Informatie

Informations


Beste Vrienden, Beste hondenvrienden,
Beste fokkers,
Beste leden van de KMSH,
Graag delen we hier wat informatie dat belangrijk kan zijn voor u.
Het eerste betreft de recente covid 19-maatregelen die ingang van 27 januari tot 1 maart over het verbod van reizen en verblijven in het buitenland, tenzij het echt noodzakelijk is. De reizen die als noodzakelijk aanzien worden zijn door de regeringen opgesomd.  
Onder de uitzonderingen dat de regering toelaat om over de grenzen te gaan is voor de gezondheid van het dier.  Uw hond is gekwetst of ziek en moet absoluut specifieke zorgen krijgen in het buitenland, dan kunt u daar terecht op voorwaarde dat u een schriftelijk bewijs hebt van de zorginstelling die de verplaatsing rechtvaardigt.  Daarvoor moet u een verklaring op erewoord invullen, Download hier het document.  Een online versie zal later beschikbaar zijn. meer info hier.

Was je langer dan 48 uur in het buitenland en keer je terug naar België ?

 • Vul het Passagier Lokalisatie Formulier in binnen de 48 uur voor je aankomst in België.
 • Het formulier berekent op basis van jouw antwoorden of je een hoog risico loopt op corona.
  • Krijg je een sms ? Je hebt een hoog risico op corona. Je moet in quarantaine. Laat je testen op dag 1 en dag 7 van je quarantaine. Je ontvang hiervoor een code per sms.
  • Krijg je geen sms ? Je hoeft niet in quarantaine.
  • Vulde je het Passagier Lokalisatie Formulier op papier in? Dan belt een medewerker je op via de telefoon.

Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Het tweede dat we met u moeten delen, betreft de zeer nuttige nieuwe applicatie dat wordt ondersteund door de Waalse minister van Dierenwelzijn, Céline Tellier die de tool heeft gesubsidieerd.
De Luikse vzw Animal Research heeft een applicatie ontwikkeld voor smartphone waarmee dankzij de geolocatie een verdwaald, gewond of dood dier kan gemeld worden dat op de openbare weg gevonden werd.

De applicatie is gratis en voor heel België.
 
De tool geeft de gebruikers toegang om in contact te komen met de eigenaren van het dier zodat ze hun dier snel kunnen vinden. Het geeft ook de gegevens van dierenartsen, asielen en verenigingen die zich bezig houden met dierenwelzijn of wegdiensten in de buurt van de plaats waar het dier gelokaliseerd werd.
De applicatie is niet bedoeld om feiten van dierenmishandeling te melden, ze informeert wel de ad hoc activiteiten die actief zijn in België.

De animal Research App is beschikbaar op het download platform en is aangeboden in het Frans, Nederlands, Duits, Engels. Italiaans en Spaans.

Ik hoop dat dit nuttig zal zijn voor u!

Thierry Vercauter
Secretaris-Generaal

 

Chers amis, chers amis des chiens,
Chers éleveurs,
Chers membres du KMSH,
Nous aimerions partager ici certaines informations qui peuvent être importantes pour vous.
La première concerne les récentes mesures de la covid 19, en vigueur du 27 janvier au 1er mars, qui interdisent de voyager et de séjourner à l'étranger sauf si cela est vraiment nécessaire. Les voyages jugés nécessaires sont répertoriés par les gouvernements.  
Parmi les exceptions que le gouvernement autorise à aller à l'étranger, il y a celle qui concerne la santé de l'animal.  Votre chien est blessé ou malade et a absolument besoin de soins spécifiques à l'étranger, alors vous pouvez vous y rendre à condition d'avoir une preuve écrite de l'institution de soins qui justifie le déplacement.  Pour cela, vous devez remplir une déclaration sur l'honneur. Téléchargez le document ici.  Une version en ligne sera disponible ultérieurement. Plus d'informations ici.

Vous avez passé plus de 48 heures à l'étranger et vous rentrez en Belgique ?

Remplissez le formulaire de localisation des passagers dans les 48 heures précédant votre arrivée en Belgique.
Le formulaire calcule à partir de vos réponses si vous êtes à haut risque de contracter une corona.
Recevez-vous un SMS ? Vous courez un risque élevé de contracter la corona. Vous devez aller en quarantaine. Faites-vous tester le jour 1 et le jour 7 de votre quarantaine. Vous recevrez un code pour cela par SMS.
Vous ne recevez pas de SMS ? Vous n'avez pas besoin d'être en quarantaine.
Avez-vous rempli le formulaire de localisation des passagers sur papier ? Ensuite, un employé vous appellera au téléphone.
À partir du lundi 25 janvier, tous les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud à destination de la Belgique devront passer 10 jours en quarantaine avec un test PCR le premier et le septième jour.

La deuxième chose que nous devons partager avec vous est la nouvelle application très utile soutenue par la ministre wallonne du bien-être animal, Céline Tellier, qui a subventionné l'outil.
L'asbl liégeoise Animal Research a développé une application pour smartphones qui, grâce à la géolocalisation, permet de signaler un animal errant, blessé ou mort trouvé sur la voie publique.

L'application est gratuite et disponible dans toute la Belgique.
 
L'outil permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec les propriétaires de l'animal afin de retrouver rapidement leur animal. Il donne également les coordonnées des vétérinaires, des refuges et des associations de protection des animaux ou des services de voirie à proximité du lieu où se trouvait l'animal.
La demande n'a pas pour but de signaler des cas de cruauté envers les animaux, mais elle informe des activités ad hoc qui sont actives en Belgique.

L'application de recherche sur les animaux est disponible sur la plate-forme de téléchargement et est proposée en français, néerlandais, allemand et anglais. Italien et espagnol.

J'espère que cela vous sera utile !

Thierry Vercauter
Secrétaire général

 
*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) ***

 


Nieuw !!

Onderwerp: Honden en kanker !

Beste bestuur van de Belgische Vereniging Duitse Staande Honden,

Graag brengen we u op de hoogte van Oncowaf:

Een website voor hondeneigenaars met vragen rond kanker. Om antwoorden te kunnen bieden op deze vragen, verzamelden dierenartsen actief in oncologie relevante en onafhankelijke informatie op deze site.

Zo kan men ondermeer inlichtingen terugvinden over:

 • welke hondenrassen gevoeliger zijn dan andere voor het ontwikkelen van bepaalde tumortypes

  • tips over communicatie met de dierenarts

  • hoe men de hond kan ondersteunen tijdens zijn behandeling

  • wat de dierenarts voor de hond kan doen

  • lopende klinische studies

Daarenboven laat de

 Facebook-groep -

hondeneigenaars met vragen rond kanker toe onderling vragen, ervaringen en tips uit te wisselen.
De site-inhoud is louter aanvullend bedoeld en vervangt uiteraard het advies van de dierenarts niet. Zowel de site-inhoud als de Facebook-groepen zijn beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels.

Deze site werd gesponsord door het:

Belgisch KankerFonds voor Dieren

 

Met vriendelijke groeten,

Laetitia Cicchelero

 

ps: klik op de rood gekleurde woorden voor een link.

Nouveau !!

Sujet : Chiens et le cancer !

Cher comité de l'Association Belge des Chiens d'Arrêt Allemands

Nous aimerions vous informer sur Oncowaf:

Un site Web pour les propriétaires de chiens avec des questions sur le cancer. Afin d'apporter des réponses à ces questions, des vétérinaires actifs en oncologie ont collecté des informations pertinentes et indépendantes sur ce site.

Par exemple, des informations peuvent être trouvées sur:
• quelles races de chiens sont plus susceptibles que d’autres de développer certains types de tumeurs
• des conseils pour communiquer avec le vétérinaire
• comment soutenir son chien pendant son traitement
• ce que le vétérinaire peut faire pour le chien
• des essais cliniques en cours

De plus,

 le groupe Facebook

permet aux propriétaires de chiens ayant des questions sur le cancer d'échanger des questions, des expériences et des conseils entre eux.

Le contenu du site est purement complémentaire et ne remplace bien entendu pas les conseils du vétérinaire. Le contenu du site et les groupes Facebook sont disponibles en néerlandais, français et anglais.

Ce site a été parrainé par:

le Fonds belge du cancer pour les animaux.  

Bien à vous,

Laetitia Cicchelero

Ps : Cliquez sur les mots colorés en rouge pour obtenir un lien.
Producten tegen teken en vlooien.

Veel eigenaren van honden en katten krijgen bij dierenarts geen bijsluiter mee
van teken- en vlooienmiddelen , terwijl dit wel degelijk wettelijk verplicht is

Angst voor enge beestjes verkoopt Mede door de abnormaal hoge temperaturen van de afgelopen winter, zijn er al weer de eerste meldingen van activiteit van teken. Dierenartsen, dierenwinkels en online winkels zijn zeer actief in het promoten van (giftige) teken- en vlooienmiddelen, omdat dit een aantrekkelijke extra bron van inkomsten is. En angst voor enge beestjes verkoopt nu eenmaal.

Teken en vlooienmiddelen - gifstoffen met ernstige bijwerkingen
Dat deze middelen echter helemaal niet zo onschuldig zijn als wel wordt gedacht (en zelfs door dierenartsen wordt beweerd), blijkt wel uit de serieuze bijwerkingen die een groot aantal diereneigenaren ervaren wanneer ze deze middelen bij hun viervoeter toepassen. Bloed braken, bloederige ontlasting, verlies van eetlust, misselijkheid, lusteloosheid, vergiftigingsverschijnselen, epileptische aanvallen, leverfalen, nierfalen, maag-darmontstekingen, inwendige bloedingen, veranderde bloedwaarden, en talloze andere bijwerkingen worden gemeld. Zelfs het overlijden van het huisdier wordt regelmatig gemeld. Een aantal merken teken- en vlooienmiddelen waarvan eigenaren ernstige bijwerkingen melden zijn: Bravecto, Nexgard, Simparica, Credelio, Easecto, Comfortis, Vectra 3D enzovoort....

Bloederige diarree als gevolg van darmbloedingen. Eén van de vele bijwerkingen die gemeld worden na gebruik van teken- en vlooienmiddelen die zijn gebaseerd op het vergiftigen van de teek of vlo.

Dierenarts Karin de Haas: Veel te weinig bijwerkingen worden gemeld
Feit is dat veel dierenartsen ontkennen dat deze middelen, die vreemd genoeg bij het Europees Medicijnen Agentschap geregistreerd staan als “medicatie”, zulke ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Eigenaren worden bij klachten over deze middelen vaak niet serieus genomen, en het komt regelmatig voor dat men ‘met een kluitje in het riet' wordt gestuurd.
Karin de Haas, dierenarts, erkent wel dat dit een groot probleem is. Zij vertelde in de TV-uitzending van RADAR over het omstreden teken- en vlooienmiddel Bravecto: “Je krijgt een hond op het spreekuur, en je ziet iets, wat misschien door een geneesmiddel veroorzaakt is. Ik bel ook het bureau voor registratie diergeneesmiddelen niet, ik geef de eigenaar ook niet de opdracht de bijwerking daar te gaan melden.” En ze vervolgt: “Er wordt veel te weinig geregistreerd, er wordt veel te weinig gemeld.”

Misselijkheid en braken, één van de vele gemelde bijwerkingen van teken- en vlooienmiddelen.Maar zijn die bijwerkingen wel zo 'onschuldig' als door dierenartsen wordt gesuggereerd?

EMA geeft toe: "Onderrapportage inderdaad groot probleem"Het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) in Amsterdam, dat verantwoordelijk is voor de registratie van gemelde bijwerkingen, geeft in reactie op kritische vragen van een groep hondenbezitters (op 4 oktober 2019 is een lijst met dringende vragen, samen met 100.000 handtekeningen, aangeboden aan het EMA) aan dat “onderrapportage” inderdaad een groot probleem is. De hondenbezitters benadrukten dat dierenartsen vaak bijwerkingen ontkennen, en daarom ook weigeren mee te werken aan het melden bij de autoriteiten.

Het EMA reageerde in hun schrijven als antwoord: "Om de continue controle van toegelaten geneesmiddelen mogelijk te maken, is het belangrijk dat dierenartsen vermoedelijke ongewenste gebeurtenissen (bijwerkingen) van geneesmiddelen melden. Gezien uw negatieve ervaringen in dit opzicht, zal de EMA uw bezorgdheid onder de aandacht brengen van de Federatie van Dierenartsen van Europa (FVE)".

Gemelde bijwerkingen onterecht afgedaan als "niet gerelateerd"
Of het EMA de klachten van diereneigenaren daadwerkelijk serieus neemt, is nog maar de vraag. Wij hebben diverse officiële EMA-rapporten van bijwerkingen bestudeerd. Veel van de daarin beschreven gemelde bijwerkingen worden (onterecht) afgedaan als "niet gerelateerd aan", of met "niet voldoende gegevens beschikbaar". En zo verdwijnen diverse meldingen van serieuze bijwerkingen wellicht - al dan niet bewust - in de doofpot, en blijft het percentage bijwerkingen voor de farmaceutische fabrikanten 'comfortabel laag'..... Interessant om te beseffen is dat meer dan 85 % van de inkomsten van het EMA worden betaald door de farmaceutische bedrijven. Voor ieder toegelaten medicijn ontvangt de organisatie geld. Beide partijen hebben er dus alle belang bij dat een medicatie c.q. teken- en vlooienmiddel op de markt blijft.   


Opgelet ! het broedseizoen is begonnen -----


Kijk het gebit van de honden na , deze teek (zie foto ) gevonden.