons.

 

Voorzitter VdA/Président AdD

Fons Van den Bosch.

 


Koninklijke Kynologische Unie St- Hubertus
Algemeen Secretaris VdA/Secrétaire-Général AdD: Laurent Johnny

Naar aanleiding van de door de federale regering afgekondigde maatregelen en met een bekommernis om onze leden zo correct en zo volledig mogelijk te informeren, werden volgende richtlijnen opgesteld voor alle clubs van de K.K.U.S.H.:

 1. Alle wedstrijden (incl BH test, soc test,TAP, ...)/tentoonstellingen zijn verboden tot en met 8 juni en werden door de VdA tot 30 juni 2020 op “on hold  gezet. De clubs dienen de ingeschreven deelnemers via mail te verwittigen van het feit dat de wedstrijd “on hold” werd gezet. Er worden GEEN wedstrijden meer verplaatst of geannuleerd voor de datum dat de “on hold” periode wordt stopgezet. Eventueel zullen er na 8 juni wedstrijden/tentoonstellingen met een maximum aan aantal deelnemers/publiek mogelijk zijn, maar dit zal later geëvalueerd worden.

 2. De terugbetaling van de ingeschreven deelnemers is een zaak van de betrokken club, doch de VdA dringt hier sterk op aan.

 3. Alle kantines /clublokalen moeten gesloten blijven, ook voor privédoeleinden en vergaderingen en dit ook, voorlopig, tot en met 8 juni.

 4. Lessen/trainingen en vergaderingen zijn verboden tot en met 18 mei 2020.

 5. Wanneer de “ON HOLD” periode opgeheven wordt, zullen de clubs deze wedstrijden/ tentoonstellingen kunnen verplaatsen of annuleren via het normale systeem. De wedstrijd blijft “on hold” staan tot deze verplaatst of definitief geannuleerd is. Na een goedgekeurde verplaatsing wordt wedstrijd/tentoonstelling automatisch terug 'open' geplaatst.

 6. Omdat er in bepaalde disciplines selecties voor internationale Kampioenschappen, de grote Prijs en/of de Belgian Winners georganiseerd worden, worden door het Bestuur, in samenwerking met de secties, deadlines opgesteld waarna eventueel aanpassingen of afschaffingen nodig zullen zijn. U wordt hier ten gepaste tijde over geïnformeerd.

 7. De Algemene Vergadering van de VdA, voorzien op 18 april, is verplaatst naar 27 juni.

Op dit ogenblik zijn alle maatregelen van toepassing in gans België. Alle data zijn gelinkt met fases die de nationale veiligheidsraad zal afkondigen wanneer de situatie het toelaat. Het moet dan ook duidelijk zijn dat de data die opgegeven werden slechts richtdata zijn en geen vaste verworvenheden. Het Bestuur van de VdA engageert zich in elk geval om u via nieuwsbrieven te blijven informeren en om zodra alles zich terug normaliseert zo spoedig mogelijk een evaluatie te maken met daaraan gekoppelde gepaste maatregelen te nemen.

Indien er twijfel of onzekerheid is, kan u altijd het Algemeen Secretariaat contacteren.

Union Royale Cynologique Saint-HubertSecrétaire-Général AdD: Laurent Johnny

Pour donner suite aux mesures annoncées par le gouvernement fédéral et pour faire en sorte que nos membres reçoivent des infos complètes et correctes, nous avons décidé de faire entrer en vigueur ces directives pour tous les clubs U.R.C.S.H. :

 1. Tous les concours (inclus test CA, Test social,  TAP…)/expositions sont interdits jusqu’au 8 juin inclus et ont été mis « ON HOLD » par l’AdD jusqu’au 30 juin. Les clubs doivent en informer les participants en les envoyant un courriel annonçant que le concours est mis « ON HOLD ».  Il NE sera PLUS possible de déplacer ou annuler des concours/exposition avant que cette période ‘en attente’ se soit terminée. Il peut y avoir des concours/expositions avec un nombre maximum de participants/public après le 8 juin, mais cela sera évalué plus tard.

 2. Le remboursement des participants revient aux clubs mais est une chose sur laquelle l’AdD insiste fortement.

 3. Toutes les cantines/tous les locaux de club doivent rester fermés, même pour des fins privées et des réunions et cela, pour l’instant, jusqu’au 8 juin inclus.

 4. Les cours/les entraînements et les réunions sont interdits jusqu’au 18 mai inclus.

 5. Lorsque la période « EN ATTENTE » est relevée, tous ces clubs pourront déplacer ou annuler leurs concours/exposition via le système normal. Le concours/l’exposition reste en attente jusqu’à ce qu’il/elle soit déplacé(e) ou annulé(e) définitivement. Après que la nouvelle date a été validée, le concours /l’exposition sera automatiquement ‘réouverte’.

 6. Vu qu’on organise des concours de Sélection aux Championnats internationaux, aux Grands Prix et/ou aux Belgian Winners, le Comité – en collaboration avec les Sections – imposera des limites qui devront peut-être être modifiées ou annulées si besoin en est. Vous en serez informé en temps voulu.

 7. L’Assemblée Générale de l’AdD, prévue 18 avril, est déplacée au 27 juin

En ce moment, toutes les mesures sont d’application dans toute la Belgique. Toutes les dates sont liées à des phases que le Conseil national de sécurité déclarera lorsque la situation le permettra. Il doit donc être clair que ces dates ne sont que des dates cibles et non des dates bétonnées. Le Comité de l’AdD tient en tout cas à vous informer à travers des newsletters et tient à faire une évaluation de toutes les mesures convenables aussitôt que la situation se normalise.

En cas de doute ou d'incertitude, vous pouvez toujours contacter le Secrétariat Général.

Stichtend lid

Membre Fondateur

Dit is een automatische email via een emailadres die geen antwoorden kan ontvangen.

Vzw VdA-AdD asbl–Wagenstraat 16,2490 Balen–BE0479.587.497–RPR Antwerpen, afdeling Turnhout–www.kkush.be-secretarisgeneraal@kkush.be- +32 (0) 499 84 05 87


Producten tegen teken en vlooien.

Veel eigenaren van honden en katten krijgen bij dierenarts geen bijsluiter mee
van teken- en vlooienmiddelen , terwijl dit wel degelijk wettelijk verplicht is

Angst voor enge beestjes verkoopt Mede door de abnormaal hoge temperaturen van de afgelopen winter, zijn er al weer de eerste meldingen van activiteit van teken. Dierenartsen, dierenwinkels en online winkels zijn zeer actief in het promoten van (giftige) teken- en vlooienmiddelen, omdat dit een aantrekkelijke extra bron van inkomsten is. En angst voor enge beestjes verkoopt nu eenmaal.

Teken en vlooienmiddelen - gifstoffen met ernstige bijwerkingen
Dat deze middelen echter helemaal niet zo onschuldig zijn als wel wordt gedacht (en zelfs door dierenartsen wordt beweerd), blijkt wel uit de serieuze bijwerkingen die een groot aantal diereneigenaren ervaren wanneer ze deze middelen bij hun viervoeter toepassen. Bloed braken, bloederige ontlasting, verlies van eetlust, misselijkheid, lusteloosheid, vergiftigingsverschijnselen, epileptische aanvallen, leverfalen, nierfalen, maag-darmontstekingen, inwendige bloedingen, veranderde bloedwaarden, en talloze andere bijwerkingen worden gemeld. Zelfs het overlijden van het huisdier wordt regelmatig gemeld. Een aantal merken teken- en vlooienmiddelen waarvan eigenaren ernstige bijwerkingen melden zijn: Bravecto, Nexgard, Simparica, Credelio, Easecto, Comfortis, Vectra 3D enzovoort....

Bloederige diarree als gevolg van darmbloedingen. Eén van de vele bijwerkingen die gemeld worden na gebruik van teken- en vlooienmiddelen die zijn gebaseerd op het vergiftigen van de teek of vlo.

Dierenarts Karin de Haas: Veel te weinig bijwerkingen worden gemeld
Feit is dat veel dierenartsen ontkennen dat deze middelen, die vreemd genoeg bij het Europees Medicijnen Agentschap geregistreerd staan als “medicatie”, zulke ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Eigenaren worden bij klachten over deze middelen vaak niet serieus genomen, en het komt regelmatig voor dat men ‘met een kluitje in het riet' wordt gestuurd.
Karin de Haas, dierenarts, erkent wel dat dit een groot probleem is. Zij vertelde in de TV-uitzending van RADAR over het omstreden teken- en vlooienmiddel Bravecto: “Je krijgt een hond op het spreekuur, en je ziet iets, wat misschien door een geneesmiddel veroorzaakt is. Ik bel ook het bureau voor registratie diergeneesmiddelen niet, ik geef de eigenaar ook niet de opdracht de bijwerking daar te gaan melden.” En ze vervolgt: “Er wordt veel te weinig geregistreerd, er wordt veel te weinig gemeld.”

Misselijkheid en braken, één van de vele gemelde bijwerkingen van teken- en vlooienmiddelen.Maar zijn die bijwerkingen wel zo 'onschuldig' als door dierenartsen wordt gesuggereerd?

EMA geeft toe: "Onderrapportage inderdaad groot probleem"Het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) in Amsterdam, dat verantwoordelijk is voor de registratie van gemelde bijwerkingen, geeft in reactie op kritische vragen van een groep hondenbezitters (op 4 oktober 2019 is een lijst met dringende vragen, samen met 100.000 handtekeningen, aangeboden aan het EMA) aan dat “onderrapportage” inderdaad een groot probleem is. De hondenbezitters benadrukten dat dierenartsen vaak bijwerkingen ontkennen, en daarom ook weigeren mee te werken aan het melden bij de autoriteiten.

Het EMA reageerde in hun schrijven als antwoord: "Om de continue controle van toegelaten geneesmiddelen mogelijk te maken, is het belangrijk dat dierenartsen vermoedelijke ongewenste gebeurtenissen (bijwerkingen) van geneesmiddelen melden. Gezien uw negatieve ervaringen in dit opzicht, zal de EMA uw bezorgdheid onder de aandacht brengen van de Federatie van Dierenartsen van Europa (FVE)".

Gemelde bijwerkingen onterecht afgedaan als "niet gerelateerd"
Of het EMA de klachten van diereneigenaren daadwerkelijk serieus neemt, is nog maar de vraag. Wij hebben diverse officiële EMA-rapporten van bijwerkingen bestudeerd. Veel van de daarin beschreven gemelde bijwerkingen worden (onterecht) afgedaan als "niet gerelateerd aan", of met "niet voldoende gegevens beschikbaar". En zo verdwijnen diverse meldingen van serieuze bijwerkingen wellicht - al dan niet bewust - in de doofpot, en blijft het percentage bijwerkingen voor de farmaceutische fabrikanten 'comfortabel laag'..... Interessant om te beseffen is dat meer dan 85 % van de inkomsten van het EMA worden betaald door de farmaceutische bedrijven. Voor ieder toegelaten medicijn ontvangt de organisatie geld. Beide partijen hebben er dus alle belang bij dat een medicatie c.q. teken- en vlooienmiddel op de markt blijft.   Kijk het gebit van de honden na , deze teek (zie foto ) gevonden.